Comhaltaí an Údaráis

Is údarás neamhspleách é an Rialálaí Carthanas. Bunaíodh faoin Acht Carthanas 2009 é. Ba iad an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus an tAire Stáit don Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail a cheap Comhaltaí an Údaráis.

Próifílí

Tá ochtar comhaltaí ag an Údarás faoi láthair, arb é an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais a cheap ceathrar díobh. Cheap an tAire Stáit don Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail beirt de na comhaltaí agus cheap an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail an bheirt eile.

Patrick Hopkins

Cathaoirleach

Is cuntasóir é Paddy, agus bhí sé ina Rúnaí Cuideachta agus ina Bhainisteoir i Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha i bhFiontraíocht Éireann sular éirigh sé as i mí na Samhna 2013. Bhí sé ina Cheann Airgeadais in Forbairt, in Eolas agus san Institiúid Taighde Tionscail agus Caighdeán roimhe sin. Ceapadh chuig an mBord Achomhairc i Leith Deontas Mac Léinn i mí Iúil 2016 é. Tá sé ina chomhalta de chomhdháil Naomh Uinseann de Pól i dTamhlacht agus bhí sé ina chomhalta dá Choiste Airgeadais don Réigiún Thoir sular ceapadh mar Chathaoirleach ar an Rialálaí Carthanas é.

David Brady

Tá David Brady ina Chuntasóir Cairte, ina shainchomhairleoir agus ina chomhairleoir don earnáil carthanas. Tá sé ina shainchomhairleoir sinsearach le Partas. Roimhe sin, bhí sé ar an gCathaoirleach ar an nGrúpa Sainleasa Carthanas agus Eagraíochtaí Neamhbhrabúis de chuid Chuntasóirí Cairte Éireann. Chomhlíon sé róil feidhmiúcháin in Marsh Ireland, in Kepner-Tregoe agus in KPMG roimhe sin.

Tom Costello

Chaith Tom 14 bliana ag obair leis The Atlantic Philanthropies. D’fhág sé an fhondúireacht i mí na Nollag 2014 mar chuid de thabhairt chun críche bheartaithe na heagraíochta. Bhain sé céim bunoideachais B.Ed agus Máistreacht i mBainistíocht (Iompar Eagraíochta) amach ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Sula ndeachaigh sé isteach in Atlantic, bhí raon post ceannaireachta ag Tom san earnáil reachtúil, san earnáil dheonach agus san earnáil phríobháideach. Bhain na poist sin le bainistíocht clár agus tionscadal, le deiseanna infheistíochta sóisialta a mheasúnú agus le rannchuidiú le forbairt beartais agus cleachtais i réimsí éagsúla, lena n-áirítear cláir mhargadh saothair, seirbhísí do leanaí agus do dhaoine scothaosta, an t-oideachas agus an fhorbairt pobail. Idir an bhliain 1997 agus an bhliain 2000, bhí Tom ina chomhalta de dhámh Fhoras Bainistíochta na hÉireann, áit ar stiúir sé cláir agus seisiúin sainchomhairle maidir le forbairt eagraíochta agus le bainistíocht athruithe. Tá sé ina chomhalta de Chomhairle Chomhairleach an Rialtais um Leanaí agus Daoine Óga agus chaith sé ceithre bliana ag fónamh mar Chathaoirleach ar an gComhghuaillíocht um Chearta Leanaí.

Patricia Cronin

Tá Patricia ina dlíodóir ag a bhfuil taithí ar obair san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí, lena n-áirítear taithí breis agus 25 bliana ar obair i róil éagsúla le GFT Éireann.

Máire McMahon

Tá Máire McMahon ina dlíodóir i gcleachtadh ginearálta i dTiobraid Árann, agus dúspéis aici sa dlí teaghlaigh. Tá BCL aici ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus tá LLM aici sa Dlí Teaghlaigh agus sa Bheartas Teaghlaigh ó Ollscoil Anglia Thoir. D’fhóin Máire mar Iontaobhaí agus mar Leas-Uachtarán Náisiúnta le Freagracht as Rialachas i gCumann Naomh Uinseann de Pól ar feadh tréimhse 5 bliana agus, le linn na tréimhse sin, bhain sí Teastas san Iontaobhaíocht agus Rialachas Carthanas amach ó Dhlí-Chumann na hÉireann, i gcomhar leis an Wheel. Tá baint aici leis an gcarthanas sin ar leibhéal áitiúil go fóill. Tá sí ina comhalta den bhord ar charthanas áitiúil seirbhísí do leanaí i dTiobraid Árann freisin.

