Seirbhísí Carthanais

Cuirimid raon seirbhísí dlíthiúla ar fáil do charthanais, tar éis dúinn obair Choimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn a ghlacadh chugainn féin i mí Dheireadh Fómhair 2014

Bunaíodh Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn (na Coimisinéirí) sa bhliain 1884 chun a chinntiú go mbainfí ‘úsáid níos éifeachtaí as tabhartais agus tiomnachtaí carthanúla in Éirinn’.  Tugadh sainordú dóibh faoi na hAchtanna Carthanas, 1961 agus 1973, seirbhísí a chur ar fáil d’iontaobhaithe carthanais agus cuidiú a thabhairt maidir le cloí lena bhfuil ar intinn ag daoine a thugann tabhartais agus tiomnachtaí do charthanas.  Díscaoileadh na Coimisinéirí agus aistríodh a bhfeidhmeanna chuig an Rialálaí Carthanas faoi Chuid 6 den Acht Carthanas 2009.

Leagtar amach sa rannán seo na seirbhísí a chuirimid ar fáil de bhun alt 82 den Acht Carthanas 2009.  Is féidir na foirmeacha iarratais le haghaidh na seirbhísí sin a íoslódáil thíos.  Ní féidir glacadh leis na hiarratais sin go leictreonach go fóill.

Léigh na ceanglais iomchuí sula gcomhlánaíonn tú na foirmeacha

 • 1. Ceanglais le haghaidh Iontaobhaithe Nua a Cheapadh

  Faoi alt 43 den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 14 den Acht Carthanas, 1973, agus le halt 82 den Acht Carthanas 2009), féadfaidh an Rialálaí Carthanas iontaobhaithe d’iontaobhas carthanúil a cheapadh chun folúntas a líonadh nó chun fónamh mar iontaobhaithe breise. Tarlaíonn sé sin de ghnáth i gcás nach bhfuil aon iontaobhaithe beo ag an gcarthanas a thuilleadh.

  Déantar iarratas ar iontaobhaithe nua a cheapadh trí bhíthin Dearbhú Reachtúil.

  Sonraí faoi Cheanglais an Rialálaí Carthanas le haghaidh iarratas a dhéanamh ar iontaobhaithe nua a cheapadh, tá siad leagtha amach thíos mar aon le hOrdú Teimpléid um iontaobhaithe Nua a Cheapadh agus a Dhílsiú agus doiciméad Seicliosta. 

  Féadfar ceapacháin den sórt sin a dhéanamh chun áit iontaobhaí/iontaobhaithe reatha a ghlacadh nó chun cur leis an iontaobhaí/na hiontaobhaithe sin nó féadfar déanamh amhlaidh i gcás nach bhfuil aon chumhacht den sórt sin ann i mbunreacht an charthanais nó i gcás nach bhfuil aon Iontaobhaí reatha ann. Féadfaidh iontaobhaí nó iontaobhaithe an Charthanais an t-iarratas a dhéanamh nó, mura féidir an tiontaobhaí/na hiontaobhaithe a aimsiú, féadfaidh duine ar bith a bhfuil leas aige/aici i maoin an charthanais an t-iarratas a dhéanamh.

  (PDF) - Ceanglais le haghaidh Iontaobhaithe Nua a Cheapadh

  Ráiteas Teimpléid maidir le Toilteanas chun Gníomhú agus Dearbhú alt 55 (faoi athbhreithniú)

  Ordú Teimpléid um Iontaobhaithe Nua a Cheapadh agus a Dhílsiú (faoi athbhreithniú)

  Doiciméad Seicliosta ina mionsonraítear na Céimeanna d’Iontaobhaithe Nua a Cheapadh agus a Dhílsiú (faoi athbhreithniú)

 • 2. Ceanglais le haghaidh Iarratas a Dhéanamh ar Thoiliú le Diúscairt Tailte atá á sealbhú thar ceann Iontaobhais Charthanúla

  • i. Ceanglais le haghaidh Toiliú le Díol Maoine Carthanais ar Luach Iomlán

   Faoi alt 34(1) den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 11 den Acht Carthanas, 1973, agus le halt 82 den Acht Carthanas 2009), féadfaidh an Rialálaí Carthanas díol nó diúscairt tailte atá á sealbhú thar ceann iontaobhais charthanúla a údarú i gcás nach bhfuil cumhacht den sórt sin ag na hiontaobhaithe ar shlí eile.

