Ár bhFaisnéis Airgeadais

Tá an Rialálaí Carthanas tiomanta d’oscailteacht agus do thrédhearcacht agus foilsíonn sé faisnéis airgeadais a bhaineann lenár n-ioncam agus lenár gcaiteachas go rialta.

Gheobhaidh tú cóipeanna thíos de Ráitis Airgeadais an Rialálaí Carthanas, lena n-áirítear sonraí faoinár gcistiú, faoi chostais foirne agus riaracháin, faoi tháillí Chomhaltaí an Údaráis agus faoi chostais agus sócmhainní an Údaráis, i measc nithe eile.

Tagraítear i Ráitis Airgeadais an Rialálaí Carthanas do 'Chistí Carthanais', is iad sin, Comhchistí Infheistíochta.  Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi Chomhchistí Infheistíochta ar an leathanach Seirbhísí Carthanais anseo.

Ráitis Airgeadais 2017

Ráitis Airgeadais 2016

Ráitis Airgeadais 2015

Luach Saothair Chomhaltaí an Údaráis

Is táillí socraithe iad seo a íoctar le Comhaltaí an Údaráis ar aon dul leis an mBeartas Rialtais.  I gcás gur roghnaigh Comhalta den Údarás a tháille a tharscaoileadh, nó i gcás nach bhfuil sé i dteideal táille a fháil faoin bprionsabal ‘Duine Amháin, Tuarastal Amháin’, tá an méid sin léirithe sa Tuarascáil Bhliantúil agus sna Ráitis Airgeadais don tréimhse.

Is in Oifig an Rialálaí Carthanas a thionóltar formhór na gcruinnithe de chuid an Údaráis agus is gá do roinnt comhaltaí taisteal óna mbunáit faoi seach dá bharr sin.  Aisíoctar costais taistil agus chothaithe de réir rátaí atá ag teacht leo sin atá sainithe sa bheartas rialtais.  Tá sonraí faoi na costais a íocadh le Comhaltaí an Údaráis i leith freastal ar chruinnithe an Údaráis le fáil sa Tuarascáil Bhliantúil agus sna Ráitis Airgeadais araon don tréimhse.