Eagraíocht

Údarás neamhspleách is ea an Rialálaí Carthanas, agus tacaíonn sé le hearcú, oiliúint, forbairt agus bainistíocht feidhmíochta a bhall foirne.

Tá an Rialálaí Carthanas lántiomanta do chur chun cinn a dhéanamh ar thimpeallacht oibre dhearfach ina gcuirtear riachtanais daoine aonair san áireamh, le linn dó riachtanais na heagraíochta a chomhlíonadh.  Ar aon dul leis an Ráiteas Straitéise uainn don tréimhse 2019-2021, déanfar tuilleadh forbartha eagrúcháin ar an Rialálaí Carthanas thar an gcéad trí bliana eile mar chuid den iarracht atá á déanamh againn údarás rialála atá éifeachtach agus éifeachtúil a fhorbairt.  Leanann an Rialálaí Carthanas le díriú ar a fhoireann ardbhainistíochta a neartú agus ar thacaíocht a thabhairt di agus ar a chinntiú go bhfuil ag foireann na heagraíochta na scileanna agus an saineolas a theastaíonn chun na cuspóirí straitéiseacha foriomlána atá aige a bhaint amach.

an Chairt Eagraíochta

Féach an chairt eagraíochta thíos ina leagtar amach baill foirne reatha an Rialálaí Carthanas.

Aonaid Ghnó

Tá 5 aonad gnó ar leith ag an Rialálaí Carthanas.  Seo a leanas forbhreathnú ar na feidhmeanna agus ar na cuspóirí atá ag gach ceann de na haonaid sin.

 • Clárú agus Tuairisciú

  Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna na Rannóige um Chlárú agus Tuairisciú:

  • Córas clárúcháin éifeachtach a chothabháil agus a fhorbairt tuilleadh do charthanais
  • Carthanais a chlárú de réir an bheartais agus an phróisis chlárúcháin
  • Córas tuairiscithe éifeachtach a bhunú agus a chothabháil do charthanais
  • Tacaíocht agus treoir a thabhairt d’eagraíochtaí atá ag déanamh iarratas ar chlárú nó atá ag smaoineamh faoi iarratas a dhéanamh ar chlárú
  • An Clár Carthanas a chothabháil
 • Comhlíonadh agus Forfheidhmiú

  Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna na Rannóige um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú:

  • Comhlíonadh a ndualgas ag iontaobhaithe carthanas a chur chun cinn i rialú agus bainistiú carthanas;
  • Comhlíonadh na nAchtanna Carthanas ag eagraíochtaí carthanúla a chinntiú, agus faireachán a dhéanamh ar an gcéanna;
  • Imscrúduithe a dhéanamh de réir na nAchtanna Carthanas;
  • Feabhas ar riaradh agus bainistiú eagraíochtaí carthanúla a spreagadh agus a éascú trí fhaisnéis nó comhairle a sholáthar.

  Téann an rannóg i dteagmháil leis an bpobal agus bíonn sí ag brath ar dhea-chaidreamh a chothú leis an bpobal chun a cuid oibre a chur i gcrích.

 • Seirbhísí Carthanais

  De bhun alt 82 den Acht Carthanas 2009, tá an tAonad um Sheirbhísí Carthanais freagrach as bainistiú a dhéanamh ar iarrataí ar sheirbhísí a fhaightear ó charthanais agus ó dhaoine eile faoi na hAchtanna Carthanas, 1961 agus 1973. Áirítear leis sin:

  • Iontaobhaithe Carthanais Nua a cheapadh;
  • Diúscairt tailte atá á sealbhú thar ceann iontaobhais charthanúla a údarú:

   

  • Toiliú le Díol Maoine Carthanais ar Luach Iomlán
  • Toiliú le Díol/Aistriú Maoine Carthanais idir Carthanais ar Phraghas faoi bhun Luach Iomlán
  • Toiliú le Léas Maoine Carthanais
  • Toiliú le Léas Maoine Carthanais a Ghéilleadh
  • Toiliú le Morgáiste Maoine Carthanais
  • Toiliú le Malartú Maoine Carthanais

   

  • Scéim Cy-Près a ghlanadh nuair a mhainníonn na cuspóirí bunaidh atá léi – alt 29 den Acht Carthanas, 1961, arna leasú;
  • Tuairim nó Comhairle a Thabhairt faoi Shéala an Údaráis – alt 21 den Acht Carthanas, 1961;
  • Comhréiteach a cheadú i leith éilimh ó charthanas nó ina aghaidh – alt 22 den Acht Carthanas, 1961;
  • Cabhrú le scrúdú a dhéanamh ar Fhoirmeacha Achoimre ‘PAS3’ a fhaightear ón Oifig Probháide agus ina soláthraítear sonraí faoi gach tiomnacht charthanúil.
 • Gnóthaí Corparáideacha

