Comhaltaí an Údaráis

Is údarás neamhspleách é an Rialálaí Carthanas. Bunaíodh faoin Acht Carthanas 2009 é. Ba iad an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus an tAire Stáit don Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail a cheap Comhaltaí an Údaráis.

Próifílí

Tá 13 chomhalta ag an Údarás faoi láthair, arb é an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais a cheap deichniúr díobh. Rinne an tAire Stáit don Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail an triúr eile a cheapadh le déanaí.

Léigh tuilleadh fúthu anseo

Patrick Hopkins

Cathaoirleach

Is cuntasóir é Paddy, agus bhí sé ina Rúnaí Cuideachta agus ina Bhainisteoir i Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha i bhFiontraíocht Éireann sular éirigh sé as i mí na Samhna 2013. Bhí sé ina Cheann Airgeadais in Forbairt, in Eolas agus san Institiúid Taighde Tionscail agus Caighdeán roimhe sin. Ceapadh chuig an mBord Achomhairc i Leith Deontas Mac Léinn i mí Iúil 2016 é. Tá sé ina chomhalta de chomhdháil Naomh Uinseann de Pól i dTamhlacht agus bhí sé ina chomhalta dá Choiste Airgeadais don Réigiún Thoir sular ceapadh mar Chathaoirleach ar an Rialálaí Carthanas é.

David Brady

Tá David Brady ina Chuntasóir Cairte, ina shainchomhairleoir agus ina chomhairleoir don earnáil carthanas. Tá sé ina shainchomhairleoir sinsearach le Partas. Roimhe sin, bhí sé ar an gCathaoirleach ar an nGrúpa Sainleasa Carthanas agus Eagraíochtaí Neamhbhrabúis de chuid Chuntasóirí Cairte Éireann. Chomhlíon sé róil feidhmiúcháin in Marsh Ireland, in Kepner-Tregoe agus in KPMG roimhe sin.

Katie Cadden

Tá Katie ina dlíodóir ag a bhfuil taithí shuntasach ar an dlí carthanas, ar an dlí poiblí agus ar an dlíthíocht. Tá comhairle curtha aici ar raon eagraíochtaí carthanúla maidir le nithe éagsúla dlí agus rialachais. Chomh maith leis sin, tá an-taithí aici ar chórais bhainistíochta cáilíochta i gcleachtadh dlí a dhearadh, a chur chun feidhme agus a iniúchadh de réir caighdeán idirnáisiúnta. Tugann Katie léachtaí go minic ar raon topaicí dlí. Faoi láthair, tá sí ina léachtóir le cúrsa an Teastais i nDlí, Iontaobhaíocht agus Rialachas Carthanais i nDlí-Chumann na hÉireann. Tá céim céad onóracha LL.M i nDlí Poiblí aici agus bhain sí Dioplóma i Léann Fraincise amach ó Université de Poitiers, an Fhrainc.

Sandra Chambers

Tá Sandra Chambers ina stiúrthóir cuideachta agus ina comhairleoir cánach cairte. D’fhoilsigh sí leabhair in Éirinn agus i dtíortha eile ar bheartas agus cleachtas cánachais. Chomh maith leis sin, tá sí ina bunaitheoir/ina stiúrthóir ar Vico, gnólacht speisialtóra comhairle cánach. Bhain sí céim BCL amach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar aon le céim LLM ó Choláiste an Rí, Londain.

Cynthia Clampett

Tá taithí breis agus 20 bliain ag Cynthia (iar-Phríomhfheidhmeannach ar Fhondúireacht Ospíse Mhaigh Eo-Ros Comáin) ar chruinniú cistí, ar bhainistíocht agus ar fhorbairt i measc eagraíochtaí carthanúla. Bhí sí ina hiar-Stiúrthóir ar Fhoras Ospíse na hÉireann freisin.

