Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

Naisc úsáideacha shuímh ghréasáin

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail - An roinn atá freagrach as an Rialálaí Carthanas.

Rialtas na hÉireann - Tairseach chuig suíomhanna Gréasáin rialtais.

Tithe an Oireachtais - Suíomh Gréasáin pharlaimint náisiúnta na hÉireann.

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí - Comhlacht reachtúil atá freagrach as an dlí a choinneáil faoi athbhreithniú agus as moltaí a dhéanamh le haghaidh athchóiriú.

Leabhar Reachtanna na hÉireann - Áirítear leis an suíomh seo Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla.

Na Coimisinéirí Ioncaim - Comhlacht atá freagrach as an gcóras um dhíolúintí carthanúla ó cháin i bPoblacht na hÉireann.

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí - An phríomhthaisclann le haghaidh faisnéis phoiblí reachtúil ar chuideachtaí agus ar ainmneacha gnó na hÉireann.

 An Cód Rialachais - Cód Cleachtais maidir le Dea-Rialachas Eagraíochtaí Pobail, Deonacha agus Carthanúla in Éirinn.

Dóchas - Cumann Eagraíochtaí Forbartha Neamhrialtasacha na hÉireann.

Institiúid Carthanas Éireann - An comhlacht a tháinig as an gcumasc idir ICTR (Irish Charities Tax Research) agus Fundraising Ireland.

The Wheel - Comhlacht tacaíochta agus ionadaíoch a nascann eagraíochtaí pobail agus deonacha agus carthanais le chéile ar fud na hÉireann.

Ionad Carmichael - Ionad seirbhísí comhroinnte don earnáil pobail agus dheonach in Éirinn.

Obair Dheonach Éireann - An Ghníomhaireacht Forbartha Náisiúnta d’Oibrithe Deonacha agus comhlacht tacaíochta do níos mó ná 20 Ionad d’Oibrithe Deonacha in Éirinn.

Boardmatch - An Carthanas Náisiúnta Rialachais Chorparáidigh in Éirinn, a oibríonn chun feabhas a chur ar rialachas san earnáil neamhbhrabúis trí bhoird agus coistí bainistíochta a neartú.

DFI - Cónaidhm na hÉireann um Míchumas - Tathantóir ar son na hEarnála Deonaí do Dhaoine faoi Mhíchumas, a thacaíonn le heagraíochtaí daoine faoi mhíchumas a chumasú.

An Coimisiún Carthanas do Thuaisceart Éireann - An Coimisiún Carthanas a chláraíonn agus a rialálann carthanais i dTuaisceart Éireann.

An Coimisiún Carthanas do Shasana agus don Bhreatain Bheag - An Coimisiún Carthanas a chláraíonn agus a rialálann carthanais i Sasana agus sa Bhreatain Bheag.

Rialálaí Carthanas na hAlban (OSCR) - An Rialálaí agus an Cláraitheoir neamhspleách do charthanais na hAlban.

 

Tabhair faoi Deara: Níl an Rialálaí Carthanas freagrach as aon naisc chuig eagraíochtaí nó suíomhanna seachtracha.  Is ar mhaithe le háisiúlacht amháin atá aon tagairtí nó aon naisc tugtha.  Níor cheart féachaint air sin mar fhianaise go dtacaímid le hábhar na suíomhanna Gréasáin seachtracha sin nó leis na heagraíochtaí féin.

Top