Tuairisciú Bliantúil

Ceanglaítear le dlí ar gach eagraíocht charthanúil Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach

Tuairisciú Bliantúil Ceisteanna Coitianta

 • Conas is féidir liom Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach do mo charthanas?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun tuarascálacha agus foirmeacha a chomhdú thar ceann do charthanais.

  Sínigh isteach i gcuntas custaiméara do charthanais ar leathanach Logála Isteach ‘Mo Chuntas’.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, scrollaigh síos go bun an leathanaigh agus cliceáil ar ‘Comhdú Nua’ in aice le hainm do charthanais.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr agus ansin ar ‘Tosaigh’.

  Tá sonraí faoi conas logáil isteach agus an fhoirm Tuarascála Bliantúla a aimsiú ar fáil in Aguisín 1 a ghabhann leis an doiciméad Tuarascáil Bhliantúil - Treoir Úsáideora, rud atá ar fáil anseo.

 • Conas is féidir liom cuntas custaiméara mo charthanais (‘Mo Chuntas’) a rochtain?

  Sínigh isteach i gcuntas custaiméara do charthanais ar leathanach Logála Isteach ‘Mo Chuntas’.

 • Conas is féidir liom mo phasfhocal a athshocrú?

  Is féidir leat pasfhocal do chuntais chustaiméara a athshocrú ach cliceáil ar an nasc ‘Pasfhocal Dearmadta’ ar leathanach Logála Isteach ‘Mo Chuntas’.

  Tabhair faoi go mbeidh ort d’fhaisnéis teagmhála a nuashonrú i ‘Mo Phróifíl’ i gcás nach bhfuair tú rochtain ar do chuntas custaiméara inár gcóras nua TF riamh.

 • Níl aon rochtain agam ar mo sheoladh ríomhphoist a thuilleadh. Conas is féidir liom cuntas mo charthanais a rochtain?

  Beidh ort cuntas úsáideora nua a chruthú ach cliceáil ar ‘Cruthaigh Cuntas’.

  Seolfar ríomhphost ansin chuig an seoladh ríomhphoist a chuir tú ar fáil. Tá nasc fíorúcháin ann sa ríomhphost sin.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, cliceáil ar ‘Tosaigh Comhdú Nua’.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr.

  Iontráil d’Uimhir Charthanais Chláraithe sa bharra ‘Cuardaigh Carthanas’ ansin.

  Is féidir leat foirm um Chomhdaitheoir Údaraithe a chomhdú ansin thar ceann an charthanais.

  Ní mór litir ceadaithe atá sínithe ag duine amháin ar a laghad de na hIontaobhaithe Carthanais atá liostaithe faoi láthair a uaslódáil in éineacht leis an bhfoirm sin – féach leathanach 6 den treoir úsáideora anseo.

  Tar éis dúinn an fhoirm a athbhreithniú, seolfaimid ríomhphost chugat ina ndeimhneofar an t-údarú atá agat.

  Beidh ainm an charthanais liostaithe faoin gceannteideal ‘Mo Charthanais’ an chéad uair eile a logálfaidh tú isteach i ‘Mo Chuntas’.

  Is féidir go mbeidh ort foirm um Shonraí Teagmhála agus Láithreacha Oibriúcháin a Chothabháil a chomhdú freisin i gcás gur gá seoladh ríomhphoist do charthanais a nuashonrú chomh maith

 • Logáil mé isteach i ‘Mo Chuntas’, ach ní féidir liom aon fhoirmeacha, an Tuarascáil Bhliantúil ina measc, a rochtain. Cá bhfuilim ag dul ar strae?

  a) I gcás nach bhfuair tú rochtain ar do chuntas custaiméara inár gcóras nua TF riamh:

  Beidh ort d’fhaisnéis teagmhála a nuashonrú i ‘Mo Phróifíl’ sular féidir leat foirmeacha a chur isteach den chéad uair.

    Cliceáil ar an tsiombail seo ag an mbarr ar dheis den scáileán agus cliceáil ar ‘Mo Phróifíl’. 

  Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cuir in eagar’ agus líon isteach an Céadainm, an Sloinne agus an Uimhir Theileafóin.

  Cliceáil ar ‘Sábháil’ agus fill ar an Deais.