Tom Costello

Chaith Tom 14 bliana ag obair leis The Atlantic Philanthropies. D’fhág sé an fhondúireacht i mí na Nollag 2014 mar chuid de thabhairt chun críche bheartaithe na heagraíochta. Bhain sé céim bunoideachais B.Ed agus Máistreacht i mBainistíocht (Iompar Eagraíochta) amach ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Sula ndeachaigh sé isteach in Atlantic, bhí raon post ceannaireachta ag Tom san earnáil reachtúil, san earnáil dheonach agus san earnáil phríobháideach. Bhain na poist sin le bainistíocht clár agus tionscadal, le deiseanna infheistíochta sóisialta a mheasúnú agus le rannchuidiú le forbairt beartais agus cleachtais i réimsí éagsúla, lena n-áirítear cláir mhargadh saothair, seirbhísí do leanaí agus do dhaoine scothaosta, an t-oideachas agus an fhorbairt pobail. Idir an bhliain 1997 agus an bhliain 2000, bhí Tom ina chomhalta de dhámh Fhoras Bainistíochta na hÉireann, áit ar stiúir sé cláir agus seisiúin sainchomhairle maidir le forbairt eagraíochta agus le bainistíocht athruithe. Tá sé ina chomhalta de Chomhairle Chomhairleach an Rialtais um Leanaí agus Daoine Óga agus chaith sé ceithre bliana ag fónamh mar Chathaoirleach ar an gComhghuaillíocht um Chearta Leanaí.

Patricia Cronin

Tá Patricia ina dlíodóir ag a bhfuil taithí ar obair san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí, lena n-áirítear taithí breis agus 25 bliana ar obair i róil éagsúla le GFT Éireann.

Fergus Finlay

Tá Fergus Finlay ag obair mar Phríomhfheidhmeannach ar Barnardo’s, carthanas leanaí, ó mhí an Mheithimh 2005 i leith. Ar feadh thart ar fhiche bliain roimhe sin, bhí sé fostaithe mar Chomhairleoir Sinsearach do Pháirtí an Lucht Oibre. Rinne sé seirbhís i dtrí rialtas agus d’oibrigh sé don pháirtí agus é ar an bhfreasúra. Bhí sé ar dhuine de dhréachtóirí Dhearbhú Shráid Downing agus ghlac sé páirt lárnach i dtoghadh an Uachtaráin Máire Mhic Róibín sa bhliain 1990 agus in imeachtaí polaitiúla eile sa tréimhse. D’fhóin sé mar Stiúrthóir ar Wilson Hartnell Public Relations ar feadh trí bliana freisin. Tá ceithre leabhar móréilimh scríofa aige. Chuir sé roinnt eagraíochtaí ar bun atá i mbun feachtais ar son chearta na ndaoine faoi mhíchumas. Chomh maith leis sin, bhí sé ar an gCathaoirleach ar Chluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann ar feadh ceithre bliana. Anuas air sin, tá sé ar an gCathaoirleach ar Lakers, ar eagraíocht í a oibríonn ar son seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas intleachta i gceantar Bhré/Bhaile Átha Cliath Theas. Sa bhliain 2016, ceapadh é mar Chathaoirleach ar Ghrúpa Cur Chun Feidhme an Rialtais maidir le Straitéis Chuimsitheach Fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas. Craolann sé go rialta ar an raidió agus ar an teilifís agus scríobhann sé colún seachtainiúil don Irish Examiner.

Graham Richards

Tá Graham ina Nótaire Poiblí agus ina aturnae ar scor. Bhí sé ar dhuine de Choimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn ón mbliain 2004 go dtí díscaoileadh na gCoimisinéirí agus aistriú a bhfeidhmeanna chuig an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2014. Tá Graham ina chomhalta de roinnt eagraíochtaí agus fondúireachtaí carthanúla.

Noel Wardick

D’oibrigh Noel mar ghairmí sinsearach san earnáil cúnaimh thar lear ar feadh 16 bliana. Chaith sé 7 gcinn de na blianta sin in Oirthear na hAfraice agus i gCorn na hAfraice. Roimhe sin, chaith Noel roinnt blianta ag obair do phríomhchumann ionadaíochta gairmithe in Éirinn agus ag treorú an chumainn sin. Mar stiúrthóir ag a bhfuil an-taithí, tá Noel ina chomhalta boird de Transparency International Ireland agus ina chomhalta de Choiste Airgeadais na heagraíochta sin. D’fhóin Noel freisin ar Choiste Feidhmiúcháin Chlub CLG Chluain Tarbh, a chlub áitiúil, agus ar bhord Chomhlámh idir an bhliain 2013 agus an bhliain 2015. Bhain sé céim B.Comm agus céim Mháistreachta in Eolaíocht Eacnamaíoch amach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhain sé Dioplóma iarchéime in Airgeadas Fuinnimh Inbhuanaithe amach ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Faoi láthair, tá Noel ar an bPríomhoifigeach ar Chomharchumann Pobail Chathair Bhaile Átha Cliath. Is eagraíocht forbartha pobail í sin a théann i ngleic leis an mbochtaineacht, leis an eisiamh sóisialta agus leis an éagóir i lárchathair Bhaile Átha Cliath.

