Na Seirbhísí a Sholáthraímid

Tá an Rialálaí Carthanas ina údarás neamhspleách ar chuir an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar bhonn reachtúil é sa bhliain 2014 de réir an Achta Carthanas 2009.  Táimid freagrach as clár poiblí d’eagraíochtaí carthanúla atá i mbun oibre i bPoblacht na hÉireann a bhunú agus a choinneáil ar bun agus a chinntiú go gcomhlíonann carthanais na hAchtanna Carthanas.  Glacaimid páirt freisin i seirbhísí a sholáthar do charthanais, lena n-áirítear ceapacháin iontaobhaithe carthanais nua a údarú, scéimeanna Cy-près a údarú agus tailte arna sealbhú ar iontaobhais charthanúla a dhiúscairt.

Sa rannán seo, gheobhaidh tú tuilleadh sonraí faoi na feidhmeanna atá againn agus faoi na seirbhísí a sholáthraímid do charthanais agus gheobhaidh tú amach cé na cineálacha eagraíochtaí nach mór dóibh clárú do stádas carthanúil.

Feidhmeanna an Rialálaí Carthanas

Clárú agus Tuairisciú

  • Is é príomhchuspóir na Rannóige um Chlárú agus Tuairisciú ná clár poiblí agus creat tuairiscithe a bhunú agus a chothabháil do charthanais a oibríonn i bPoblacht na hÉireann.
  • Áirítear leis sin an Clár poiblí Carthanas a chothabháil, an córas tuairiscithe ar líne d’eagraíochtaí carthanúla cláraithe a chothabháil, próiseáil agus measúnú a dhéanamh ar iarratais ar chuimsiú sa Chlár, agus tacaíocht agus treoir a thabhairt d’eagraíochtaí atá ag déanamh iarratas ar chlárú nó atá ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar chlárú.

Comhlíonadh agus Forfheidhmiú

  • Tá an tAonad Gnó um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú freagrach as faireachán a dhéanamh ar an dóigh a bhfuil carthanais ag comhlíonadh fhorálacha na reachtaíochta carthanas, go háirithe an tAcht Carthanas 2009, agus as comhlíonadh na bhforálacha sin a chinntiú.
  • Mar chuid den phróiseas sin, faigheann an tAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú ábhair imní faoi charthanais agus faoi eagraíochtaí ón bpobal agus soláthraíonn sé líne chabhrach thiomnaithe le haghaidh ábhair imní agus foirm ábhair imní ar líne ar shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas. Tá an Beartas maidir le hÁbhair Imní, atá ar fáil don phobal ar www.charitiesregulator.ie, mar bhonn agus thaca ag an bpróiseas sin.
  • Nuair a fhaightear ábhair imní, scrúdaíonn an tAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú an fhaisnéis lena mbaineann, déanann sé measúnú riosca agus, má bhíonn údar ann le déanamh amhlaidh, iarrann sé dearbhú/faisnéis ón gcarthanas nó ón eagraíocht lena mbaineann. Faoin Acht Carthanas 2009, tá sé de chumhacht againn chun faisnéis a éileamh; ordacháin a thabhairt; smachtbhannaí a chur i bhfeidhm; agus, nuair is gá, cigirí a cheapadh chun gnóthaí an charthanais a imscrúdú.

Seirbhísí Carthanais

  • De bhun alt 82 den Acht Carthanas 2009, tá an tAonad um Sheirbhísí Carthanais freagrach as bainistiú a dhéanamh ar iarrataí ar sheirbhísí a fhaightear ó charthanais agus ó dhaoine eile faoi na hAchtanna Carthanas, 1961 agus 1973.  Is féidir tuilleadh sonraí a fháil anseo.