  Beidh tú in ann aon fhoirmeacha a theastaíonn chun do charthanas a bhainistiú, an fhoirm Tuarascála Bliantúla ina measc, a rochtain ansin.

  b) Níl do chuntas (‘Mo Chuntas’) nasctha le do charthanas:

  Beidh ort foirm um Chomhdaitheoir Údaraithe a chomhdú chun aighneachtaí a rochtain agus a chomhdú thar ceann an charthanais.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, cliceáil ar ‘Tosaigh Comhdú Nua’.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr.

  Iontráil Uimhir Charthanais Chláraithe an charthanais a bhfuil tú ag iarraidh comhdú dó sa bharra ‘Cuardaigh Carthanas’ ansin.

  Is féidir leat foirm um Chomhdaitheoir Údaraithe a chomhdú ansin thar ceann an charthanais.

  Ní mór litir ceadaithe atá sínithe ag duine amháin ar a laghad de na hIontaobhaithe Carthanais atá liostaithe ar an gClár Carthanas faoi láthair a uaslódáil in éineacht leis an bhfoirm sin – féach leathanach 6 den treoir úsáideora anseo.

 • Cén fáth ar gá dom Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach do mo charthanas?

  Faoin Acht Carthanas 2009, ní mór do gach carthanas atá cláraithe sa Stát Tuarascáil Bhliantúil a chur ar fáil don Rialálaí Carthanas.

  Féach an rannán ‘Tuarascálacha Bliantúla a Chur Isteach’ thíos.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm Tuarascála Bliantúla.

 • An gá dom aon doiciméid a uaslódáil in éineacht le mo Thuarascáil Bhliantúil?

  Is féidir go mbeidh tú ag iarraidh cóip de do chuntais a uaslódáil agus do Thuarascáil Bhliantúil á cur isteach agat – ní gá duit é sin a dhéanamh ag an am seo, áfach.

  Má chuireann tú cuntais isteach, déan cinnte de go mbeidh siad i bhformáid PDF agus go mbeidh níos lú ná 5 MB iontu.

 • Cén fáth nach féidir liom cur síos níos mine a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí mo charthanais?

  Tá an rannán seo teoranta do 500 focal – más mian leat tuilleadh faisnéise a thabhairt, is féidir leat é sin a dhéanamh trí PDF a uaslódáil mar cheangaltán roghnach sa rannán ‘Doiciméid’ ar an bhfoirm.

 • An gá dom m’Iontaobhaithe Carthanais a nuashonrú nó a athdheimhniú mar chuid den Tuarascáil Bhliantúil?

  Ní gá. Ní cheanglaítear ort d’iontaobhaithe carthanais a nuashonrú nó a athdheimhniú mar chuid de do thuarascáil bhliantúil.

  Ceanglaítear ort, áfach, sonraí do charthanais a choinneáil cruinn agus cothrom le dáta, lena n-áirítear aon athruithe ar na hIontaobhaithe Carthanais a chur in iúl. Ba cheart duit d’Iontaobhaithe Carthanais a nuashonrú nuair a thagann athruithe ina leith sin laistigh de do charthanas.

 • Táim ag obair thar ceann carthanais, ach níl aon rochtain agam ar ‘Mo Chuntas’. Conas is féidir liom Tuarascáil Bhliantúil nó foirmeacha eile a chomhdú don charthanas seo?’

  Beidh ort cuntas úsáideora a chruthú ach cliceáil ar ‘Cruthaigh Cuntas’ mura bhfuil cuntas custaiméara (‘Mo Chuntas’) agat cheana féin.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, cliceáil ar ‘Tosaigh Comhdú Nua’.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr.

  Iontráil Uimhir Charthanais Chláraithe an charthanais a bhfuil tú ag iarraidh comhdú dó sa bharra ‘Cuardaigh Carthanas’ ansin.

  Is féidir leat foirm um Chomhdaitheoir Údaraithe a chomhdú ansin thar ceann an charthanais.

  Ní mór litir ceadaithe atá sínithe ag duine amháin ar a laghad de na hIontaobhaithe Carthanais atá liostaithe ar an gClár Carthanas faoi láthair a uaslódáil in éineacht leis an bhfoirm sin – féach leathanach 6 den treoir úsáideora anseo.

 • D’athraigh mo charthanas an dáta a chríochnóidh a chéad bhliain airgeadais eile. Conas is féidir liom cuntas mo charthanais a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun an dáta a chríochnaíonn bliain airgeadais do charthanais a nuashonrú.

  Ba cheart duit foirm um Athrú ar Dheireadh na Bliana Airgeadais a chomhdú.