Ercus Stewart

Tá Ercus Stewart SC ag cleachtadh ag an mBarra ó bhí an bhliain 1970 ann. Tá sé ina Abhcóide Sinsearach ón mbliain 1982 i leith. Díríonn a chleachtadh ar an dlí sibhialta, an dlí tráchtála, an dlí saothair, an dlíthíocht agus an eadráin. Tá sé ina chomhalta den Bharra i dTuaisceart Éireann, i Sasana agus an Bhreatain Bheag agus san Astráil (NSW) freisin. De bhreis ar a chleachtadh dlí, tá Ercus ina eadránaí in Eadráin Tráchtála idirnáisiúnta agus intíre. Tá sé ina idirghabhálaí freisin. Chomh maith leis sin, tá sé ina chomhalta den Chúirt Eadrána Spóirt i Lausanne, an Eilvéis, agus rinne sé eadránú faoin gCúirt sin. Tá sé ina iarchathaoirleach ar an mBrainse Éireannach d’Institiúid Chairte na nEadránaithe agus tá sé ar an údar ar "Arbitration Commentary and Sources", ar fhoilsigh Firstlaw é sa bhliain 2003, agus ar "Compensation on Dismissal: Employment Law and Practice", ar fhoilsigh Bloomsbury Professional é sa bhliain 2008. Tá sé ina léachtóir ar cuairt le clár an Dioplóma in Eadráin sa Scoil Dlí sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ó tosaíodh an clár sa bhliain 1997 i leith, rud ar ghlac sé páirt lárnach ann. Tá baint aige le hobair charthanais agus le heagraíochtaí carthanúla le breis agus 50 bliain anuas. Áirítear leis na heagraíochtaí sin Chernobyl Children's Project International, Romania Breadbasket Appeal, Care After Prison, Crann - Crainn d’Éirinn, agus a lán eile. Bhí sé ina chomhbhunaitheoir, agus ina chathaoirleach ar feadh roinnt mhaith blianta, ar Just Sport Ireland, a oibríonn chun díospóidí spóirt in Éirinn a réiteach. Chomh maith leis sin, bhí baint aige thar roinnt mhaith blianta le CARE - Feachtas ar son Cúram a Thabhairt do Leanaí Díothacha.

Martin Sisk

Tá céim Bhaitsiléara sa Dlí ag Martin Sisk agus is aturnae ó thaobh gairme é. D’oibrigh sé do na Coimisinéirí Ioncaim roimhe seo agus, ag gníomhú dó mar Chláraitheoir na gCara-Chumann agus ina dhiaidh sin mar oifigeach sinsearach i mBanc Ceannais na hÉireann, chaith sé an chuid is mó dá ghairm ag obair i réimse na Rialála, rialáil airgeadais san áireamh. D’fhóin sé roimhe seo mar Chathaoirleach ar Vhi um Chúram Sláinte agus tá sé ina Chathaoirleach ar Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann (IAASA) faoi láthair. Tá Martin ina chomhalta de Bhord Chonradh na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa freisin.

Rosemary Keogh

Tá Rosemary Keogh ag obair i róil cheannaireachta in eagraíochtaí éagsúla ilghnéitheacha san earnáil phoiblí, san earnáil chorparáideach agus san earnáil neamhbhrabúis le níos mó ná 25 bliana anuas. Is cuntasóir cáilithe í Rosemary agus tá sí ina Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Chumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann faoi láthair. Tá sí ina Cathaoirleach ar an gCumann Eagraíochtaí Neamhbhrabúis faoi láthair freisin agus bhí sí ina Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Ord Mhálta roimhe seo. Sular thosaigh sí ag obair san earnáil Carthanas, chaith Rosemary níos mó ná 20 bliain ag obair i róil airgeadais, iniúchóireachta agus bhainistíochta riosca suas go leibhéal an stiúrthóra airgeadais idirnáisiúnta, agus an leibhéal sin san áireamh. D’oibrigh sí do raon éagsúil fiontar beag agus meánmhéide, cuideachtaí ilnáisiúnta, cuideachtaí earnála poiblí agus eagraíochtaí neamhbhrabúis le linn na tréimhse sin.