  Seirbhís tacaíochta inmheánaí is ea an Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha, atá freagrach go príomha as a chinntiú go gcomhlíontar roinnt oibleagáidí rialachais agus as feabhas a chur ar bheartais chorparáideacha, ar nósanna imeachta corparáideacha agus ar thorthaí corparáideacha. Tá sí freagrach freisin as úsáid éifeachtach acmhainní a eagrú agus a mhaoirsiú agus as aon deacrachtaí ina leith sin a réiteach ionas go mbaineann an Rialálaí Carthanas na cuspóirí straitéiseacha atá aige amach:

  Déanann an Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha maoirseacht ar na nithe seo a leanas:

  • Acmhainní Daonna;
  • Acmhainní Airgeadais;
  • Acmhainní TFC;
  • Iarrataí Saorála Faisnéise a phróiseáil;
  • Tacaíocht Rúnaíochta don Údarás;
  • An Córas Bainistíochta Cáilíochta;
  • Cóiríocht Oifige.

  Tá an rannóg freagrach as tacú le socruithe foriomlána rialachais faisnéise an Rialálaí Carthanas freisin.

 • Cumarsáid agus Rannpháirtíocht le Geallsealbhóirí

  Tá an Rannóg um Chumarsáid agus Rannpháirtíocht le Geallsealbhóirí freagrach go príomha as caidreamh a dhéanamh leis an bpobal thar ceann an Rialálaí.  Áirítear leis sin:

  • Ceisteanna ó na meáin agus preaseisiúintí a láimhseáil;
  • Bainistiú a dhéanamh ar an ábhar ar an suíomh Gréasáin agus sna meáin shóisialta;
  • Imeachtaí comhairliúcháin phoiblí a eagrú.

  Ina theannta sin, láimhseálann an rannóg an caidreamh idir an Rialálaí agus Teachtaí Dála, Airí agus geallsealbhóirí eile agus socraíonn sí go n-aistreofaí ábhar agus comhfhreagras go Gaeilge.

Ár bhFoireann

Cuimsíonn an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin na daoine seo a leanas:

Helen Martin

Ceapadh Helen mar Phríomhfheidhmeannach in Aibreán 2019. Chuaigh sí isteach sa Rialálaí Carthanas mar Stiúrthóir Rialála i mí an Mhárta 2017. Tá Helen ina dlíodóir a d’oibrigh roimhe seo in Oifig an Ard-Aighne. D’oibrigh Helen san earnáil phríobháideach ar feadh níos mó ná 10 mbliana freisin. Le linn na tréimhse sin, bhí sí ina comhlach sinsearach san aonad um an dlí Rialála agus an dlí Iomaíochta i ndlíghnólacht mór agus bhí sí ina comhairleoir inmheánach dlí agus rialála le haghaidh dhá chuideachta teileachumarsáide. Tá ag Helen BA sa Dlí, Céim Bhaitsiléara sa Dlí Sibhialta, Dioplóma Iarchéime sa Staidéar Gnó agus Dioplóma Iarchéime i nDlí Iomaíochta an Choimisiúin Eorpaigh.

Thomas Mulholland

Chuaigh Thomas Mulholland isteach sa Rialálaí Carthanas i mí na Samhna 2019 mar Cheann ar Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú. Déanann sé maoirseacht ar an bhfeidhm ábhar imní laistigh den Rialálaí agus tá freagracht air freisin as imscrúduithe. Ghnóthaigh Thomas taithí shuntasach i réimse na n-imscrúduithe agus na dócmhainneachta sa ról a bhí aige roimhe seo in Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach. Tá Thomas ina chuntasóir cáilithe de chuid Chumann na gCuntasóirí Cairte Deimhnithe agus d’oibrigh sé sa chleachtadh ginearálta ar feadh tréimhse 15 bliana. Sealbhaíonn sé Dioplóma i gCuntasaíocht Fhóiréinseach, Dioplóma i nDócmhainneacht agus Céim i gCuntasaíocht agus Airgeadas.

Ciara Cahill

Chuaigh Ciara Cahill isteach san eagraíocht i mí Lúnasa 2015 mar Chomhairleoir Dlí. Cuireann sí comhairle dlí ar fáil maidir le feidhmeanna Clárúcháin, Comhlíonta agus Gnóthaí Corparáideacha an Rialálaí Carthanas. Bainistíonn sí feidhm Seirbhísí Carthanais an Rialálaí Carthanas freisin.

