Ár bPróiseas Soláthair

Sa Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit, ar fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016 é, sainaithnítear an soláthar mar ghníomhaíocht ar gá aire ar leith a thabhairt di ar mhaithe le dea-rialachas corparáideach a chur chun cinn.

Tá cleachtais soláthair faoi réir iniúchadh agus grinnscrúdú faoi Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, agus tá Oifigigh Chuntasaíochta cuntasach go poiblí as caiteachas arna thabhú.

Cuireann an Rialálaí Carthanas an-bhéim ar luach ar airgead, cuntasacht, trédhearcacht agus éifeachtúlacht ina chleachtais soláthair, mar atá leagtha amach sa Chód Cleachtais.  Mar sin, tá sé riachtanach caiteachas a bhainistiú go cuí agus a chinntiú go gcuirtear nósanna imeachta dochta ar bun agus go gcloítear leo i gcás orduithe soláthair ar mó a luach ná €10,000.

Is féidir sonraí faoi thairiscintí reatha an Rialálaí Carthanas a fháil ag www.etenders.gov.ie.