Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

An Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais

Cad atá sa Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais?

Tá an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais ina chomhlacht idir-rialtasach. Chuir Airí bhalldlínsí an Tascfhórsa ar bun é sa bhliain 1989.  Tá Éire ina ball den Tascfhórsa ón mbliain 1991 i leith agus tá sí tiomanta do na moltaí uaidh a chur chun feidhme.  Tá sé mar chuspóir ag an Tascfhórsa caighdeáin a leagan síos, agus cur chun feidhme éifeachtach beart dlí, rialála agus oibríochtúil a chur chun cinn, le haghaidh sciúradh airgid, maoiniú sceimhlitheoireachta agus bagairtí gaolmhara eile ar shláine an chórais airgeadais idirnáisiúnta a chomhrac.

Déanann an Tascfhórsa faireachán ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag a chuid ball ar na bearta riachtanacha a chur chun feidhme; déanann sé athbhreithniú ar theicnící sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta agus ar bhealaí inar féidir iad a chomhrac; agus cuireann sé glacadh agus cur chun feidhme na mbeart cuí chun cinn ar bhonn domhanda.  Déanann sé meastóireachtaí frithpháirteacha ar a chuid ball sula gcuirfear tuarascáil deiridh le chéile.

Conas a théann an Tascfhórsa i bhfeidhm ar an earnáil carthanas?

Tagann an earnáil carthanas faoi raon feidhme rialacha an Tascfhórsa maidir le heagraíochtaí neamhbhrabúis. Is é Moladh 8 de na rialacha sin an moladh a bhfuil feidhm aige maidir leis an earnáil. Rinneadh Moladh 8 a athbhreithniú le déanaí, tar éis dul i mbun comhairliúchán domhain leis an earnáil idirnáisiúnta eagraíochtaí neamhbhrabúis, d’fhonn íoslaghdú a dhéanamh ar aon tionchar diúltach – idir thionchar díreach agus thionchar indíreach – a d’fhéadfadh bearta frithsciúrtha airgid/frithmhaoinithe sceimhlitheoireachta a imirt ar obair na hearnála sochaí sibhialta. Chuir an Tascfhórsa tuarascáil dar teideal ‘An baol go mbainfeadh sceimhlitheoirí mí-úsáid as eagraíochtaí neamhbhrabúis’ le chéile sa bhliain 2014 agus d’eisigh sé páipéar dea-chleachtais dar teideal ‘An Dea-Chleachtas maidir le Mí-Úsáid Eagraíochtaí Neamhbhrabúis a Chomhrac’ sa bhliain 2015.

An Measúnú Riosca Náisiúnta maidir le Frithsciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac

Thug Éire faoin gcéad Mheasúnú Riosca Náisiúnta uaithi maidir le Frithsciúradh Airgid agus maidir le Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac. Is é an aidhm atá leis measúnú leathan a thabhairt ar na rioscaí frithsciúrtha airgid/maoinithe sceimhlitheoireachta atá ann in Éirinn, tuiscint níos fearr a ghnóthú orthu agus straitéisí éifeachtacha a fhorbairt chun dul i ngleic leo.

Cabhróidh torthaí an mheasúnaithe riosca náisiúnta le bonn eolais a chur faoin mbeartas agus faoi oibríochtaí agus faoi chinntí chun acmhainní a leithdháileadh ar na réimsí lena mbaineann an riosca is mó. Léirítear i dtuarascáil an athbhreithnithe tuiscint ar na réimsí riosca ar cheart formhór na n-acmhainní a dhíriú orthu. Is doiciméad inathraithe í an tuarascáil, a thabharfar cothrom le dáta ar bhonn tréimhsiúil.

An Roinn Airgeadais - Measúnú Riosca Náisiúnta d’Éirinn: Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta

Naisc Úsáideacha:

An Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais - Suíomh Gréasáin an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais

Treoir do Charthanais maidir le Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a ChoscAn Rialálaí Carthanas

An Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta - Sciúradh Airgid - An leathanach ar shuíomh Gréasáin na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta maidir le 'Sciúradh Airgid'

EUR-Lex: Rochtain ar dhlí an Aontais Eorpaigh - Treoir (AE) Uimh. 2015/849 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta

An Roinn Airgeadais - An leathanach ar shuíomh Gréasáin na Roinne Airgeadais maidir le 'Cur in aghaidh Sciúradh Airgid/Maoiniú Sceimhlitheoireachta'

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais - An leathanach ar shuíomh Gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais maidir le 'Sciúradh Airgid'

Banc Ceannais na hÉireann - 'Tús Eolais maidir le Frithsciúradh Airgid'

Treoir ó Choimisiún Carthanas na Ríochta Aontaithe – Comhairle agus faisnéis maidir leis na príomhghnéithe de reachtaíocht frithsceimhlitheoireachta na Ríochta Aontaithe agus maidir leis an dóigh a bhféadfaí leis an reachtaíocht sin dul i bhfeidhm ar charthanais agus ar a gcuid oibre

Top