Coróinvíreas (COVID-19) agus carthanais

Covid-19 agus carthanais – Ceisteanna Coitianta

San am i láthair, tá an Rialálaí Carthanas ar oscailt agus ag obair ar bhealaí inar féidir linn leanúint lenár gcuid oibre rialála agus tacaí a thabhairt do charthanais in Éirinn. Níl an oiread céanna acmhainní ar fáil dúinn, áfach, agus tógfaidh sé tréimhse níos faide ná mar is gnách orainn fiosruithe a fhreagairt agus iarratais a phróiseáil. Bíonn an scéal i dtaca le coróinvíreas (COVID-19) ag athrú i gcónaí. Bímid ag coinneáil súil ar an gcomhairle ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus ón Roinn Sláinte agus bímid ag dul i dteagmháil lenár Roinn Rialtais agus le leas-sealbhóirí eile chun a chinntiú gur féidir linn freagairt d’fhorbairtí de réir mar a thagann siad chun cinn.

Tá sé ríthábhachtach go leanfadh gach carthanas an treoir ó FSS maidir leis an tsláinte phoiblí agus go gcinnteodh siad go gcloífí le dea-shláinteachas láimhe, le scaradh sóisialta agus le béasaíocht casachta i gcónaí. Is féidir treoir cothrom le dáta ó FSS a fháil anseo.

Tuigeann an Rialálaí na brúnna breise atá ar a lán carthanas ag an am seo. Bunaithe ar an teagmháil a bhí againn le carthanais go dtí seo, táimid ar an eolas faoi roinnt ábhar imní ar leith agus tá ár bhfreagraí orthu sin leagtha amach sna Ceisteanna Coitianta thíos. Coinneofar na Ceisteanna Coitianta faoi athbhreithniú, leasófar iad agus cuirfear leo, de réir mar is gá.

 • Ar cheart do bhord iontaobhaithe mo charthanais leanúint ag teacht le chéile?

  Tá sé ríthábhachtach go leanfadh gach carthanas an treoir ó FSS maidir leis an tsláinte phoiblí agus go gcinnteodh siad go gcloífí le dea-shláinteachas láimhe, le scaradh sóisialta agus le béasaíocht casachta i gcónaí. Is féidir treoir cothrom le dáta ó FSS a fháil anseo. Smaoinigh faoi leas a bhaint as glaonna comhdhála nó as físghlaonna/glaonna Skype a dhéanamh leis na hiontaobhaithe eile ionas gur féidir saincheisteanna atá tábhachtach do do charthanas a phlé agus cinntí tábhachtacha a dhéanamh. Beidh rialacha ar leith ag carthanais áirithe maidir le cruinnithe. Mar sin, ba cheart doiciméad rialaithe do charthanais a sheiceáil ar dtús. Mar gheall ar an staid reatha agus ar thosca sláinte poiblí, ní dóigh linn go dtiocfaidh aon fhadhbanna aníos i gcás nach ndéanfar aon trácht i do dhoiciméad rialaithe ar chruinnithe fíorúla a thionól. I gcás go gcinnfidh na hiontaobhaithe teacht le chéile go fíorúil, áfach, tá sé tábhachtach, i gcomhréir le prionsabail an dea-rialachais, go dtaifeadfaí an fhíric sin agus aon chinntí a rinneadh.


  I gcás go gcinnfidh do bhord iontaobhaithe leasú a dhéanamh ar na rialacha maidir le cruinnithe a thionól, mar atá leagtha amach i ndoiciméad rialaithe do charthanais, ní bheidh aon ghá ann le toiliú roimh ré a iarraidh ón Rialálaí Carthanas chun an leasú sin a dhéanamh. Ba cheart cóip de bhunreacht leasaithe do charthanais a chur faoi bhráid an Rialálaí Carthanas a luaithe is féidir, áfach. I gcás gur cuideachta é do charthanas, beidh ort cloí le haon rialacha faoi dhlí na gcuideachtaí a bhaineann le leasuithe a dhéanamh ar dhoiciméad rialaithe do charthanais, ar a dtugtar bunreacht an charthanais freisin. Is féidir treoir maidir le bunreachtanna cuideachta a athrú a fháil ar shuíomh Gréasáin na hOifige um Chlárú Cuideachtaí ag www.cro.ie. Ba cheart d’iontaobhaithe carthanais comhairle ghairmiúil a lorg freisin, más gá.


