Cosaint Sonraí

Réamhrá

Leagann an tÚdarás Rialála Carthanas (an “Rialálaí Carthanas”) an-tábhacht ar na Sonraí Pearsanta uile a láimhseáil ar bhealach dleathach, cothrom agus trédhearcach agus tá sé lántiomanta do chearta agus príobháideacht na ndaoine aonair a sealbhaíonn sé a Sonraí Pearsanta a chosaint de réir Rialachán Ginearálta an Aontais Eorpaigh maidir le Cosaint Sonraí (Rialachán (AE) 2016/679), rud a dtugtar tuilleadh éifeachta dó san Acht um Chosaint Sonraí, 2018.  Taobh thiar den tiomantas sin atá comhlíonadh na mbeart reachtúil lena n-áirithítear na cearta sin. Déanann an Rialálaí Carthanas athbhreithniú ar a chuid córas agus nósanna imeachta ar bhonn rialta chun a chinntiú go leantar leis na cearta sin a chosaint.

Tháinig an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018. Leis an Rialachán agus leis an Acht um Chosaint Sonraí, 2018, tugtar cearta do dhaoine aonair i dtaca le príobháideacht a Sonraí Pearsanta agus leagtar freagrachtaí ar na daoine sin a dhéanann na sonraí sin a shealbhú agus a phróiseáil.

Sainmhínítear Sonraí Pearsanta mar a leanas faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí: 

aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta (ábhar sonraí)”.

Foráiltear leis an sainmhíniú sin do raon leathan aitheantóirí pearsanta arb ionann iad agus Sonraí Pearsanta, lena n-áirítear ainm agus seoladh an duine agus na sonraí leictreonacha, na sonraí láimhe agus na sonraí íomhá go léir a d’fhéadfaí a choinneáil ar ríomhaire nó ar chomhaid láimhe.

Tuilleadh Faisnéise faoi Chosaint Sonraí

 • Aitheantas agus Sonraí Teagmhála an Rialaitheora Sonraí

  Is é seo a leanas an Rialaitheoir Sonraí: An Rialálaí Carthanas

  Seoladh: 3 Duga Sheoirse, LSAI, Baile Átha Cliath 1, D01 X5X0.

 • Sonraí Teagmhála an Oifigigh Chosanta Sonraí

  Ba cheart aon cheisteanna cosanta sonraí a bhaineann le Sonraí Pearsanta atá i seilbh an Rialálaí Carthanas a chur ar an Oifigeach Cosanta Sonraí don Rialálaí Carthanas. Is iad seo a leanas sonraí teagmhála an Oifigigh Chosanta Sonraí: 

  Ríomhphost: DPA@charitiesregulator.ie

  Teileafón: 01-211 8600

  Seoladh: An Rialálaí Carthanas, 3 Duga Sheoirse, LSAI, Baile Átha Cliath 1, D01 X5X0.

 • Cuspóir agus Bunús Dlí na Próiseála

  Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea an Rialálaí Carthanas. Is údarás neamhspleách é a bunaíodh de réir an Achta Carthanas 2009, arna leasú (“Acht 2009”). Tá príomhfheidhmeanna an Rialálaí Carthanas leagtha amach in alt 14 d’Acht 2009 agus áirítear leo an ceanglas chun clár d’eagraíochtaí carthanúla a bhunú agus a chothabháil agus comhlíonadh Acht 2009 a chinntiú agus faireachán a dhéanamh ar an gcéanna. 

  Bíonn an cineál Sonraí Pearsanta a phróiseálann an Rialálaí Carthanas ag brath ar an gcuspóir leis na sonraí sin a phróiseáil agus ar an mbunús dlí do dhéanamh amhlaidh. Ní dhéanfaidh an Rialálaí Carthanas Sonraí Pearsanta nó sonraí catagóire speisialta a phróiseáil ach amháin a mhéid is réasúnach agus is gá chun na feidhmeanna atá aige faoi Acht 2009 a chomhlíonadh agus chun na cúraimí a dhéanann sé ar mhaithe le leas an phobail a chur i gcrích.  Bíonn na catagóirí Sonraí Pearsanta a phróiseáiltear ag brath ar an aonad gnó a láimhseálann na sonraí, mar a leanas;

  • Comhlíonadh

   Is féidir go bhfaighidh an tAonad um Chomhlíonadh Sonraí Pearsanta agus sonraí catagóire speisialta go deonach ó phearsanra carthanais, lena n-áirítear iontaobhaithe, comhaltaí, stiúrthóirí, baill foirne agus oibrithe deonacha agus tríú páirtithe eile, lena n-áirítear duine den phobal, tairbhí nó úsáideoir seirbhíse de chuid carthanais agus síntiúsóirí nó síntiúsóirí féideartha de chuid carthanais. Is féidir go bhfaighidh an tAonad um Chomhlíonadh Sonraí Pearsanta (lena n-áirítear ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theagmhála, teideal poist, ról nó áit oibre) agus sonraí catagóire speisialta (sonraí a bhaineann le tionscnamh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creideamh reiligiúnach nó fealsúnach, nó ballraíocht i gceardchumann, sonraí a bhaineann leis an tsláinte, sonraí a bhaineann le saol gnéis agus le gnéaschlaonadh duine nádúrtha, agus sonraí a bhaineann le ciontuithe agus cionta coiriúla) le linn dó na feidhmeanna atá aige faoi Chuid 4 d’Acht 2009 a chomhlíonadh).

