Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

Foirm Iarrata Saorála Faisnéise

Sonraí an Iarratasóra
Faisnéis faoin Iarraidh
Cuir tic leis an rogha chuí


I gcás go bhfuil faisnéis phearsanta á hiarraidh agat, luaigh go beacht ainm an duine faoina bhfuil na taifid sin á gcoinneáil. I bhformhór na gcásanna, ní thabharfar rochtain duit ar fhaisnéis phearsanta de chuid duine eile ach amháin i gcás gur deimhin linn go bhfuair tú toiliú i scríbhinn ón duine sin.

Sa spás atá tugtha thíos, déan cur síos chomh hiomlán agus is féidir leat ar na taifid.
Luaigh an fráma ama a bhaineann le d’iarraidh (e.g. Iúil 2017 nó Eanáir 2018 - Aibreán 2018)
Tabhair aon fhaisnéis eile atá agat a d’fhéadfadh cabhrú linn freagairt do d’iarraidh
Fíorú Aitheantais

Toisc gur iarr tú faisnéis phearsanta, is gá dúinn d’aitheantas a fhíorú. Is féidir go gceanglófar ort cruthúnas aitheantais (pas reatha nó ceadúnas tiomána reatha, mar aon le bille fóntais a seoladh chugat le déanaí nó litir a sheol an Rialtas chugat le déanaí) a sholáthar sula n-eiseofar aon fhaisnéis phearsanta.

Cineál Cumarsáide


Dearbhú

Fógra Príobháideachta

Baileoidh an tOifigeach Cosanta Sonraí sa Rialálaí Carthanas na sonraí a thugann tú ar an bhfoirm seo. Is é an Rialálaí Carthanas an rialaitheoir sonraí le haghaidh na faisnéise a thugann tú. Is iad seo a leanas sonraí teagmhála an rialaitheora sonraí: An tOifigeach Cosanta Sonraí, An Rialálaí Carthanas, 3 Duga Sheoirse, LSAI, Baile Átha Cliath 1, D01 X5X0 Ríomhphost: DPA@charitiesregulator.ie Teileafón: +353-1-6331500

1. Is féidir go n-úsáidfidh an Rialálaí Carthanas na sonraí pearsanta a thugann tú ar an bhfoirm seo chun freagairt do d’iarraidh ar rochtain Saorála Faisnéise.

2. Is é an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (Rialachán 2016/679) an bonn dlí atá againn le haghaidh sonraí a bhailiú agus a phróiseáil.

3. Déanfar na sonraí pearsanta atá tugtha anseo a stóráil go slán ar mhodhanna leictreonacha.

4. Is é an tOifigeach Cosanta Sonraí an teagmhálaí le haghaidh aon cheisteanna i dtaca leis an bhfoirm seo; ríomhphost: DPA@charitiesregulator.ie

5. Stórálfar na sonraí ar feadh tréimhse 3 bliana ó dháta na hIarrata ar Rochtain Saorála Faisnéise nó fad a bheidh siad ag teastáil chun freagairt don iarraidh agus chun freastal ar aon iarrataí eile, cibé acu is déanaí.

6. Tá sé de cheart agat aon mhíchruinneas i do shonraí a cheartú. Chun é sin a dhéanamh, ba cheart duit scríobh chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí ag an seoladh atá liostaithe thuas, agus aon mhíchruinneas is gá a cheartú á leagan amach agat.

7. Tá sé de cheart agat, nuair is cuí, scriosadh do shonraí a áirithiú agus/nó srian a fháil ar phróiseáil do shonraí. Tá sé de cheart agat cur in aghaidh phróiseáil do shonraí freisin. De bhreis air sin, tá sé de cheart agat gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí. Is féidir tuilleadh mionsonraí faoi do chearta cosanta sonraí a fháil i ráiteas Cosanta Sonraí an Rialálaí Carthanas, atá ar fáil ag https://www.charitiesregulator.ie/ga/cosaint-sonraí

Top