Máire McMahon

Tá Máire McMahon ina dlíodóir i gcleachtadh ginearálta i dTiobraid Árann, agus dúspéis aici sa dlí teaghlaigh. Tá BCL aici ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus tá LLM aici sa Dlí Teaghlaigh agus sa Bheartas Teaghlaigh ó Ollscoil Anglia Thoir. D’fhóin Máire mar Iontaobhaí agus mar Leas-Uachtarán Náisiúnta le Freagracht as Rialachas i gCumann Naomh Uinseann de Pól ar feadh tréimhse 5 bliana agus, le linn na tréimhse sin, bhain sí Teastas san Iontaobhaíocht agus Rialachas Carthanas amach ó Dhlí-Chumann na hÉireann, i gcomhar leis an Wheel. Tá baint aici leis an gcarthanas sin ar leibhéal áitiúil go fóill. Tá sí ina comhalta den bhord ar charthanas áitiúil seirbhísí do leanaí i dTiobraid Árann freisin.

Niamh Cahill

Tá Niamh Cahill ina habhcóide a dhéanann speisialtóireacht i gcomhairle rialachais chorparáidigh a thabhairt don earnáil carthanas agus don earnáil eagraíochtaí neamhbhrabúis. Tá obair déanta aici san earnáil phríobháideach agus san earnáil stáit araon. Bhí sí ina Dlíodóir Cuideachta/ina Rúnaí Cuideachta roimhe sin in EirGrid cpt. Tá sí ina Comhlach de Better Boards agus ina Comhalta den Choimisiún Meabhair-Shláinte.

Ercus Stewart

Tá Ercus Stewart SC ag cleachtadh ag an mBarra ó bhí an bhliain 1970 ann. Tá sé ina Abhcóide Sinsearach ón mbliain 1982 i leith. Díríonn a chleachtadh ar an dlí sibhialta, an dlí tráchtála, an dlí saothair, an dlíthíocht agus an eadráin. Tá sé ina chomhalta den Bharra i dTuaisceart Éireann, i Sasana agus an Bhreatain Bheag agus san Astráil (NSW) freisin. De bhreis ar a chleachtadh dlí, tá Ercus ina eadránaí in Eadráin Tráchtála idirnáisiúnta agus intíre. Tá sé ina idirghabhálaí freisin. Chomh maith leis sin, tá sé ina chomhalta den Chúirt Eadrána Spóirt i Lausanne, an Eilvéis, agus rinne sé eadránú faoin gCúirt sin. Tá sé ina iarchathaoirleach ar an mBrainse Éireannach d’Institiúid Chairte na nEadránaithe agus tá sé ar an údar ar "Arbitration Commentary and Sources", ar fhoilsigh Firstlaw é sa bhliain 2003, agus ar "Compensation on Dismissal: Employment Law and Practice", ar fhoilsigh Bloomsbury Professional é sa bhliain 2008. Tá sé ina léachtóir ar cuairt le clár an Dioplóma in Eadráin sa Scoil Dlí sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ó tosaíodh an clár sa bhliain 1997 i leith, rud ar ghlac sé páirt lárnach ann. Tá baint aige le hobair charthanais agus le heagraíochtaí carthanúla le breis agus 50 bliain anuas. Áirítear leis na heagraíochtaí sin Chernobyl Children's Project International, Romania Breadbasket Appeal, Care After Prison, Crann - Crainn d’Éirinn, agus a lán eile. Bhí sé ina chomhbhunaitheoir, agus ina chathaoirleach ar feadh roinnt mhaith blianta, ar Just Sport Ireland, a oibríonn chun díospóidí spóirt in Éirinn a réiteach. Chomh maith leis sin, bhí baint aige thar roinnt mhaith blianta le CARE - Feachtas ar son Cúram a Thabhairt do Leanaí Díothacha.