Eagraíocht

Údarás neamhspleách is ea an Rialálaí Carthanas, agus tacaíonn sé le hearcú, oiliúint, forbairt agus bainistíocht feidhmíochta a bhall foirne.

Tá an Rialálaí Carthanas lántiomanta do chur chun cinn a dhéanamh ar thimpeallacht oibre ina gcuirtear riachtanais daoine aonair san áireamh le linn dó riachtanais na heagraíochta a chomhlíonadh, ar aon dul le Cuspóir Straitéiseach a Ceathair (tógtha ón 'gCéad Ráiteas Straitéise 2016-2018' uainn thíos): "An Rialálaí Carthanas a fhorbairt mar ghníomhaireacht rialála neamhspleách atá éifeachtach agus éifeachtúil".  Chun tacú leis an tiomantas sin, chuir an Rialálaí Carthanas Straitéis Acmhainní Daonna le chéile sa bhliain 2016, rud atá á chur i bhfeidhm aige go fóill sa bhliain 2017.

Mhéadaigh an Rialálaí Carthanas a líon foirne go 46 dhuine sa bhliain 2017.  Chomh maith leis sin, fuair sé seirbhísí tacaíochta breise ar bhonn sealadach chun cabhrú leis roinnt príomhghníomhaíochtaí oibriúcháin a chur ar bun.  Forbraíodh plean fórsa saothair chun cur ar chumas an Rialálaí Carthanas a acmhainn agus a inniúlachtaí a neartú agus é féin a atheagrú sa ‘tsamhail oibriúcháin roghnaithe’ a sainaithníodh i dTuarascáil an Athbhreithnithe ar Acmhainní Daonna agus Airgeadais, ar tuarascáil í a coimisiúnaíodh agus a formheasadh.

an Chairt Eagraíochta

Féach an chairt eagraíochta thíos ina leagtar amach baill foirne reatha an Rialálaí Carthanas.

Faisnéis maidir le Fochoistí

Bhunaigh an tÚdarás ceithre choiste, is iad sin:

 • An Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca

  Bunaíodh an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca chun cabhrú leis an Údarás na freagrachtaí atá air a chomhlíonadh maidir leis na nithe seo:

  • Tuairisciú airgeadais;
  • Bainistíocht riosca;
  • Córais rialaithe inmheánaigh;
  • Iniúchóireacht;
  • Próiseas an Rialálaí Carthanas maidir le faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh a oibleagáidí reachtúla.

  Is iad seo na comhaltaí den choiste:

  • David Brady (Cathaoirleach & Comhalta den Údarás);
  • Noel Wardick (Comhalta den Údarás);
  • Marie Mcmahon (Comhalta den Údarás);
  • Adrian Clements (Comhalta Seachtrach);
  • Nuala Comerford (Comhalta Seachtrach).
 • An Coiste Rialála

  Bunaíodh an coiste chun comhairle a chur ar an Údarás maidir lena chur chuige rialachais.  Áirítear lena chuid dualgas athbhreithniú (bliantúil) a dhéanamh ar bheartas rialachais an Rialálaí Carthanas agus cur chun feidhme an bheartais a mhaoirsiú, mar aon le faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí ábhartha rialachais agus rialála.

  Is iad seo na comhaltaí den choiste:

  • Katie Cadden (Cathaoirleach & Comhalta den Údarás);
  • Patricia Cronin (Comhalta den Údarás);
  • Tom Costello (Comhalta den Údarás).
 • An Coiste um Fheidhmíocht agus Pleanáil Acmhainní

  Bunaíodh an Coiste chun cabhrú leis an Údarás earcú an Phríomhfheidhmeannaigh a bhainistiú, chun an próiseas bainistíochta feidhmíochta a mhaoirsiú don lucht ardbhainistíochta agus chun téarmaí agus coinníollacha bhaill foirne an Rialálaí Carthanas a bhreithniú, lena n-áirítear na téarmaí faoina ndéantar baill foirne a shannadh don Rialálaí Carthanas/a thabhairt ar iasacht dó/a leithdháileadh air/a aistriú chuige. Tá ceathrar comhaltaí ann ar an gcoiste, a bhfuil gach duine díobh ina gcomhaltaí den Údarás.

  Tháinig an coiste le chéile ceithre huaire sa bhliain 2016. Ba iad seo na comhaltaí den choiste:

  • Paddy Hopkins (Cathaoirleach & Comhalta den Údarás);
  • Tom Costello (Comhalta den Údarás);
  • Patricia Cronin (Comhalta den Údarás);
  • Fergus Finlay (Comhalta den Údarás).
 • An Coiste Seirbhísí Carthanais

  Bunaíodh an Coiste chun cabhrú leis an Údarás na feidhmeanna a dílsíodh do Choimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla roimhe sin a chomhlíonadh.  Áirítear leo sin diúscairt maoine carthanais a údarú, iontaobhaithe nua a cheapadh agus maoin carthanais a dhílsiú d’iontaobhaithe, Scéimeanna Ionchorpraithe agus Scéimeanna Cy-Près a dhréachtú, agus deontais agus scoláireachtaí a cheadú.

