Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Ceanglaítear leis an Treoir maidir le Sonraí Oscailte go gcuirfí sonraí áirithe earnála poiblí ar fáil i bhformáidí oscailte saor in aisce. Is é cuspóir foriomlán na Treorach leanúint le geilleagar sonraí an Aontais Eorpaigh a neartú trí chur leis an méid sonraí earnála poiblí atá ar fáil lena athúsáid, trí iomaíocht chóir agus rochtain éasca ar fhaisnéis earnála poiblí a chinntiú agus trí nuálaíocht trasteorann a fheabhsú bunaithe ar na sonraí sin.

Is é príomhphrionsabal na Treorach gur cheart sonraí rialtais a bheith oscailte trí dhearadh agus mar réamhshocrú.  Áirítear iad seo a leanas le forálacha na Treorach:

  • Sonraí neamhphearsanta a eisiúint i bhformáidí oscailte agus de réir caighdeáin oscailte.
  • Sonraí a bheith ar fáil i bhfíor-am agus trí chomhéadain feidhmchláir (nuair is féidir).
  • Rialacha nua maidir leis an muirearú – éireoidh athúsáid saor in aisce ina prionsabal.
  • Sonraí taighde arna gcistiú go poiblí a athúsáid.
  • Liosta de Thacair Ardluacha Sonraí a leagan síos i nGníomh Cur Chun Feidhme.
  • Gaibhniú sonraí a chosc agus socruithe eisiacha a dhíspreagadh.
  • Sonraí arna sealbhú ag gnóthais phoiblí, amhail fóntais phoiblí agus soláthraithe iompair, a athúsáid.

Ar aon dul leis an Treoir, foilsíonn an Rialálaí Carthanas sonraí a bhailímid i bhformáid oscailte, fad nach ndéanann na córais atá ann cheana maidir le cóipcheart, maoin intleachtúil, cosaint sonraí pearsanta nó Saoráil Faisnéise aon difear do na sonraí.

Na tacair sonraí atá ar fáil lena n-íoslódáil

Gheobhaidh tú liosta iomlán thíos de na tacair sonraí uile a fhoilsíonn an Rialálaí Carthanas faoin gceadúnas sonraí oscailte. Is féidir na tacair sonraí sin a rochtain go díreach ó https://data.gov.ie/ agus tugtar iad cothrom le dáta gach seachtain agus gach mí. Tugtar an Clár Poiblí Carthanas cothrom le dáta gach seachtain.

Ainm an tacair sonraí

Tuairisc ar an tacar sonraí

An Clár Poiblí Carthanas

Is atá sa Chlár Poiblí Carthanas ná faisnéis faoi na carthanais uile atá cláraithe leis an Rialálaí Carthanas. Bailítear an fhaisnéis sin trí na tuarascálacha bliantúla a gceanglaítear ar charthanais iad a chur faoi bhráid an Rialálaí Carthanas gach bliain. Is é atá sa Chlár ná sonraí cuimsitheacha faoi charthanas, lena n-áirítear a chuspóir carthanúil agus a chuspóirí carthanúla, a fhaisnéis airgeadais, a iontaobhaithe, an líon ball foirne atá fostaithe aige, agus na tuarascálacha bliantúla atá comhdaithe aige.

Iarratais ar Stádas Carthanúil

Is é atá sa tacar sonraí seo ná staitisticí ginearálta maidir leis an líon iarratas a fuair an tAonad Clárúcháin gach mí ó eagraíochtaí atá ag iarraidh clárú mar eagraíochtaí carthanúla. Áirítear leo sin an líon iarratas a ceadaíodh, an líon iarratas ar diúltaíodh dóibh agus an líon achomharc a taisceadh.

Ábhair imní a fuair an Rialálaí Carthanas

Is é atá sa tacar sonraí seo ná staitisticí ginearálta maidir leis an líon ábhar imní a tarraingíodh anuas le hAonad an Rialálaí Carthanas um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú gach mí.

Suirbhéanna a sheol an Rialálaí Carthanas

Déanann an Bainisteoir Taighde sa Rialálaí Carthanas suirbhéanna ar leas-sealbhóirí gach dhá bhliain. Foilsítear tuarascálacha ar na suirbhéanna sin tar éis iad a thabhairt chun críche, agus tá siad ar fáil lena léamh agus lena n-íoslódáil ar ár suíomh Gréasáin.

 

Ceadúnú

Tá na sonraí nasctha ar an leathanach seo ar fáil lena n-úsáid saor in aisce agus tá siad ceadúnaithe faoi Cheadúnas Idirnáisiúnta Sannta Creative Commons 4.0 (CC-BY 4.0), ach amháin i gcás go luaitear a mhalairt. Ní mór cloí leis na ceanglais atá leagtha amach sa cheadúnas gaolmhar agus aon sonraí á n-athúsáid.

Iarrataí ar shonraí

Féadfar iarrataí ar shonraí oscailte a dhéanamh chuig an Rialálaí Carthanas ar aon dul le ceanglais chiorclán 20/2021 (An Treoir maidir le Sonraí Oscailte). Mura bhfuil an tacar sonraí a theastaíonn uait ar fáil faoi cheadúnas sonraí oscailte faoi láthair, féadfar iarrataí a dhéanamh le ríomhphost chuig Oifigeach Idirchaidrimh Sonraí Oscailte an Rialálaí Carthanas ag an seoladh seo a leanas: DPA@Charitiesregulator.ie

Ar aon dul le ciorclán 20/2021, is laistigh de 20 lá a dhéileálfar le haon iarrataí ar shonraí a chumhdaítear leis an Treoir maidir le Sonraí Oscailte. Más iarraidh fhairsing í an iarraidh, féadfar an t-aga freagartha a fhadú go 40 lá.

Achomhairc

Má dhiúltaítear don iarraidh uait, beidh sé de cheart agat achomharc a dhéanamh i scríbhinn in aghaidh an chinnidh sin chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Má dhéanann tú achomharc, déanfaidh an Coimisinéir Faisnéise imscrúdú agus breithniú iomlán ar an ní agus eiseoidh sé cinneadh úr. Ba cheart gach achomharc a sheoladh chuig an duine seo a leanas:

An Coimisinéir Faisnéise,
18 Sráid Líosain Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2, Teil.: +353 (1) 6395689

An Tairseach Náisiúnta Sonraí Oscailte

Tá Sonraí Oscailte uile an Rialálaí Carthanas ar fáil ar an Tairseach Náisiúnta Sonraí Oscailte.

Top