  D’fhoilsigh Boardmatch Ireland, ar carthanas cláraithe é, roinnt treoracha úsáideacha chun cabhrú le carthanais nach bhfuil cleachtadh acu ar chruinnithe fíorúla a thionól. Is féidir na treoracha sin a fháil ag an nasc seo a leanas: https://bit.ly/2JzLpZf.


  Tabhair faoi deara: i gcás go mbeidh sé beartaithe agat leasuithe a dhéanamh ar an doiciméad rialaithe, seachas leasú ar na rialacha maidir le cruinnithe, lorg comhairle faoi sin toisc gur gá toiliú roimh ré a fháil ón Rialálaí Carthanas chun leasuithe áirithe a dhéanamh.

 • Conas is féidir le mo charthanas miontuairiscí cuí a choinneáil i gcás go dtionólfar ár gcruinnithe iontaobhaithe thar an teileafón?

  Ní dóigh go ndéanfar aon difear do do chleachtas breacadh miontuairiscí i gcás go dtionólfar cruinnithe thar an teileafón nó go fíorúil. I gcás go ndéanfar amhlaidh, déan deimhin de go mbainfidh an duine atá ainmnithe chun miontuairiscí a choinneáil úsáid as saoráid fón callaire nó as gléas lámhshaor amhail cluasáin chun go mbeidh sé/sí in ann scríobh ag an am céanna. Is féidir na miontuairiscí ar do chruinnithe a sheoladh le ríomhphost chuig na páirtithe ábhartha ar an ngnáthbhealach ansin. Is féidir leat cliceáil anseo chun an Treoirnóta uainn maidir le Breacadh Miontuairiscí a léamh.

 • Mar charthanas, ba mhaith linn cabhrú leis an iarracht náisiúnta atá ar bun chun déileáil leis an bpaindéim Coróinvíris (COVID-19). An féidir linn ár seirbhísí a thairiscint mura bhfuil na seirbhísí sin i gceist lenár gcuspóir carthanúil ná lenár bpríomhchuspóir carthanúil?

  Cé go n-aithníonn an Rialálaí Carthanas an dea-intinn a d’fhéadfadh spreagadh a thabhairt do charthanas a dhíriú a athrú chun cabhrú leis an iarracht náisiúnta, ba cheart do charthanais aird a choinneáil ar a gcuspóir carthanúil/a gcuspóirí carthanúla féin, ar na tairbhithe a bhíonn ag brath ar a gcuid gníomhaíochtaí agus ar na deontóirí agus na maoinitheoirí a thug cistí dóibh chun díriú ar fhiontair charthanúla shonracha. Bíonn sé níos tábhachtaí fós in amanna géarchéime go gcloífí le prionsabail an dea-rialachais. Dá bhrí sin, ba cheart do charthanais atá ag smaoineamh faoina gcuspóir carthanúil a athrú nó a leathnú a chinntiú go ndéanfaidh a n-iontaobhaithe carthanais breithniú iomlán ar chinntí den sórt sin agus go gcomhaontóidh siad iad i gcomhréir le doiciméad rialaithe/bunreacht an charthanais agus le ceanglais rialála.

 • Cad ba cheart dom a dhéanamh i gcás go bhfaighidh mo charthanas glaonna ina n-iarrtar comhairle maidir le Coróinvíreas (COVID-19)?