  Is iad seo na comhaltaí den choiste:

  • Graham Richards (Cathaoirleach & Comhalta den Údarás);
  • Ercus Stewart (Comhalta den Údarás);
  • Sandra Chambers (Comhalta den Údarás);
  • Niamh Cahill (Comhalta den Údarás);
  • An Breitheamh John O’Connor (Comhalta Seachtrach).

Aonaid Ghnó

Tá 5 aonad gnó ar leith ag an Rialálaí Carthanas.  Seo a leanas forbhreathnú ar na feidhmeanna agus ar na cuspóirí atá ag gach ceann de na haonaid sin.

 • Clárú agus Tuairisciú

  Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna na Rannóige um Chlárú agus Tuairisciú:

  • Iarratais nua ar stádas carthanúil a phróiseáil agus a mheas;
  • A chinntiú go bhfuil carthanais atá ann cheana lánchláraithe ar an gClár ar líne;
  • A chinntiú go gcomhlíonann gach eagraíocht charthanúil chláraithe na ceanglais tuairiscithe bhliantúil atá orthu;
  • A chinntiú go gcoinnítear an Clár ar líne cothrom le dáta.

  Tá an rannóg freagrach as na nithe seo a leanas freisin:

  • Caidreamh a dhéanamh leis an bpobal;
  • Freagra a thabhairt ar aon cheisteanna a bhaineann leis an bpróiseas clárúcháin;
  • Meabhrúcháin a eisiúint chuig eagraíochtaí nach bhfuil a n-oibleagáidí comhlíonta acu go fóill.

  Is é an tUas. Eamon O’Halloran ceann na rannóige.

 • Comhlíonadh agus Forfheidhmiú

  Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna na Rannóige um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú:

  • Comhlíonadh a ndualgas ag iontaobhaithe carthanas a chur chun cinn i rialú agus bainistiú carthanas;
  • Comhlíonadh na nAchtanna Carthanas ag eagraíochtaí carthanúla a chinntiú, agus faireachán a dhéanamh ar an gcéanna;
  • Imscrúduithe a dhéanamh de réir na nAchtanna Carthanas;
  • Feabhas ar riaradh agus bainistiú eagraíochtaí carthanúla a spreagadh agus a éascú trí fhaisnéis nó comhairle a sholáthar.

  Téann an rannóg i dteagmháil leis an bpobal agus bíonn sí ag brath ar dhea-chaidreamh a chothú leis an bpobal chun a cuid oibre a chur i gcrích.

  Is é an tUas. Tom Malone ceann na rannóige.

 • Seirbhísí Carthanais

  De bhun alt 82 den Acht Carthanas 2009, tá an tAonad um Sheirbhísí Carthanais freagrach as bainistiú a dhéanamh ar iarrataí ar sheirbhísí a fhaightear ó charthanais agus ó dhaoine eile faoi na hAchtanna Carthanas, 1961 agus 1973. Áirítear leis sin:

  • Iontaobhaithe Carthanais Nua a cheapadh;
  • Diúscairt tailte atá á sealbhú thar ceann iontaobhais charthanúla a údarú:

   

  • Toiliú le Díol Maoine Carthanais ar Luach Iomlán
  • Toiliú le Díol/Aistriú Maoine Carthanais idir Carthanais ar Phraghas faoi bhun Luach Iomlán
  • Toiliú le Léas Maoine Carthanais
  • Toiliú le Léas Maoine Carthanais a Ghéilleadh
  • Toiliú le Morgáiste Maoine Carthanais
  • Toiliú le Malartú Maoine Carthanais

   

  • Scéim Cy-Près a ghlanadh nuair a mhainníonn na cuspóirí bunaidh atá léi – alt 29 den Acht Carthanas, 1961, arna leasú;
  • Tuairim nó Comhairle a Thabhairt faoi Shéala an Údaráis – alt 21 den Acht Carthanas, 1961;
  • Comhréiteach a cheadú i leith éilimh ó charthanas nó ina aghaidh – alt 22 den Acht Carthanas, 1961;
  • Cabhrú le scrúdú a dhéanamh ar Fhoirmeacha Achoimre ‘PAS3’ a fhaightear ón Oifig Probháide agus ina soláthraítear sonraí faoi gach tiomnacht charthanúil.
 • Gnóthaí Corparáideacha

  Seirbhís tacaíochta inmheánaí is ea an Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha, atá freagrach go príomha as a chinntiú go gcomhlíontar roinnt oibleagáidí rialachais agus as feabhas a chur ar bheartais chorparáideacha, ar nósanna imeachta corparáideacha agus ar thorthaí corparáideacha. Tá sí freagrach freisin as úsáid éifeachtach acmhainní a eagrú agus a mhaoirsiú agus as aon deacrachtaí ina leith sin a réiteach ionas go mbaineann an Rialálaí Carthanas na cuspóirí straitéiseacha atá aige amach:

  Déanann an Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha maoirseacht ar na nithe seo a leanas:

  • Acmhainní Daonna;
  • Acmhainní Airgeadais;
  • Acmhainní TFC;
  • Tacaíocht Rúnaíochta don Údarás;
  • An Córas Bainistíochta Cáilíochta;
  • Cóiríocht Oifige.

