Ráiteas faoi Chleachtais Faisnéise

Réamhrá

Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea an tÚdarás Rialála Carthanas (‘an Rialálaí Carthanas’). Is údarás neamhspleách é a bunaíodh de réir an Achta Carthanas 2009.  Is iad na príomhfheidhmeanna atá ag an Rialálaí Carthanas clár poiblí d’eagraíochtaí carthanúla atá i mbun oibre in Éirinn a bhunú agus a chothabháil agus a chinntiú go gcomhlíonann siad na hAchtanna Carthanas. Mar sin, tá faisnéis ina hacmhainn an-tábhachtach don Rialálaí Carthanas.

Tá an Rialálaí Carthanas faoi réir An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018, agus comhlíonann sé iad.  Tá sé faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014, agus próiseálann sé gach iarraidh saorála faisnéise i gcomhréir leis an reachtaíocht.  Tá an Rialálaí Carthanas cláraithe mar Rialaitheoir Sonraí le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí. Chuige sin, d’fhorbair sé sraith prionsabal bunúsach um rialachas faisnéise chun a chinntiú go n-íoslaghdóidh sé an méid faisnéise a bhailíonn sé, go n-úsáidfidh sé faisnéis le haghaidh na críche a bailíodh í, go stórálfaidh sé an fhaisnéis in áit shlán agus go ndiúscróidh sé an fhaisnéis a luaithe nach mbeidh sí de dhíth air a thuilleadh.  Cinnteoidh an Rialálaí Carthanas comhlíonadh Rialachán Ginearálta an Aontais Eorpaigh maidir le Cosaint Sonraí, rud a thiocfaidh i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2018.

Faisnéis Phearsanta a Bhailiú

Déanann an Rialálaí Carthanas sonraí pearsanta agus sonraí pearsanta íogaire faoi dhaoine aonair a bhailiú go díreach ón duine aonair lena mbaineann agus ó dhaoine a ghníomhaíonn thar a c(h)eann.  D’fhéadfadh go n-áireofaí le sonraí den sórt sin ainm agus seoladh an duine, ach gan a bheith teoranta dóibh.  Bailíonn an Rialálaí Carthanas freisin sonraí pearsanta faoi charthanais agus faoi dhaoine a bhfuil baint acu le carthanais, amhail iontaobhaithe carthanais.  D’fhéadfadh go n-áireofaí leis an bhfaisnéis sin sonraí faoi reiligiún/eitneacht eagraíochtaí, sonraí faoi chruinnitheoirí airgid, sonraí faoin ról atá ag duine i gcarthanas nó taifid a bhaineann leis an gcaidreamh fostaíochta atá ag duine le carthanas, ach gan a bheith teoranta dóibh.

Uaireanta, d’fhéadfadh go mbaileodh an Rialálaí Carthanas sonraí pearsanta faoi dhaoine aonair/carthanais/iontaobhaithe carthanais ó fhoinsí eile.  Tá beartais chuí agus nósanna imeachta cuí i bhfeidhm ag an Rialálaí Carthanas chun a chinntiú nach mbaileoidh baill foirne an Rialálaí Carthanas ach faisnéis atá riachtanach agus go gcaithfear leis an bhfaisnéis sin ar bhealach faoi rún.

Faisnéis Phearsanta a Úsáid

Bailíonn an Rialálaí Carthanas faisnéis phearsanta chun na feidhmeanna reachtúla atá aige faoin Acht Carthanas 2009 a chomhlíonadh, agus é mar aidhm aige seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine aonair/carthanais/iontaobhaithe carthanais agus feabhas a chur ar a shuíomh Gréasáin.

Úsáidfidh an Rialálaí Carthanas an fhaisnéis seo:

 • chun d’eagraíocht a bhunú mar charthanas ar a chóras;
 • chun carthanais/iontaobhaithe carthanais a chur ar an eolas faoina nuacht agus imeachtaí, faoi oiliúint agus seimineáir, agus faoi sheirbhísí ríomhfhoghlama;
 • chun idirchaidreamh a dhéanamh leat maidir le tionscadail a bhfuil sé ag tabhairt fúthu in éineacht leat;
 • chun a shuíomh Gréasáin a riar agus a fheabhsú, le haghaidh oibríochtaí inmheánacha, lena n-áirítear fabhtcheartú, anailís sonraí, tástáil agus taighde, agus chun críocha staidrimh agus suirbhé;
 • chun a shuíomh Gréasáin a choinneáil slán sábháilte;
 • chun nuacht agus faisnéis a thabhairt duit faoi imeachtaí atá le teacht, i gcás nach carthanas/iontaobhaí carthanais thú agus gur chláraigh tú le haghaidh an nuacht agus an fhaisnéis sin a fháil; agus
 • chun cabhrú linn déileáil le fiosruithe a bhaineann le hábhair imní a cuireadh in iúl dúinn faoi charthanais aonair.

An Bunús Dlí do Shonraí a Phróiseáil

Próiseálfaidh an Rialálaí Carthanas sonraí de réir na bhfeidhmeanna reachtúla atá aige, amhail clár eagraíochtaí carthanúla a bhunú agus a chothabháil, agus i gcomhréir leis na hoibleagáidí dlíthiúla atá air, amhail faisnéis a nochtadh don Gharda Síochána nó do na Coimisinéirí Ioncaim, mar shampla, i gcás go bhfuil drochamhras air go ndearnadh cion.  Tá sé riachtanach sonraí a phróiseáil ionas gur féidir cúraimí a chomhlíonadh chun leas an phobail i.e. na hoibleagáidí dlíthiúla atá ar an Rialálaí Carthanas faoin Acht Carthanas 2009 a chomhlíonadh.