  Toisc gur staid dhinimiciúil í an staid Coróinvíris (COVID-19), mholfaimis go dtarchuirfí gach duine a bhfuil ceist sláinte acu chuig suíomh Gréasáin FSS ag www.hse.ie.

 • Rinneadh difear dár gcarthanas toisc nach raibh fostaithe in ann freastal ar an obair de bharr tinneas Coróinvíris (COVID-19) nó de bharr féinleithlisithe. Cad ba cheart dúinn a dhéanamh?

  I gcás gur cuireadh srian leis an gcumas atá ag carthanais seirbhísí a sholáthar, ba cheart próiseas a chur i bhfeidhm chun sainaithint a dhéanamh ar sheirbhísí a mheastar a bheith riachtanach d’úsáideoirí. Ba cheart pleananna teagmhasacha a chur i bhfeidhm chun díriú ar na seirbhísí riachtanacha sin a sholáthar ar an gcéad ásc agus ba cheart cúnamh a lorg ó ghníomhaireachtaí eile nuair is gá. Tá oibleagáidí ar fhostóirí i leith fostaithe nach bhfuil in ann freastal ar an obair. Chuir an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí treoir maidir le tacaíocht ioncaim d’fhostaithe ar fáil anseo.

 • Cad a tharlóidh i gcás gur gá do mo charthanas dúnadh ar feadh tamaill de bharr tinnis? An gá dúinn fógra a thabhairt don Rialálaí?

  Níl aon cheanglas sonrach ann fógra a thabhairt don Rialálaí Carthanas i gcás gur dúnadh do charthanas de bharr tinnis. Ar aon dul le dea-rialachas, ba cheart nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun déileáil leis an bhféidearthacht nach mbeidh do charthanas in ann seirbhísí riachtanacha a sholáthar d’úsáideoirí seirbhíse ar feadh tréimhse ama.

 • Cad is féidir liom a dhéanamh i gcás go gcloisfidh mé go mbíonn daoine eile ag breith buntáiste ar an staid agus go mbíonn siad ag bailiú síntiús go calaoiseach?

  I gcás go mbeidh fianaise agat, nó go mbeidh cúis agat lena chreidiúint, go mbíonn duine nó eagraíocht ag lorg síntiús go calaoiseach, is amhlaidh, de réir an ghnáthchleachtais, gur cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an nGarda Síochána nó cuairt a thabhairt ar an leathanach ‘Ábhar Imní a Chur in Iúl’ ar shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas. Fiosróidh ár nAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú an scéal ansin. Gheobhaidh tú an leathanach ‘Ábhar Imní a Chur in Iúl’ anseo agus is féidir leat amharc ar an mBeartas uainn maidir le hÁbhair Imní anseo.

 • Táimid ag clárú mar charthanas faoi láthair. An ndéanfaidh Coróinvíreas (COVID-19) aon difear do na hiarratais uainn?

  Leanfaidh ár bhfoireann clárúcháin le próiseáil a dhéanamh ar iarratais ar stádas carthanúil. De bharr roinnt laghduithe ar an soláthar foirne agus ar an líon acmhainní atá ar fáil dúinn, is féidir go dtógfaidh sé tréimhse níos faide orainn freagra a thabhairt ar cheisteanna. Táimid ag súil leis go dtógfaidh sé tréimhse níos faide orainn cinntí a dhéanamh ar iarratais freisin. Maidir le hiarratasóirí nach bhfuil in ann freagra a thabhairt ar na ceisteanna uainn laistigh den ghnáth-thréimhse 21 lá, ba cheart dóibh síneadh ama a iarraidh trí theagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann.

 • Ba mhaith liom síntiús a thabhairt nó obair dheonach a dhéanamh chun cabhair a thabhairt le linn na géarchéime. Cad ba cheart dom a dhéanamh?