  Tá an rannóg freagrach as tacú le socruithe foriomlána rialachais faisnéise an Rialálaí Carthanas freisin.

 • Cumarsáid agus Rannpháirtíocht le Geallsealbhóirí

  Tá an Rannóg um Chumarsáid agus Rannpháirtíocht le Geallsealbhóirí freagrach go príomha as caidreamh a dhéanamh leis an bpobal thar ceann an Rialálaí.  Áirítear leis sin:

  • Ceisteanna ó na meáin agus preaseisiúintí a láimhseáil;
  • Bainistiú a dhéanamh ar an ábhar ar an suíomh Gréasáin agus sna meáin shóisialta;
  • Iarrataí Saorála Faisnéise a phróiseáil;
  • Imeachtaí comhairliúcháin phoiblí a eagrú.

  Ina theannta sin, láimhseálann an rannóg an caidreamh idir an Rialálaí agus Teachtaí Dála, Airí agus geallsealbhóirí eile agus socraíonn sí go n-aistreofaí ábhar agus comhfhreagras go Gaeilge.

  Is é an tUas. Eamon Timmins ceann na rannóige.

Ár bhFoireann

Cuimsíonn an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin na daoine seo a leanas:

Helen Martin

Ceapadh Helen Martin mar Phríomhfheidhmeannach Eatramhach ar an Rialálaí Carthanas ar an 30 Deireadh Fómhair 2018. Chuaigh Helen isteach sa Rialálaí Carthanas mar Stiúrthóir Rialála i mí an Mhárta 2017. Tá sí ina dlíodóir a d’oibrigh roimhe seo in Oifig an Ard-Aighne. Bhí sí ina comhlach sinsearach san aonad um an dlí Rialála agus an dlí Iomaíochta i ndlíghnólacht mór roimhe seo freisin. Chomh maith leis sin, d’oibrigh Helen san earnáil phríobháideach ar feadh níos mó ná 10 mbliana mar chomhairleoir inmheánach dlí agus rialála le haghaidh roinnt cuideachtaí teileachumarsáide.

Tom Malone

Ceapadh Tom Malone mar Stiúrthóir Rialála Gníomhach an 30 Deireadh Fómhair 2018. Chuaigh Tom Malone isteach sa Rialálaí Carthanas i mí Lúnasa 2016 mar Cheann Comhlíonta. Tá sé freagrach as an rannóg a stiúradh chun an príomhchuspóir atá aici a bhaint amach, mar atá, faireachán a dhéanamh ar an dóigh a bhfuil eagraíochtaí carthanúla ag comhlíonadh a n-oibleagáidí dlíthiúla agus imscrúdú a dhéanamh ar aon sáruithe a bhraitear a bheith ann ar na hoibleagáidí sin. Sula ndeachaigh sé isteach sa Rialálaí Carthanas, chaith Tom 10 mbliana le hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, áit ar sheol sé iniúchtaí airgeadais agus scrúduithe luach ar airgead. Tá Tom ina chomhalta de Chumann na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte agus tá MSc aige sa Bhainistíocht Straitéiseach.

Eamon Timmins

Chuaigh Eamon Timmins isteach sa Rialálaí Carthanas i mí na Bealtaine 2017 mar Cheann ar Chumarsáid agus Rannpháirtíocht le Geallsealbhóirí. Roimhe sin, chaith sé 11 bhliain le hAoisghníomhaíocht Éireann, an carthanas do dhaoine scothaosta, mar Cheann Cumarsáide agus, ina dhiaidh sin, mar Phríomhfheidhmeannach. Bhí Eamon ina iriseoir ar feadh tréimhse 19 mbliana, agus é ag obair le nuachtáin náisiúnta agus réigiúnacha – an Irish Examiner, an Irish Times agus an Irish Independent ina measc. Rinne sé staidéar ar an iriseoireacht i gColáiste na Tráchtála, Ráth Maonais, agus tá Céim Mháistreachta aige san Ollchumarsáid ó Ollscoil Leicester.

Ciara Cahill

Chuaigh Ciara Cahill isteach san eagraíocht i mí Lúnasa 2015 mar Chomhairleoir Dlí. Cuireann sí comhairle dlí ar fáil maidir le feidhmeanna Clárúcháin, Comhlíonta agus Gnóthaí Corparáideacha an Rialálaí Carthanas. Bainistíonn sí feidhm Seirbhísí Carthanais an Rialálaí Carthanas freisin.

Doiciméid Chorparáideacha

Is iad seo a leanas roinnt de na doiciméid agus de na beartais lena gcuirtear bonn eolais faoi obair an Rialálaí Carthanas.