  Má athraíonn tú dáta deiridh do bhliana airgeadais, beidh seans ann go ndéanfar difear don chéad tuarascáil bhliantúil eile uait chuig an Rialálaí Carthanas toisc nach mór tuairisciú bliantúil leanúnach a bheith ann, i.e. ní fhéadfar aon bhearnaí a fhágáil sa tuairisciú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

  Tabhair faoi deara gur cheart duit foirm nua Tuarascála Bliantúla a oscailt a luaithe a thugtar fógra duit gur tháinig athrú ar Dheireadh Bliana Airgeadais an charthanais. Ná cuir aon dréachtfhoirmeacha Tuarascála Bliantúla atá ann cheana isteach toisc go gcealóidh sé sin aon athrú ar Dheireadh do Bhliana Airgeadais.

 • Má dhéanaim botún sa tuarascáil bhliantúil, an féidir liom é a cheartú?

  Is féidir. Mar sin féin, ní bheidh aon rochtain agat ar an tuarascáil bhliantúil a luaithe a bheidh sí curtha isteach agus cláraithe ar ár gcóras. Mar sin, ní bheidh tú in ann an tuarascáil a chur in eagar ná aon doiciméid a chur léi ina dhiaidh sin. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an Rialálaí Carthanas chun a iarraidh go seolfaí an tuarascáil ar ais chugat. Déanfar teagmháil dhíreach leat nuair a bheidh an tuarascáil bhliantúil ar fáil lena rochtain agus lena cur in eagar.

 • Conas is féidir liom m’Iontaobhaithe Carthanais a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun d’iontaobhaithe carthanais a nuashonrú.

  Ba cheart duit foirm um Iontaobhaithe, Baint agus Comhairleoirí Seachtracha a Chothabháil a chomhdú.

  Bain úsáid as an bhfoirm sin chun iontaobhaithe carthanais a nuashonrú, a scriosadh nó a chur leis nó chun faisnéis a bhaineann le baint agus comhairleoirí seachtracha a nuashonrú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

  Beidh an fhoirm sin bán. Moltar duit tosú sa rannán ‘Scrios Iontaobhaí’ den fhoirm. Is féidir leat an fhoirm chéanna a úsáid chun na hathruithe uile a dhéanamh ar do bhord iontaobhaithe carthanais.

  Tabhair faoi deara gur gá seoladh cónaithe iomlán (Éirchód san áireamh) a iontráil do gach iontaobhaí. Is féidir leat an seoladh nó an tÉirchód a iontráil sa bharra ‘Cuardaigh Seoladh’ agus is féidir leat cliceáil ar an toradh ansin chun go líonfar an seoladh isteach go huathoibríoch.

 • Conas is féidir liom seoladh ríomhphoist an charthanais a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun seoladh ríomhphoist teagmhála do charthanais a nuashonrú. Ba cheart duit foirm um Shonraí Teagmhála agus Láithreacha Oibriúcháin a Chothabháil a chomhdú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

Cad atá sa Tuarascáil Bhliantúil?

I dTuarascáil Bhliantúil ó charthanas, cuirtear síos ar a ghníomhaíochtaí sa dá mhí dhéag roimhe agus ar a ghnóthaí airgeadais sa tréimhse sin. Foilsítear an tuarascáil ar an gClár Poiblí ar líne agus úsáidtear í chun cabhrú linn deontóirí agus an pobal i gcoitinne a chur ar an eolas faoi na nithe seo a leanas:

 • Na nithe a rinne do charthanas thar an 12 mhí seo a chuaigh thart chun gach ceann dá chuspóirí carthanúla a chur chun cinn
 • Na daoine ar thug do charthanas cabhair dóibh
 • An dóigh ar chruinnigh do charthanas cistí agus an dóigh ar chaith sé iad
 • An áit a raibh na tairbhí a bhain le hobair do charthanais le brath

Seachas an dlí a chomhlíonadh, is féidir le carthanais, trí Thuarascáil Bhliantúil a chur isteach, an dea-obair a dhéanann siad a chur i láthair agus a thaispeáint go bhfuil siad tiomanta do dhea-rialachas, do thrédhearcacht agus do chuntasacht.

Tuarascálacha Bliantúla a Chur Isteach

Ní mór do gach carthanas atá cláraithe sa Stát Tuarascáil Bhliantúil a chur ar fáil don Rialálaí Carthanas.

Is faoi na hIontaobhaithe Carthanais atá sé a chinntiú go gcuirfidh a gcarthanas Tuarascálacha Bliantúla cruinne isteach in am - má theipeann orthu déanamh amhlaidh, féadfaidh an Rialálaí Carthanas gníomh forfheidhmiúcháin a dhéanamh.

