• Forbhreathnú

  has been deregistered

  Reason:

  Cuspóir Carthanúil

  Cuspóirí Carthanúla

  Rangú Carthanachta

  Tabhair faoi deara: Níl san fhaisnéis aicmiúcháin ach léiriú ar na príomhréimsí gníomhaíochta de chuid carthanais. Ní chumhdaítear san fhaisnéis sin na gníomhaíochtaí uile de chuid an charthanais agus ní chuirtear aon srian inti ach oiread ar na cineálacha gníomhaíochta a bhféadfaidh carthanas iad a sheoladh chun an cuspóir carthanúil nó na cuspóirí carthanúla atá aige a chur chun cinn.

  Activities Description

  Activities

  Beneficiaries

  An Cód Rialachais do Charthanais

  Láithreacha/Áitribh Eile in Éirinn

  Oibríonn an carthanas san áit/sna háiteanna seo a leanas freisin

 • Airgeadas & Gníomhaíochtaí

  Ní mór Tuarascálacha Bliantúla a chomhdú leis an Rialálaí Carthanas laistigh de 10 mí ó dheireadh bliana airgeadais na heagraíochta.
 • Doiciméid

  Tá naisc tugtha thíos chuig Sonraí Cuntais an charthanais seo mar a comhdaíodh leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí iad

 • Daoine

  Iontaobhaithe

  Ainm Dáta Tosaithe Blianta Seirbhíse

Séanadh

Ba cheart d’úsáideoirí an Chláir d’Eagraíochtaí Carthanúla a thabhairt faoi deara gurb iad eagraíochtaí carthanúla agus tríú páirtithe eile a sholáthair don Rialálaí Carthanas an fhaisnéis atá sa Chlár i ndáil le heagraíochtaí carthanúla agus go ndearna siad amhlaidh faoin Acht Carthanas 2009. Ní ghlacann an Rialálaí Carthanas le freagracht ar bith as cruinneas na faisnéise agus níl sé faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais, aon ghortaithe ná aon damáiste de chineál ar bith a eascraíonn as an bhfaisnéis sin a úsáid. An Séanadh, a bhfuil feidhm aige maidir leis na hábhair go léir a chuireann an Rialálaí Carthanas ar fáil don phobal (lena n-áirítear na hábhair sin atá le fáil ar shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas), tá feidhm aige freisin maidir le faisnéis atá sa Chlár agus is féidir amharc air anseo.

Earráidí

Glacann an Rialálaí Carthanas leis go bhféadfadh go mbeadh earráidí ann san fhaisnéis atá sa Chlár i ndáil le heagraíochtaí carthanúla. I gcás go dtagann an Rialálaí Carthanas ar an eolas faoi earráid ar an gClár, oibreoidh sé leis an eagraíocht charthanúil chláraithe lena mbaineann chun a chinntiú go gceartófar aon earráid dheimhnithe a luaithe is féidir. Má fheiceann tú aon earráidí ar an gClár nó má cheapann tú nach cruinn atá faisnéis ar leith atá sa Chlár i ndáil le heagraíocht charthanúil, déan teagmháil linn ach ríomhphost a sheoladh chuig info@charitiesregulator.ie..