   (PDF) - Ceanglais le haghaidh Toiliú le Díol Maoine Carthanais ar Luach Iomlán

   (PDF) - Meamram don Údarás le haghaidh Toiliú le Díol Maoine Carthanais ar Luach Iomlán

   (PDF) - Iarratas le haghaidh Díol Maoine Carthanais ar Luach Iomlán a Cheadú

  • ii. Ceanglais le haghaidh Toiliú le Díol/Aistriú Maoine Carthanais idir Carthanais ar Phraghas faoi bhun Luach Iomlán

   Faoi alt 34(2) den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 11 den Acht Carthanas, 1973, agus le halt 82 den Acht Carthanas 2009), féadfaidh an Rialálaí Carthanas aistriú nó díol tailte atá á sealbhú thar ceann iontaobhais charthanúla a údarú i gcás nach bhfuil cumhacht den sórt sin ag na hiontaobhaithe ar shlí eile.

   TABHAIR FAOI DEARA: Níl de chumhacht ag an Rialálaí Carthanas díol maoine carthanais ar phraghas faoi bhun luach iomlán a cheadú ach amháin i gcás go bhfuiltear ag díol le carthanas a bhfuil cuspóir carthanúil difriúil aige.

   (PDF) - Ceanglais le haghaidh Toiliú le Díol/Aistriú Maoine Carthanais idir Carthanais ar Phraghas faoi bhun Luach Iomlán

   (PDF) - Meamram don Údarás le haghaidh Toiliú le Díol/Aistriú Maoine Carthanais idir Carthanais ar Phraghas faoi bhun Luach Iomlán

   (PDF) - Foirm Iarratais le haghaidh Toiliú le Díol/Aistriú Maoine Carthanais idir Carthanais ar Phraghas faoi bhun Luach Iomlán

  • iii. Ceanglais le haghaidh Toiliú le Léas Maoine Carthanais

   Faoi alt 37 den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 13 den Acht Carthanas, 1973, agus le halt 82 den Acht Carthanas 2009), féadfaidh an Rialálaí Carthanas léas tailte atá á sealbhú thar ceann iontaobhais charthanúla a údarú i gcás nach bhfuil cumhacht den sórt sin ag na hiontaobhaithe ar shlí eile.

   TABHAIR FAOI DEARA: Níl de chumhacht ag an Rialálaí Carthanas Léasanna maoine carthanais ar phraghas faoi bhun cíos margaidh iomlán a cheadú ach amháin i gcás gur le Carthanas a bhfuil cuspóir carthanúil difriúil aige atá an Léas.

   (PDF) - Ceanglais le haghaidh Toiliú le Léas Maoine Carthanais

   (PDF) - Meamram don Údarás le haghaidh Toiliú le Léas Maoine Carthanais

   (PDF) - Foirm Iarratais le haghaidh Toiliú le Léas Maoine Carthanais

  • iv. Ceanglais le haghaidh Toiliú le Léas Maoine Carthanais a Ghéilleadh

   Faoi alt 34(1) den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 11 den Acht Carthanas, 1973, agus le halt 82 den Acht Carthanas 2009), féadfaidh an Rialálaí Carthanas géilleadh léasa atá á sealbhú thar ceann iontaobhais charthanúla a údarú i gcás nach bhfuil cumhacht den sórt sin ag na hiontaobhaithe ar shlí eile.

   (PDF) - Ceanglais le haghaidh Toiliú le Léas Maoine Carthanais a Ghéilleadh 

   (PDF) - Meamram don Údarás le haghaidh Toiliú le Léas Maoine Carthanais a Ghéilleadh 

   (PDF) - Foirm Iarratais le haghaidh Toiliú le Léas Maoine Carthanais a Ghéilleadh

  • v. Ceanglais le haghaidh Toiliú le Morgáiste Maoine Carthanais

   Faoi alt 34(4) den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 11 den Acht Carthanas, 1973, agus le halt 82 den Acht Carthanas 2009), féadfaidh an Rialálaí Carthanas morgáiste Maoine Carthanais atá á sealbhú thar ceann iontaobhais charthanúla a údarú i gcás nach bhfuil cumhacht den sórt sin ag na hiontaobhaithe ar shlí eile.

   (PDF) - Ceanglais le haghaidh Toiliú le Morgáiste Maoine Carthanais

   (PDF) - Meamram don Údarás le haghaidh Toiliú le Morgáiste Maoine Carthanais

   (PDF) - Foirm Iarratais le haghaidh Toiliú le Morgáiste Maoine Carthanais

  • vi. Ceanglais le haghaidh Toiliú le Malartú Maoine Carthanais

   Faoi alt 34(1) den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 11 den Acht Carthanas, 1973, le Cuid 2 den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2002, agus le halt 82 den Acht Carthanas 2009), féadfaidh an Rialálaí Carthanas malartú tailte atá á sealbhú thar ceann iontaobhais charthanúla a údarú i gcás nach bhfuil cumhacht den sórt sin ag na hiontaobhaithe ar shlí eile.