Ní bhainfidh an Rialálaí Carthanas úsáid as d’fhaisnéis chun teagmháil a dhéanamh leat trí ríomhphost chun críocha margaíochta dírí, ach amháin i gcás gur thoiligh tú go sonrach le faisnéis mhargaíochta a fháil. Ina theannta sin, ní thabharfaidh sé d’fhaisnéis do thríú páirtithe a d’fhéadfadh teagmháil a dhéanamh leat chun críocha margaíochta dírí ach amháin i gcás gur thoiligh tú go sonrach leis sin.

Príobháideacht Faisnéise Pearsanta a Chosaint

Ar mhaithe le príobháideacht faisnéise pearsanta a chosaint, is amhlaidh, maidir leis an Rialálaí Carthanas:

 • go ndéanann sé gach iarracht chuí an fhaisnéis phearsanta a shealbhaíonn sé a chosaint ar aon chaillteanas, aon rochtain neamhúdaraithe, aon mhodhnú, aon úsáid, aon nochtadh agus aon diúscairt;
 • go bhfuil áiseanna slána stórála aige ar an láthair agus lasmuigh den láthair;
 • go ndéanann sé iniúchadh rialta ar chomhlíonadh rialachais faisnéise chun faireachán a dhéanamh ar an dóigh a bhfuiltear ag comhlíonadh a bheartas maidir le hábhair chosanta sonraí;
 • go bhfuil Beartas um Sháruithe Cosanta Sonraí i bhfeidhm aige, rud a úsáidfear chun imscrúdú iomlán a dhéanamh ar sháruithe féideartha cosanta sonraí;
 • go gcuireann sé oiliúint chuí ar a bhaill foirne chun a chinntiú go bhfuil gach ball foirne atá ag gabháil do phróisis ina láimhseáiltear faisnéis phearsanta ar an eolas faoina bhfreagrachtaí i ndáil le faisnéis phearsanta a chosaint agus a láimhseáil.

Na Cearta atá ag Úsáideoirí Seirbhíse/ag Daoine is Ábhar do Shonraí

Tá sé de cheart ag daoine aonair:

 • rochtain a fháil ar an bhfaisnéis a shealbhaíonn an Rialálaí Carthanas fúthu;
 • ceangal a chur ar an Rialálaí Carthanas aon fhaisnéis mhíchruinn a shealbhaíonn sé fúthu a cheartú gan moill mhíchuí;
 • go ndéanfadh an Rialálaí Carthanas aon fhaisnéis a shealbhaíonn sé fúthu a scriosadh i gcúinsí nach gá dó an fhaisnéis sin a shealbhú a thuilleadh lena húsáid dá sheirbhísí nó i gcás gur tharraing siad an toiliú lena próiseáil siar;
 • agóid a dhéanamh in aghaidh faisnéis fúthu a bheith á próiseáil ag an Rialálaí Carthanas, amhail faisnéis a phróiseáil chun críocha próifílithe nó margaíochta dírí, nó go bpróiseálfaí a sonraí de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí;
 • go ndéanfaí a bhfaisnéis phearsanta a fháil agus a phróiseáil go cóir cothrom, go gcoinneofaí go slán í agus nach nochtfaí go neamhdhlisteanach do dhaoine eile í;
 • iarraidh ar an Rialálaí Carthanas a bhfaisnéis a chur ar fáil dóibh i bhformáid iniompartha nó, i gcás go mbeidh sé indéanta go teicniúil, iarraidh ar an Rialálaí Carthanas an fhaisnéis sin a aistriú chuig soláthraí eile, ar choinníoll nach nochtfar faisnéis a bhaineann le daoine eile dá bharr sin;
 • a iarraidh go gcuirfí srian le próiseáil a bhfaisnéise; agus
 • i gcás go mbeidh an Rialálaí Carthanas ag próiseáil a bhfaisnéise bunaithe ar an toiliú a thug siad leis an bpróiseáil sin, an toiliú sin a tharraingt siar ag aon am – is dleathach go fóill a bheidh aon phróiseáil a rinne an Rialálaí Carthanas ar a bhfaisnéis sular tarraingíodh an toiliú siar.

Faisnéis faoi Chleachtais an Rialálaí Carthanas

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi chleachtais chosanta sonraí an Rialálaí Carthanas nó chun iarraidh rochtana sonraí a dhéanamh, féach an leathanach 'Cosaint Sonraí' ar an suíomh Gréasáin seo.

An Nós Imeachta maidir le Gearán a Dhéanamh faoi Chleachtais Chosanta Sonraí an Rialálaí Carthanas

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi ábhar imní a chur in iúl nó faoi ghearán a dhéanamh faoi chleachtais chosanta sonraí an Rialálaí Carthanas, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

An tOifigeach Cosanta Sonraí, An tÚdarás Rialála Carthanas, 3 Duga Sheoirse, An Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta, Baile Átha Cliath 1 D01 X5X0.

Teileafón: 01-633 1500,  Ríomhphost: dpa@charitiesregulator.ie