Modúl Ríomhfhoghlama d’Iontaobhaithe

Sa rannán seo, is féidir le hiontaobhaithe de chuid eagraíochtaí carthanúla páirt a ghlacadh inár Modúl Ríomhfhoghlama maidir le Treoir d’Iontaobhaithe. Tógann sé thart ar 40 nóiméad chun an modúl a chríochnú agus tugtar lena linn treoir idirghníomhach shoiléir maidir leis na dualgais atá ar Iontaobhaí Carthanais faoi dhlí na hÉireann.

Modúl Ríomhfhoghlama maidir le Treoir d’Iontaobhaithe

Treorófar úsáideoirí trí láithreoireachtaí idirghníomhacha agus físe ar mhaithe leis an eolas atá acu ar an réimse seo a mhéadú. Bainfidh siad leas as an eolas sin ansin chun cinntí a dhéanamh i gcásanna san fhíorshaol.  Rianófar feidhmíocht an fhoghlaimeora le linn an mhodúil agus measúnófar an fheidhmíocht sin trí roinnt tástálacha a dhéanamh ag an deireadh.

Na Dualgais Ghinearálta atá ar Iontaobhaithe Carthanais

Cumhdófar na réimsí seo a leanas sa chúrsa:

Na Dualgais Ghinearálta atá ar Iontaobhaithe Carthanais

  • Réamhrá: tabharfar tús eolais ar an gcúrsa, ar chuspóir na dtreoirlínte agus ar na spriocanna foghlama
  • Maidir leis an Rialálaí Carthanas: tabharfar tús eolais ar an Rialálaí Carthanas agus ar an gcuspóir agus ar na feidhmeanna atá aige
  • Maidir le hIontaobhaithe Carthanais: sainmhíneofar cad is iontaobhaithe ann agus cuirfear síos ar na dualgais atá orthu, ar ionchais agus ar na critéir dhícháilithe
  • Na Dualgais Ghinearálta atá ar Iontaobhaithe Carthanais: cuirfear síos ar na dualgais ghinearálta atá ar iontaobhaithe
  • Na Dualgais atá ar Iontaobhaithe Carthanais faoin Acht Carthanas 2009: cuirfear síos ar na ceanglais dhlíthiúla atá ar iontaobhaithe faoin Acht
  • Pointí Deiridh: déanfar pointí breise agus achoimre ar an gcúrsa
  • Na Dualgais atá ar Iontaobhaithe Carthanais faoin Acht Carthanas 2009: cuirfear síos ar na ceanglais dhlíthiúla atá ar iontaobhaithe faoin Acht

Tá roinnt freagrachtaí ar iontaobhaithe de chuid eagraíochtaí carthanúla faoin Acht Carthanas 2009 agus, mura gcomhlíonann siad na feidhmeanna sin as aineolas, is féidir go mbeidh siad ag déanamh sárú ar an dlí carthanas.  Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go mbeidh tuiscint iomlán ag iontaobhaithe ar na dualgais atá orthu.  Is é is aidhm don mhodúl seo cúnamh a thabhairt d’aon iontaobhaí nach bhfuil cinnte faoina c(h)uid freagrachtaí nó nach bhfuil ach tar éis tosú ag obair san earnáil.

Moltar go láidir do gach iontaobhaí carthanais an modúl a dhéanamh chun a chinntiú go mbeidh siad lánoilte ar na ceanglais dhlíthiúla agus ar na hoibleagáidí dlíthiúla atá orthu.

Ar chríochnú an mhodúil dóibh, beidh tuiscint iomlán ag iontaobhaithe orthu seo a leanas:

  • An sainmhíniú beacht ar ‘Iontaobhaí Carthanais’
  • Na dualgais agus na freagrachtaí atá ar iontaobhaí
  • An sainmhíniú beacht ar ‘Iontaobhaí Carthanais’

Bronnfar teastas ar an iontaobhaí tar éis dó/di an modúl a chríochnú go rathúil.

Tabhair faoi deara:
Is é aidhm na hUirlise Ríomhfhoghlama seo cabhrú le hiontaobhaithe carthanais a gcuid dualgas a thuiscint. Níor cheart a mheas, áfach, gur léiriú dlíthiúil í ar an Acht Carthanas 2009 ná ar dhlí ar bith eile agus ní hionann í agus comhairle dlí.  Níl an Uirlis ina ráiteas críochnúil, agus níl sí deartha chun a bheith ina ráiteas críochnúil, ar an dlí sa réimse seo. Mar sin, moltar d’iontaobhaithe carthanais a gcomhairle dlí féin a fháil nuair is gá.  Ní ghlacann an Rialálaí Carthanas le freagracht ná dliteanas ar bith as aon earráidí, mhíchruinneas nó easnaimh san Uirlis Ríomhfhoghlama seo.

Cliceáil chun Dul isteach sa Chúrsa

Guidance for Trustees