Fóram leas-sealbhóirí an Rialálaí Carthanas

Cruthaíodh fóram leas-sealbhóirí an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2023 mar chainéal díreach cumarsáide le hiontaobhaithe carthanais. Tá sé mar aidhm leis an bhfóram a chinntiú go mbreithneofar tuairimí agus aiseolas oibrithe deonacha ó gach cuid den earnáil – ar daoine iad atá freagrach as formhaoirseacht a dhéanamh ar oibríochtaí carthanas – nuair a bheidh beartais, treoir agus ábhair rialála á bhforbairt ag an Rialálaí Carthanas.

Cé go n-oibreoidh an fóram ar bhonn píolótach sa chéad bhliain, féachann an Rialálaí Carthanas air mar thionscnamh fadtéarmach.