Tabhair faoi deara gurb amhlaidh, maidir le haon tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí a chuirfear isteach, go gcuirfear iad ar fáil ar an gClár poiblí Carthanas.  Cuirfear cuntais do chuideachtaí atá cláraithe leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí ar fáil ar an gClár poiblí Carthanas freisin.

Cén fhaisnéis is gá a thabhairt sa Tuarascáil Bhliantúil?

Gníomhaíochtaí: Beidh ort cur síos a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí do charthanais le linn na tréimhse tuairiscithe.  Ba cheart iarracht ar leith a dhéanamh chun a thaispeáint gur thug do charthanas faoi ghníomhaíochtaí a raibh mar aidhm leo a chuspóirí carthanúla a chur chun cinn.  Maidir le carthanas a bhfuil mar chuspóir aige ‘fulaingt ainmhithe a chosc nó faoiseamh a thabhairt ar an gcéanna’, mar shampla, ba cheart dó a léiriú go soiléir sa chur síos ar a ghníomhaíochtaí go bhfuil an cuspóir sin, agus an cuspóir sin amháin, á shaothrú aige.  I gcás go bhfuil níos mó ná cuspóir carthanúil amháin ag carthanas, ba cheart dó bheith in ann a thaispeáint gur shaothraigh sé gach ceann de na cuspóirí atá aige.

Iarrfar ort freisin sonraí a thabhairt faoin gcuid den tsochaí a bhain tairbhe as obair do charthanais, faoin líon daoine a rinne obair dheonach do do charthanas le linn na bliana agus faoin líon ball foirne a bhí fostaithe ag do charthanas.

Airgeadas: Ceanglófar ort sonraí a thabhairt dúinn faoi ollioncam agus ollchaiteachas do charthanais.  Áirítear leis sin sonraí faoi fhoinsí ioncaim agus faoin méid a chaith do charthanas ar chostais foirne thar an mbliain.

Doiciméid: Is féidir go mbeidh tú ag iarraidh cóip de do chuntais a uaslódáil agus do thuarascáil bhliantúil á cur isteach agat. Má chuireann tú cuntais isteach, déan cinnte de go mbeidh siad i bhformáid PDF agus go mbeidh níos lú ná 5 MB iontu.

Scoileanna: Tá cuid den fhaisnéis is gá a thabhairt san fhoirm Tuarascála Bliantúla do scoileanna comhlánaithe roimh ré. Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach an Tuarascáil Bhliantúil Scoile - Treoir Úsáideora

Tabhair faoi deara:

 • go bhféadfaidh an Rialálaí Carthanas, i gcúinsí áirithe, faisnéis nó doiciméid bhreise a éileamh.
 • gurb amhlaidh, maidir le haon tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí &amp aon chuntais a chuirfear isteach, go gcuirfear iad ar fáil ar an gClár Poiblí Carthanas. 

Conas is féidir liom Tuarascáil Bhliantúil mo charthanais a chur isteach?

Cuirtear Tuarascálacha Bliantúla isteach tríd an gcuntas ar líne atá ag do charthanas leis an Rialálaí Carthanas.

Cén uair a bheidh mo Thuarascáil Bhliantúil le cur isteach?

Deich mí tar éis dháta deireadh bliana airgeadais do charthanais. Mar shampla, más é 31 Nollaig dáta deiridh bliana airgeadais do charthanais, tá an Tuarascáil Bhliantúil dlite roimh 31 Deireadh Fómhair.

Agus aitheantas á thabhairt aige don ghéarchéim reatha sláinte poiblí, bhain Bord an Rialálaí Carthanas leas as an gcumhacht atá aige chun tréimhse mhalartach a shonrú le haghaidh aon tuarascáil bhliantúil a bhí le hullmhú agus le cur faoi bhráid an Rialálaí Carthanas ar aon dáta idir an 12 Márta 2020 agus an 15 Nollaig 2020, agus an dá dháta sin san áireamh, a chomhdú. 

Maidir le tuarascálacha bliantúla a bhí le comhdú leis an Rialálaí Carthanas ar aon dáta idir an 12 Márta 2020 agus an 15 Nollaig 2020, agus an dá dháta sin san áireamh, féadfar iad a chur faoi bhráid an Rialálaí Carthanas ag aon am suas go dtí an 16 Nollaig 2020 anois.