Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

Saoráil Faisnéise

Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm an 21 Aibreán 1998 agus achtaíodh an 14 Deireadh Fómhair 2014 é. Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá sé de cheart agat: rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh roinn rialtais nó comhlachtaí poiblí áirithe; a iarraidh go gceartófaí faisnéis phearsanta a bhaineann leat agus atá i seilbh Roinn Rialtais nó comhlachtaí poiblí áirithe i gcás go bhfuil an fhaisnéis sin míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach; agus na cúiseanna a fháil le breith a thug Roinn Rialtais nó comhlachtaí poiblí áirithe i gcás go dtéann an bhreith sin i bhfeidhm ort

Ceanglaítear le halt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, ar chomhlachtaí saorála faisnéise scéim maidir le foilsiú faisnéise ag an gcomhlacht a ullmhú agus a fhoilsiú i gcomhréir leis an scéim foilsitheoireachta eiseamláireach agus leis na treoirlínte a rinne an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Dheireadh Fómhair 2014. Is é an toradh atá ar an gcur chuige sin go bhféadfar taifid a fhoilsiú nó a thabhairt lasmuigh den tsaoráil faisnéise ar choinníoll nach bhfuil aon toirmeasc dlí ann ar thaifid den sórt sin a fhoilsiú ná ar rochtain den sórt sin a thabhairt. Ina theannta sin, ceanglaítear ar gach comhlacht saorála faisnéise an oiread faisnéise agus is féidir a fhoilsiú ar bhealach oscailte inrochtana ar bhonn gnáthaimh lasmuigh den tsaoráil faisnéise, agus aird á tabhairt ar phrionsabail na hoscailteachta, na trédhearcachta agus na cuntasachta atá leagtha amach in alt 8(5) agus alt 11(3) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, agus ar an gCód Cleachtais a cuireadh le chéile de réir alt 48 den Acht sin.

 

An Scéim Foilsitheoireachta arna hUllmhú ag an Rialálaí Carthanas

D’ullmhaigh an Rialálaí Carthanas an Scéim Foilsitheoireachta Saorála Faisnéise uaidh de réir na Scéime Foilsitheoireachta Eiseamláirí agus na dtreoirlínte a rinne an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Ceanglaítear leis an Scéim sin ar an Rialálaí Carthanas faisnéis a chur ar fáil mar chuid dá ghnáthghníomhaíochtaí gnó. Maidir le doiciméid nach bhfuil díolmhaithe faoin Scéim, foilsítear iad ar aon dul lena bhfuil ar intinn leis an Treoir maidir le Faisnéis ón Earnáil Phoiblí a Athúsáid agus leis an oibleagáid atá ann faoin Treoir sin faisnéis a fhoilsiú agus a chinntiú go mbeidh an fhaisnéis sin inrochtana agus in-athúsáidte chun críocha tráchtála agus neamhthráchtála araon.

Le linn dó an scéim uaidh a ullmhú, bhí aird ag an Rialálaí Carthanas ar leas an phobail:

(a) le linn rochtain phoiblí ar fhaisnéis atá i seilbh an Rialálaí Carthanas a cheadú;

(b) le linn cúiseanna le breitheanna arna dtabhairt ag an Rialálaí Carthanas a fhoilsiú; agus

(c) le linn faisnéis is iomchuí nó is díol suime don phobal i gcoitinne i ndáil le gníomhaíochtaí agus feidhmeanna an Rialálaí Carthanas i gcoitinne a fhoilsiú.

 

Formáid Foilsithe

Rinneadh an Fhaisnéis sa Scéim a ghrúpáil ina sé aicme, mar atá liostaithe sa Scéim Foilsitheoireachta Eiseamláireach agus sna treoirlínte ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Is iad seo a leanas na sé aicme sin: 

Sé Aicme na Scéime Foilsitheoireachta

Faisnéis faoin gComhlacht Saorála Faisnéise

Seirbhísí a Sholáthraítear, nó atá le Soláthar, don Phobal

An Próiseas Cinnteoireachta le haghaidh mórthograí beartais

 

Faisnéis Airgeadais

 

Soláthar

 

An Loga Nochta Saorála Faisnéise agus Faisnéis Eile atá le Foilsiú mar Ghnáthamh

 

Mar aon leis an scéim a fhoilsiú ar shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas, foráiltear le halt 8(6) den Acht um Shaoráil Faisnéise gur cheart leagan clóite den bhunscéim a bheith ar fáil ag oifigí an Rialálaí Carthanas chun go bhféadfaidh duine den phobal amharc air le linn gnáthuaireanta oifige. I gcás go mbeidh duine den phobal ag iarraidh amharc ar an leagan clóite den bhunscéim, féadfaidh sé nó sí teagmháil a dhéanamh leis an Aonad um Shaoráil Faisnéise trí ríomhphost a sheoladh chuig FOI@Charitiesregulator.ie chun coinne a shocrú chuige sin.

Top