Saoráil Faisnéise

Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm an 21 Aibreán 1998 agus achtaíodh an 14 Deireadh Fómhair 2014 é. Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá sé de cheart agat: rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh roinn rialtais nó comhlachtaí poiblí áirithe; a iarraidh go gceartófaí faisnéis phearsanta a bhaineann leat agus atá i seilbh Roinn Rialtais nó comhlachtaí poiblí áirithe i gcás go bhfuil an fhaisnéis sin míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach; agus na cúiseanna a fháil le breith a thug Roinn Rialtais nó comhlachtaí poiblí áirithe i gcás go dtéann an bhreith sin i bhfeidhm ort

Tugtar na cearta reachtúla seo a leanas leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 (an tAcht):

  • an ceart chun rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh comhlachtaí poiblí a chumhdaítear leis an Acht;
  • an ceart go ndéanfaí faisnéis phearsanta i dtaifead a leasú i gcás go bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach;
  • an ceart chun cúiseanna a fháil le breitheanna a thugann comhlachtaí poiblí agus a théann i bhfeidhm ar an duine.

De bharr na gceart sin, is amhlaidh, ón 21 Aibreán 1998, go bhféadfaidh daoine rochtain a iarraidh ar fhaisnéis phearsanta atá á coinneáil fúthu, beag beann ar an uair a cruthaíodh an fhaisnéis sin, agus rochtain a iarraidh ar thaifid eile ina bhfuil faisnéis neamhphearsanta agus a cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán 1998.

De réir alt 8 den Acht, ceanglaítear ar an Rialálaí Carthanas scéim a ullmhú agus a fhoilsiú maidir le foilsiú faisnéise ag an eagraíocht.  Ullmhaíodh ár scéim i gcomhréir leis na treoirlínte ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe: