Na Nithe a Dhéanaimid

Coinnímid clár poiblí d’eagraíochtaí carthanúla atá i mbun oibre in Éirinn ar bun agus cinntímid go gcomhlíonann siad na hAchtanna Carthanas

Is iad na príomhfheidhmeanna atá againn clár poiblí d’eagraíochtaí carthanúla atá i mbun oibre in Éirinn a bhunú agus a choinneáil ar bun agus a chinntiú go gcomhlíonann siad na hAchtanna Carthanas.

Glacaimid páirt freisin i seirbhísí a sholáthar do charthanais, lena n-áirítear ceapacháin iontaobhaithe carthanais nua a údarú, scéimeanna ionchorpraithe a dhréachtú, scéimeanna Cy-près a údarú agus tailte arna sealbhú ar iontaobhas a dhiúscairt.

Faoi Chuid 4 den Acht Carthanas 2009, tá an chumhacht ag an Rialálaí Carthanas imscrúdaitheoirí a cheapadh chun imscrúdú a dhéanamh ar na gnóthaí de chuid aon eagraíochta carthanúla.

Is é atá i gceist lenár Misean:

An earnáil carthanas a rialáil chun leas an phobail chun comhlíonadh an dlí carthanas a chinntiú agus chun tacú leis an dea-chleachtas i rialachas agus i riarachán carthanas.

Is é atá i gceist lenár bhFís:

Earnáil carthanas atá beoga, a bhfuil iontaoibh aisti agus a bhfuil meas uirthi mar gheall ar an leas pobail a chuireann sí ar fáil.

Is é atá i gceist lenár Luachanna:

Ár Luachanna

Is é atá i gceist lenár gCuspóirí:

 • iontaoibh agus muinín an phobail as bainistiú agus riaradh iontaobhas carthanúil agus eagraíochtaí carthanúla a mhéadú;
 • comhlíonadh a ndualgas ag iontaobhaithe carthanas a chur chun cinn i rialú agus bainistiú iontaobhas carthanúil agus eagraíochtaí carthanúla;
 • úsáid éifeachtach maoine iontaobhas carthanúil nó eagraíochtaí carthanúla a chur chun cinn;
 • cuntasacht eagraíochtaí carthanúla do dheontóirí agus do thairbhithe bronntanas carthanúil, agus don phobal, a chinntiú;
 • tuiscint a chur chun cinn ar an gceanglas gur chun leas an phobail a bheidh aidhmeanna carthanúla;
 • clár d’eagraíochtaí carthanúla a bhunú agus a chothabháil;
 • comhlíonadh an Achta Carthanas ag eagraíochtaí carthanúla a chinntiú, agus faireachán a dhéanamh ar an gcéanna;
 • imscrúduithe a dhéanamh de réir an Achta Carthanas;
 • feabhas ar riaradh agus bainistiú eagraíochtaí carthanúla a spreagadh agus a éascú trí fhaisnéis nó comhairle a sholáthar, lena n-áirítear go háirithe ar mhodh treoirlínte, cód cleachtais agus doiciméad bunreachtúil eiseamláireach a eisiúint (nó, de réir mar is cuí leis, a cheadú);
 • cibé gníomhaíochtaí a sheoladh nó cibé faisnéis (lena n-áirítear faisnéis staidrimh) a fhoilsiú a bhaineann le heagraíochtaí carthanúla agus iontaobhais charthanúla agus is cuí leis;
 • faisnéis (lena n-áirítear faisnéis staidrimh) nó comhairle a sholáthar don Aire, nó tograí a chur faoina bhráid nó faoina bráid, maidir le hábhair a bhaineann le feidhmeanna an Rialálaí.

Ráiteas Stratéise