  Mholfadh an Rialálaí Carthanas i gcónaí duit an Clár Carthanas ag www.charitiesregulator.ie a sheiceáil chun a chinntiú go bhfuil an carthanas cláraithe sula dtabharfaidh tú aon síntiús dó nó sula gcinnfidh tú do chuid ama a thabhairt dó. Is é an bealach is tapa chun cúnamh a thabhairt sa ghéarchéim reatha ná cistí a chruinniú nó rannchuidiú ar shlí éigin eile le carthanas cláraithe atá ag obair cheana féin sa réimse a bhfuil tú ag iarraidh tacú leis. Tógfaidh sé tamall maith chun eagraíocht nua a bhunú ón mbonn chun freagairt don ghéarchéim. I gcodarsnacht leis sin, tá struchtúir eagrúcháin sheanbhunaithe i bhfeidhm ag carthanais atá cláraithe cheana féin agus tá cur amach acu ar chruinniú airgid agus ar cheanglais rialála eile.  Tá na carthanais sin sa riocht is fearr chun a chinntiú go n-imreoidh cibé ranníocaíocht nó rannchuidiú a dhéanfaidh tú an tionchar is mó agus is láithrí.

  Ar aon dul le Plean Gníomhaíochta na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail, is féidir leat clárú le d’Ionad áitiúil Oibrithe Deonacha má tá spéis agat in obair dheonach a dhéanamh. Tá liosta d’Ionaid Oibrithe Deonacha agus de Sheirbhísí Faisnéise d’Oibrithe Deonacha ar fáil ar shuíomh Gréasáin Obair Dheonach Éireann ag www.volunteer.ie. Is í Obair Dheonach Éireann an eagraíocht náisiúnta forbartha oibrithe deonacha. Is comhlacht tacaíochta í don líonra Ionad Oibrithe Deonacha agus Seirbhísí Faisnéise d’Oibrithe Deonacha ar fud na tíre freisin.

 • An bhfaigheann carthanais na cistí a chruinnítear trí ardáin chruinnithe airgid ar líne?

  Úsáidtear ardáin chruinnithe airgid ar líne chun cistí a chruinniú do chuid mhór cúiseanna difriúla, lena n-áirítear cúiseanna carthanúla. Ní bhíonn baint ag gach tionscnamh cruinnithe airgid ar líne le carthanais agus ní gá dóibh aon bhaint a bheith acu le carthanais ach oiread. I gcás go mbeidh sé ar intinn agat síntiús a thabhairt d’eagraíocht charthanúil, áfach, mholfadh an Rialálaí Carthanas i gcónaí duit an Clár Carthanas ag www.charitiesregulator.ie a sheiceáil chun a chinntiú go mbaineann an tionscnamh cruinnithe airgid ar líne a bhfuil spéis agat ann le cruinniú airgid ag carthanas cláraithe nó thar ceann carthanas cláraithe.

 • Tá imní orainn faoinár sreabhadh airgid agus faoin gcumas a bheidh againn billí a íoc de réir mar a bhíonn siad dlite. Cén áit ar féidir linn faisnéis a fháil faoi na tacaí a d’fhéadfadh cabhrú linn?

  Tá leathanach Gréasáin tiomnaithe ar bun ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta ar a suíomh Gréasáin, áit a dtugtar treoir d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide maidir leis na tacaí atá ar fáil agus a dtugtar naisc chuig acmhainní eile atá ar fáil do ghnólachtaí. Tá seans ann go mbeidh an fhaisnéis sin úsáideach do charthanais. Mholfainn d’iontaobhaithe carthanais coinneáil ar an eolas trí chuairt a thabhairt ar leathanach Gréasáin tiomnaithe na Roinne ag an nasc seo a leanas: https://bit.ly/39C7Wzk.

 • Ní féidir lenár gcarthanas ár gCruinniú Ginearálta Bliantúil a cheanglaítear le dlí na gcuideachtaí a thionól de bharr srianta Coróinvíris (COVID-19). An bhfuil aon treoir ar fáil ina leith sin?

