Ár bPróiseas Cinnteoireachta

An próiseas a leanaimid le haghaidh stádas carthanúil a dheonú

Is é an chéad chéim de phróiseáil a dhéanamh ar iarratas d’eagraíochta ná a sheiceáil cé acu atá nó nach bhfuil an t-iarratas iomlán agus bailí. A luaithe a mheastar iarratas d’eagraíochta a bheith iomlán, sannfar do dhuine amháin dár gcásoifigigh é agus déanfar measúnú iomlán air. Tá seans ann go seolfaidh an cásoifigeach an t-iarratas ar ais chugat chun tuilleadh sonraí nó soiléire a fháil. I gcásanna den sórt sin, tá sé chun leas d’eagraíochta freagra a thabhairt don chásoifigeach a luaithe is féidir.

A luaithe a chríochnaíonn an cásoifigeach measúnú ar d’iarratas, déanfaidh sé moladh maidir le cé acu ba cheart nó nár cheart d’eagraíocht a chlárú. Cuirfear an moladh in iúl do Phríomhfheidhmeannach an Rialálaí Carthanas ar deireadh chun cinneadh deiridh a dhéanamh ar an iarratas.

Eagraíochtaí a meastar go huathoibríoch gur carthanais iad
  • Meastar go huathoibríoch gur carthanais faoin Acht Carthanas 2009 iad eagraíochtaí áirithe agus, dá bhrí sin, ceanglaítear orthu iarratas a dhéanamh ar chlárú:
    • Schools: Ceanglaítear ar scoileanna clárú faoi alt 3, Cuid 1, den Acht, lena bhforáiltear go n-aithneofar cur ar aghaidh an oideachais mar chuspóir carthanúil.  Faoi na critéir sin, is mar eagraíocht charthanúil a cháilíonn scoil - a bhfuil an príomhchuspóir atá léi oideachas a chur ar aghaidh - agus ní mór í a chlárú leis an Rialálaí Carthanas dá bharr sin.  Ina theannta sin, leagtar amach in alt 2, Cuid 1, den Acht go dtagann an comhlacht seo a leanas, i measc comhlachtaí eile, faoin sainmhíniú ar ‘chomhlacht oideachais’: ‘scoil aitheanta de réir bhrí Acht 1998’.
    • Eagraíochtaí creidimh: Ceanglaítear ar eagraíochtaí creidimh clárú faoi alt 3, Cuid 1, den Acht, lena bhforáiltear go n-aithneofar cur ar aghaidh an chreidimh mar chuspóir carthanúil.  Faoi na critéir sin, is mar eagraíocht charthanúil a cháilíonn eagraíocht a chuireann creideamh ar aghaidh agus ní mór í a chlárú leis an Rialálaí Carthanas dá bharr sin.