Tuarascálacha Corparáideacha agus Straitéis Chorparáideach

An Bille Carthanas (Leasú), 2022

Tuarascáil Bhliantúil

Ráitis Airgeadais an Údaráis Rialála Carthanas

Ráitis Airgeadais na gCistí Carthanas

Ráitis Airgeadais an Chomhchiste Infheistíochta

Mionsonraí faoi Íocaíochtaí ar mó a luach ná €20,000 a rinne an Rialálaí Carthanas ón mbliain 2019 i leith

I gClár an Rialtais, agus laistigh den rannán maidir le "grinnscrúdú airgeadais níos éifeachtaí", gealltar go ndéanfar "gach Ordú Ceannaigh ar mó a luach ná €20,000 ó Roinn Rialtais nó ó ghníomhaireacht Rialtais a fhoilsiú ar líne".

Thosaigh an Rialálaí Carthanas ar mhionsonraí a fhoilsiú faoi íocaíochtaí a rinneadh i leith earraí agus seirbhísí arb ionann a luach agus €20,000 nó ar mó a luach ná €20,000. Foilseofar an fhaisnéis sin ar bhonn ráithiúil ina riaráiste agus is féidir teacht uirthi trí chliceáil ar na naisc atá ceangailte.

Ráiteas Stratéise

Athbhreithniú agus Tuarascáil Cigire