Faisnéis Ghinearálta

Tá an Rialálaí Carthanas ina údarás neamhspleách ar chuir an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar bhonn reachtúil é sa bhliain 2014 de réir an Achta Carthanas 2009.

Tosaíodh an tOrdú Carthanas (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú) an 26 Iúil 2017.  Aistríodh chuig an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail ansin na feidhmeanna a bhí dílsithe roimhe sin don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 

Is é atá sa Rialálaí Carthanas ná Údarás (a bhfuil 13 chomhalta aige faoi láthair), 4 Fhochoiste, Príomhfheidhmeannach, agus Foireann Bainistíochta Feidhmiúcháin a dhéanann maoirseacht ar 5 Aonad Gnó ar leith.

Áirítear leis na príomhfheidhmeanna atá againn clár poiblí d’eagraíochtaí carthanúla atá i mbun oibre i bPoblacht na hÉireann a bhunú agus a choinneáil ar bun agus a chinntiú go gcomhlíonann siad na hAchtanna Carthanas.  Glacaimid páirt freisin i seirbhísí a sholáthar do charthanais, lena n-áirítear ceapacháin iontaobhaithe carthanais nua a údarú, scéimeanna Cy-près a údarú agus tailte arna sealbhú ar iontaobhais charthanúla a dhiúscairt.

Faoi Chuid 4 den Acht Carthanas 2009, tá an chumhacht ag an Rialálaí Carthanas imscrúdaitheoirí a cheapadh chun imscrúdú a dhéanamh ar na gnóthaí de chuid aon eagraíochta carthanúla.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach an rannán 'Cé Sinn'.