Faisnéis maidir le Fochoistí

Bhunaigh an tÚdarás ceithre choiste, is iad sin:

 • An Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta, Riosca agus Rialachais

  Bunaíodh an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta, Riosca agus Rialachais chun cabhrú leis an Údarás na freagrachtaí atá air a chomhlíonadh maidir leis na nithe seo:

  • Tuairisciú airgeadais;
  • Bainistíocht riosca;
  • Córais rialaithe inmheánaigh;
  • Iniúchóireacht;
  • Próiseas an Rialálaí Carthanas maidir le faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh a oibleagáidí reachtúla.

  Is iad seo na comhaltaí den choiste:

  • Rosemary Keogh (Cathaoirleach & Comhalta den Údarás);
  • Martin Sisk (Comhalta den Údarás);
  • Márie McMahon (Comhalta den Údarás);
  • Martin Corboy (Seachtrach);
  • Michell Walshe (Seachtrach).
 • An Coiste Rialála

  Bunaíodh an coiste chun comhairle a chur ar an Údarás maidir lena chur chuige rialachais.  Áirítear lena chuid dualgas athbhreithniú (bliantúil) a dhéanamh ar bheartas rialachais an Rialálaí Carthanas agus cur chun feidhme an bheartais a mhaoirsiú, mar aon le faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí ábhartha rialachais agus rialála.

  Is iad seo na comhaltaí den choiste:

  • Tom Costello (Cathaoirleach & Comhalta den Údarás);
  • Patricia Cronin (Comhalta den Údarás);
  • David Brady (Comhalta den Údarás);
  • Martin Sisk ( Comhalta den Údarás);
  • Katie Cadden(Comhalta Seachtrach)
 • An Coiste Feidhmíochta, Pleanála Acmhainní agus Comhairleach

  Bunaíodh an Coiste chun cabhrú leis an Údarás earcú an Phríomhfheidhmeannaigh a bhainistiú, chun an próiseas bainistíochta feidhmíochta a mhaoirsiú don lucht ardbhainistíochta agus chun téarmaí agus coinníollacha bhaill foirne an Rialálaí Carthanas a bhreithniú, lena n-áirítear na téarmaí faoina ndéantar baill foirne a shannadh don Rialálaí Carthanas/a thabhairt ar iasacht dó/a leithdháileadh air/a aistriú chuige. Tá triúr comhaltaí ann ar an gcoiste, a bhfuil gach duine díobh ina gcomhaltaí den Údarás.

  Tháinig an coiste le chéile ceithre huaire sa bhliain 2016. Ba iad seo na comhaltaí den choiste:

  • Patrick Hopkins (Cathaoirleach & Comhalta den Údarás);
  • Tom Costello (Comhalta den Údarás);
  • Patricia Cronin (Comhalta den Údarás).
 • An Coiste Seirbhísí Carthanais

  Bunaíodh an Coiste chun cabhrú leis an Údarás na feidhmeanna a dílsíodh do Choimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla roimhe sin a chomhlíonadh.  Áirítear leo sin diúscairt maoine carthanais a údarú, iontaobhaithe nua a cheapadh agus maoin carthanais a dhílsiú d’iontaobhaithe, Scéimeanna Ionchorpraithe agus Scéimeanna Cy-Près a dhréachtú, agus deontais agus scoláireachtaí a cheadú.

  Is iad seo na comhaltaí den choiste:

  • Ercus Stewart (Cathaoirleach & Comhalta den Údarás);
  • David Brady (Comhalta den Údarás);
  • Patricia Cronin (Comhalta den Údarás);
  • An Breitheamh John O’Connor (Comhalta Seachtrach);
  • John Gill (Comhalta Seachtrach);
  • Graham Richards (Comhalta Seachtrach).

Cód Iompair an Údaráis