Tuairisciú Bliantúil

Ceanglaítear le dlí ar gach eagraíocht charthanúil Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach

Cad atá sa Tuarascáil Bhliantúil?

I dTuarascáil Bhliantúil ó charthanas, cuirtear síos ar a ghníomhaíochtaí sa dá mhí dhéag roimhe agus ar a ghnóthaí airgeadais sa tréimhse sin. Foilsítear an tuarascáil ar an gClár Poiblí ar líne agus úsáidtear í chun cabhrú linn deontóirí agus an pobal i gcoitinne a chur ar an eolas faoi na nithe seo a leanas:

  • Na nithe a rinne do charthanas thar an 12 mhí seo a chuaigh thart chun gach ceann dá chuspóirí carthanúla a chur chun cinn
  • Na daoine ar thug do charthanas cabhair dóibh
  • An dóigh ar chruinnigh do charthanas cistí agus an dóigh ar chaith sé iad
  • An áit a raibh na tairbhí a bhain le hobair do charthanais le brath

Seachas an dlí a chomhlíonadh, is féidir le carthanais, trí Thuarascáil Bhliantúil a chur isteach, an dea-obair a dhéanann siad a chur i láthair agus a thaispeáint go bhfuil siad tiomanta do dhea-rialachas, do thrédhearcacht agus do chuntasacht.

Tuarascálacha Bliantúla a Chur Isteach

Ní mór do gach carthanas atá cláraithe sa Stát Tuarascáil Bhliantúil a chur ar fáil don Rialálaí Carthanas.

Is faoi na hIontaobhaithe Carthanais atá sé a chinntiú go gcuirfidh a gcarthanas Tuarascálacha Bliantúla cruinne isteach in am - má theipeann orthu déanamh amhlaidh, féadfaidh an Rialálaí Carthanas gníomh forfheidhmiúcháin a dhéanamh.

Tabhair faoi deara gurb amhlaidh, maidir le haon tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí a chuirfear isteach, go gcuirfear iad ar fáil ar an gClár poiblí Carthanas.  Cuirfear cuntais do chuideachtaí atá cláraithe leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí ar fáil ar an gClár poiblí Carthanas freisin.

Cén fhaisnéis is gá a thabhairt sa Tuarascáil Bhliantúil?

Gníomhaíochtaí: Beidh ort cur síos a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí do charthanais le linn na tréimhse tuairiscithe.  Ba cheart iarracht ar leith a dhéanamh chun a thaispeáint gur thug do charthanas faoi ghníomhaíochtaí a raibh mar aidhm leo a chuspóirí carthanúla a chur chun cinn.  Maidir le carthanas a bhfuil mar chuspóir aige ‘fulaingt ainmhithe a chosc nó faoiseamh a thabhairt ar an gcéanna’, mar shampla, ba cheart dó a léiriú go soiléir sa chur síos ar a ghníomhaíochtaí go bhfuil an cuspóir sin, agus an cuspóir sin amháin, á shaothrú aige.  I gcás go bhfuil níos mó ná cuspóir carthanúil amháin ag carthanas, ba cheart dó bheith in ann a thaispeáint gur shaothraigh sé gach ceann de na cuspóirí atá aige.

Iarrfar ort freisin sonraí a thabhairt faoin gcuid den tsochaí a bhain tairbhe as obair do charthanais, faoin líon daoine a rinne obair dheonach do do charthanas le linn na bliana agus faoin líon ball foirne a bhí fostaithe ag do charthanas.

Airgeadas: Ceanglófar ort sonraí a thabhairt dúinn faoi ollioncam agus ollchaiteachas do charthanais.  Áirítear leis sin sonraí faoi fhoinsí ioncaim agus faoin méid a chaith do charthanas ar chostais foirne thar an mbliain.

Doiciméid: Is féidir go mbeidh tú ag iarraidh cóip de do chuntais a uaslódáil agus do thuarascáil bhliantúil á cur isteach agat. Má chuireann tú cuntais isteach, déan cinnte de go mbeidh siad i bhformáid PDF agus go mbeidh níos lú ná 5 MB iontu.

Foirm Rialaithe

€0 - €10,000 in aghaidh na bliana (cuideachta bheag)

€10,000 - €100,000 in aghaidh na bliana (cuideachta mheánmhéide)

€100,000 + in aghaidh na bliana (cuideachta mhór)

Cuideachta (atá cláraithe leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí)

Ní mór an teimpléad airgeadais sa Tuarascáil Bhliantúil a chomhlánú.

 

Níl sé riachtanach cuntais a chur isteach

Ní mór an teimpléad airgeadais sa Tuarascáil Bhliantúil a chomhlánú.

 

Níl sé riachtanach cuntais a chur isteach

Ní mór an teimpléad airgeadais sa Tuarascáil Bhliantúil a chomhlánú.

 

Níl sé riachtanach cuntais a chur isteach Níl sé riachtanach cuntais a chur isteach

Cuideachta Neamhchorpraithe

Ní mór an teimpléad airgeadais sa Tuarascáil Bhliantúil a chomhlánú.

 

Níl sé riachtanach cuntais a chur isteach

Ní mór an teimpléad airgeadais sa Tuarascáil Bhliantúil a chomhlánú.

 

Cuntas brabúis agus caillteanais (nó cuntas ioncaim agus caiteachais agus ráiteas faoi shócmhainní agus dliteanais) don tréimhse tuairiscithe.

Ní mór an teimpléad airgeadais sa Tuarascáil Bhliantúil a chomhlánú.

 

Lántacar cuntas iniúchta don tréimhse tuairiscithe - lena n-áirítear tuarascáil na stiúrthóirí agus tuarascáil an iniúchóra.

 Tabhair faoi deara:

  • go bhféadfaidh an Rialálaí Carthanas, i gcúinsí áirithe, faisnéis nó doiciméid bhreise a éileamh.
  • gurb amhlaidh, maidir le haon tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí &amp aon chuntais a chuirfear isteach, go gcuirfear iad ar fáil ar an gClár Poiblí Carthanas. 

Conas is féidir liom Tuarascáil Bhliantúil mo charthanais a chur isteach?

Cuirtear Tuarascálacha Bliantúla isteach tríd an gcuntas ar líne atá ag do charthanas leis an Rialálaí Carthanas.

Cén uair a bheidh mo Thuarascáil Bhliantúil le cur isteach?

Beidh do Thuarascáil Bhliantúil le cur isteach deich mí tar éis dheireadh bliana airgeadais do charthanais. Má chríochnaíonn bliain airgeadais do charthanais an 31 Nollaig, mar shampla, beidh an Tuarascáil Bhliantúil le cur isteach roimh an 31 Deireadh Fómhair.