Eamon O'Halloran

Ceapadh Eamon mar Cheann Clárúcháin agus Tionscadal i mí Feabhra 2019 tar éis dó ról comhchosúil a chomhlíonadh ar feadh tréimhse 3 bliana. Tá sé i gceannas ar an gClár Poiblí Carthanas a bhunú agus a chothabháil, lena n-áirítear tuairisciú bliantúil a dhéanamh chun buntacú le hiontaoibh agus muinín as carthanais. Tá freagracht fhoriomlán air as forbairt agus soláthar tionscadal a chomhordú ionas gur féidir cuspóirí gnó a bhaint amach ar bhealach éifeachtúil. Tá taithí shuntasach ag Eamon san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon. Tá Ard-Dioplóma aige i gCoireacht Chorparáideach, Coireacht an Bhóna Bháin agus Coireacht Rialála agus sealbhaíonn sé Dioplóma i Rialachas don Earnáil Carthanas, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) agus Dioplóma Iarchéime i Staidéar Gnó.

Heidee Martin

Sula ndeachaigh sí isteach sa Rialálaí Carthanas mar Cheann ar Chumarsáid agus Caidreamh le Leas-Sealbhóirí i mí an Mheithimh 2019, d’oibrigh Heidee le nuachtáin náisiúnta ar feadh tréimhse 17 mbliana. Ba ar leibhéal eagarthóireachta sinsearaí a chaith sí formhór na tréimhse sin agus ba é an ról mar Leas-Eagarthóir ar an Irish Daily Mail an ról is suntasaí a bhí aici. D’oibrigh sí i róil bhainistíochta ar feadh tréimhse deich mbliana agus chaith sí cúig bliana díobh sin ag obair ar leibhéal feidhmiúcháin. Ghnóthaigh sí tuiscint chuimsitheach ar na meáin dhigiteacha agus na meáin chraolacháin freisin. Bhí sí ina moltóir do Ghradaim Iriseoireachta NewsBrands ar feadh tréimhse ceithre bliana. San am i láthair, tá Heidee ag cur bailchríoch ar chéim Mháistreachta san Ealaín sa Domhan Comhaimseartha. Tá céim Bhaitsiléara Ealaíon (Onóracha) aici san Amharc-Chultúr agus tá Ard-Dioplómaí aici san Iriseoireacht agus sa Dearadh Grafach araon.

Niall Scanlon

Ceapadh Niall Scanlon mar Bhainisteoir Airgeadais i mí Iúil 2019. Tá Niall freagrach as feidhm airgeadais na heagraíochta a stiúradh agus déanann sé maoirseacht ar gach gné de rialú airgeadais, lena n-áirítear ceanglais reachtúla agus rialála, tuairisciú airgeadais agus forbairt buiséid. Mar bhall den fhoireann ardbhainistíochta, cuireann sé go gníomhach le cuspóirí traitéiseacha an Rialálaí Carthanas a ghnóthú. Sular tháinig sé isteach sa Rialálaí Carthanas, shealbhaigh Niall roinnt post sinsearach airgeadais laistigh den earnáil phríobháideach. Tá Baitsiléir Gnó (Onóracha) aige agus tá sé ina chomhalta de Chumann na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte.

Malachy Cardiff

Tá Malachy Cardiff ina Bhainisteoir Gnóthaí Corparáideacha agus ina Rúnaí do Bhord an Rialálaí Carthanas. Tá sé freagrach as rialachas agus oibríochtaí an Rialálaí Carthanas. Roimhe seo, d’oibrigh Malachy san earnáil carthanas agus san earnáil phríobháideach sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn araon, agus roinnt ról rialachais agus bainistíochta á sealbhú aige. Sealbhaíonn Malachy céim san Eacnamaíocht (an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD)), Dioplóma Iarchéime sa Staidéar Gnó (UCD - Scoil Ghnó Iarchéime Smurfit), Teastas i nDlí agus Cleachtas na Rúnaíochta Cuideachta (Dlí-Chumann na hÉireann) agus Dioplóma Gairmiúil sa Rialachas Corparáideach (UCD - Scoil Ghnó Iarchéime Smurfit). Is cuntasóir cáilithe de chuid Institiúid Chairte na gCuntasóirí Bainistíochta é freisin.

Na Doiciméid Uainn

Is iad seo a leanas roinnt de na doiciméid agus de na beartais lena gcuirtear bonn eolais faoi obair an Rialálaí Carthanas:

Tuarascáil Bhliantúil

Doiciméid Chorparáideacha

Ráitis Airgeadais

Beartais