   (PDF) - Ceanglais le haghaidh Toiliú le Malartú Maoine Carthanais

   (PDF) - Meamram don Údarás le haghaidh Toiliú le Malartú Maoine Carthanais

   (PDF) - Foirm Iarratais le haghaidh Toiliú le Malartú Maoine Carthanais

 • 3. Ceanglais le haghaidh Scéim Cy-Près a shocrú

  Tá an chumhacht ag an Rialálaí Carthanas scéimeanna Cy-Près lena gcuirtear maoin carthanais i bhfeidhm (is é sin, Scéim a bheidh chomh gar agus is féidir do rún an deontóra bhunaidh) a shocrú faoi alt 29 den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 8 den Acht Carthanas, 1973, le Cuid 2 den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2002, agus le halt 82 den Acht Carthanas 2009). 

  (PDF) - Ceanglais le haghaidh Scéim Cy-Près a shocrú

  (PDF) - Scéim Fasaigh Cy-Près.

 • 4. Ceanglais le haghaidh Tuairim nó Comhairle an Údaráis a fháil

  Faoi alt 21 den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 82 den Acht Carthanas 2009), féadfaidh an Rialálaí Carthanas comhairle a chur ar iontaobhaithe a bhfuil deacracht acu iontaobhas carthanúil a riar nó ar Sheiceadóirí a bhfuil deacracht acu réadtiomnú carthanúil nó tiomnacht charthanúil faoina rialú a riar.

  (PDF) - Ceanglais le haghaidh Tuairim nó Comhairle an Údaráis a fháil

 • 5. Ceanglais le haghaidh Comhréiteach a Cheadú

  Féadfaidh an Rialálaí Carthanas comhréiteach a cheadú i leith éilimh ó charthanas nó ina aghaidh faoi alt 22 den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 82 den Acht Carthanas 2009).

  (PDF) - Ceanglais le haghaidh Comhréiteach a Cheadú

 • 6. Ceanglais le haghaidh Maoin Léasach Carthanais atá saor ó Chúnaint Dhochraideacha a Dhílsiú i gcás nach eol ainm an Léasóra nó a C(h)omharba nó i gcás nach féidir an duine sin a rianú

  Féadfaidh an Rialálaí Carthanas Orduithe Dílseacháin a dhéanamh lena scaoiltear maoin carthanais ó fheidhmiú cúnant dochraideach i léasanna arna ndéanamh de bhun an Leases for Schools (Ireland) Act, 1881, agus léasanna eile chun críocha carthanúla i gcás nach eol cé atá i dteideal leas an léasóra nó i gcás nach féidir an duine sin a aimsiú, faoi alt 6 den Acht Carthanas, 1973 (arna leasú le halt 82 den Acht Carthanas 2009).

 • 7. Ceanglais le haghaidh Toiliú le Diúscairt Tailte Carthanais de bhun an Achta um Shásamh i leith Foras Cónaithe, 2002, agus an Achta um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe, 2012

  (PDF) - Ceanglais le haghaidh Toiliú le Diúscairt Tailte Carthanais de bhun an Achta um Shásamh i leith Foras Cónaithe, 2002, agus an Achta um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe, 2012

  (PDF) - Dearbhú Reachtúil

  (PDF) - Foirm Iarratais ar Údarú faoin Scéim um Shásamh i leith Foras Cónaithe

   

Registration Statistics

Ábhair imní a bhaineann le díol talún carthanais

Leagtar amach sa nóta thíos an ról atá ag an Rialálaí Carthanas i ndáil le díol talún ag carthanais. Tugtar faisnéis ann freisin do dhaoine a bhfuil ábhair imní acu faoi dhíol talún carthanais.

Cistí carthanas a infheistiú

Tá Comhchiste Infheistíochta i bhfeidhm ag an Rialálaí Carthanas, rud ina n-infheistíonn sé cistí le haghaidh carthanas.  Chuir Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d'Éirinn an Comhchiste Infheistíochta ar bun de bhun alt 46 den Acht Carthanas, 1961.  Aistríodh an Comhchiste Infheistíochta chuig an Rialálaí Carthanas ar dhíscaoileadh na gCoimisinéirí. Ba faoin Acht Carthanas 2009 a aistríodh gach ceann dá bhfeidhmeanna chuig an Rialálaí Carthanas.  Ní ghlacann an Rialálaí Carthanas le haon chistí nua ó charthanais le haghaidh infheistíochta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gComhchiste Infheistíochta, féach na ráitis airgeadais thíos.

Tiomnachtaí Carthanúla

Cabhraíonn an Rialálaí Carthanas le scrúdú a dhéanamh ar fhoirmeacha achoimre 'PAS3' a fhaightear ón Oifig Probháide agus ina soláthraítear sonraí faoi gach tiomnacht charthanúil.