  Ní mór do chuid mhór eagraíochtaí carthanúla ar cuideachtaí iad cloí le dlí na gcuideachtaí agus le ceanglais an Achta Carthanas 2009. Faoi alt 175 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, ceanglaítear ar chuideachtaí Cruinniú Ginearálta Bliantúil a thionól gach bliain féilire agus ní rachaidh níos mó ná 15 mhí thart idir Cruinniú Ginearálta Bliantúil amháin agus an chéad cheann eile. Tá seans ann nach mbeifear in ann cruinniú a sheoladh de bharr srianta COVID-19, áfach. Ba cheart breithniú a dhéanamh ar Chruinniú Ginearálta Bliantúil a thionól go fíorúil i gcás go gceadófar é sin le doiciméad rialaithe an charthanais.

  Arna nuashonrú i mí Lúnasa 2020

  Rinneadh dlí d’Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) (COVID-19), 2020, an 1 Lúnasa 2020. Foráiltear leis an Acht do shraith leasuithe sealadacha a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar réimsí imní i ndáil le nithe oibríochtúla a bhaineann le comhlíonadh faoi Acht na gCuideachtaí, 2014, agus faoi na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 go 2018, lena n-áirítear an ceanglas chun Cruinniú Ginearálta Bliantúil a thionól. Beidh na leasuithe sin i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2021.

  De réir fhorálacha an Achta, féadfaidh cuideachtaí a gCruinniú Ginearálta Bliantúil a chur siar go dtí an 31 Nollaig 2021 agus aon chruinniú ginearálta a thionól go fíorúil, d’ainneoin fhorálacha dhoiciméad rialaithe na cuideachta.

  Is féidir an tAcht a rochtain ag http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/act/9/enacted/en/html

  Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://www.gov.ie/en/press-release/1e277-minister-troy-welcomes-companies-miscellaneous-provisions-covid-19-bill-2020/

  Is féidir Scéim Ghinearálta Bhille na gCuideachtaí agus na gCumann Tionscail agus Soláthair (Covid-19) (Leasú), 2020, a fháil anseo

  Chun tuilleadh treorach a fháil maidir le cruinnithe ginearálta bliantúla, féach an rannán Ceisteanna Coitianta de shuíomh Gréasáin Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach.

 • Is carthanas leasa ainmhithe sinn agus is gá dúinn ár seirbhísí a ghearradh siar de bharr srianta Coróinvíris (COVID-19). Cad ba cheart dúinn a dhéanamh?

  Is eol don Rialálaí Carthanas go bhfuil roinnt carthanas leasa ainmhithe ag déileáil le deacrachtaí maidir le leibhéal cuí cúraim a thabhairt do na hainmhithe atá faoina gcúram de bharr srianta foirne nó deacrachtaí airgeadais a tháinig as an bpaindéim Coróinvíris. Ba cheart d’aon charthanas atá ag streachailt le haire a thabhairt do na hainmhithe atá faoina chúram teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Talmhaíochta agus comhairle agus cúnamh a lorg de réir mar is cuí. Tá sonraí teagmhála don Roinn Talmhaíochta ar fáil ar líne agus ag an nasc seo a leanas: https://www.agriculture.gov.ie/contact/

 • An féidir le carthanas iarratas a dhéanamh ar an Scéim Shealadach Fóirdheontas Pá COVID-19?

  D’fhógair an Rialtas an Scéim Fóirdheontas Pá Fostaíochta an 23 Iúil 2020. Faoin scéim, soláthraítear fóirdheontas ráta chomhréidh atá bunaithe ar an líon fostaithe íoctha incháilithe ar phárolla an fhostóra. Glacfaidh an Scéim Fóirdheontas Pá Fostaíochta áit na Scéime Sealadaí Fóirdheontas Pá ón 1 Meán Fómhair 2020 agus táthar ag súil leis go gcoinneofar ar bun í go dtí an 30 Aibreán 2021. Tá tuilleadh faisnéise faoin scéim ar fáil anseo.