  • Seirbhísí Carthanais

   Is féidir go bhfaighidh an tAonad Seirbhísí Carthanais Sonraí Pearsanta ó na hiarratasóirí ábhartha, lena n-áirítear Seiceadóirí agus Iontaobhaithe agus a gcuid ionadaithe. Áirítear leis na Sonraí Pearsanta a fhaightear ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theagmhála agus dáta breithe. Is féidir go mbainfidh na Sonraí Pearsanta sin leis an iarratasóir nó le tríú páirtí atá ábhartha don iarratas, lena n-áirítear ceannaitheoirí, tairbhithe agus sealbhóirí teidil roimhe.

  • Clárú agus Tuairisciú

   Is féidir go bhfaighidh an tAonad um Chlárú agus Tuairisciú Sonraí Pearsanta ó eagraíocht atá ar lorg clárú leis an Rialálaí Carthanas le linn an phróisis chlárúcháin. Is féidir go bhfaighidh sé Sonraí Pearsanta ó eagraíocht le linn an phróisis tuairiscithe bhliantúil freisin. Is féidir go n-áireofar leis na Sonraí Pearsanta a fhaightear ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, uimhir chuntais bhainc agus doiciméid aitheantais (pasanna/ceadúnais tiomána). Is féidir go mbainfidh na Sonraí Pearsanta le hIontaobhaithe na heagraíochta (nó daoine atá bainteach leis na hIontaobhaithe), Stiúrthóirí, Oifigigh nó baill foirne de chuid an iarratasóra, oibrithe deonacha, síntiúsóirí, tairbhithe agus comhairleoirí reatha nó iarchomhairleoirí de chuid an iarratasóra.

  • Cumarsáid agus Caidreamh le Leas-Sealbhóirí

   Is féidir go bhfaighidh an tAonad um Chumarsáid agus Caidreamh le Leas-Sealbhóirí Sonraí Pearsanta ó thríú páirtithe, lena n-áirítear leas-sealbhóirí, pearsanra carthanais, iontaobhaithe, soláthraithe agus páirtithe leasmhara eile. Is féidir go n-áireofar leis na Sonraí Pearsanta a fhaightear ainm, seoladh, teideal, seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin.

  • An tAonad Gnóthaí Corparáideacha agus Aonad na Rúnaíochta Gnóthaí Corparáideacha

   Is féidir go bhfaighidh na haonaid seo Sonraí Pearsanta ó phearsanra an Rialálaí Carthanas, lena n-áirítear comhaltaí den Údarás agus baill foirne, tríú páirtithe, lena n-áirítear duine den phobal, tairbhí nó úsáideoir seirbhíse de chuid carthanais, síntiúsóirí nó síntiúsóirí féideartha de chuid carthanais agus pearsanra carthanais (iontaobhaithe, comhaltaí, stiúrthóirí, baill foirne agus oibrithe deonacha), agus soláthraithe. Is féidir go n-áireofar leis na Sonraí Pearsanta a fhaightear ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, stair cheirde, sealúchais mhaoine, aitheantas foirne agus uimhir chuntais bhainc.

 • Sonraí Pearsanta a Úsáid

  Úsáidfidh an Rialálaí Carthanas Sonraí Pearsanta chun na gcríoch ar chucu a bailíodh iad, lena n-áirítear:

  • Measúnú a dhéanamh ar iarratais ar chlárú;
  • Clár Poiblí d’eagraíochtaí carthanúla a oibríonn in Éirinn a chothabháil;
  • Imscrúduithe a dhéanamh ar ghnóthaí eagraíochtaí carthanúla;
  • An Comhchoiste Infheistíochta a chothabháil agus a riar;
  • Carthanais/iontaobhaithe carthanais a chur ar an eolas faoina nuacht agus imeachtaí, faoi oiliúint agus seimineáir, agus faoi sheirbhísí ríomhfhoghlama;
  • Bonn eolais a chur faoi thaighde ar an earnáil carthanas in Éirinn;
  • Liosta seachadta cruinn de na daoine atá cláraithe leis a chothabháil;
  • A shuíomh Gréasáin agus a oibríochtaí inmheánacha a riar agus a fheabhsú, lena n-áirítear fabhtcheartú, anailís sonraí, tástáil agus taighde, agus chun críocha staidrimh agus suirbhé; agus
  • Críocha acmhainní daonna a bhaineann le fostaíocht le Bord an Rialálaí Carthanas nó le Coiste dá chuid nó a bhaineann le ceapacháin chuig Bord an Rialálaí Carthanas nó chuig Coiste dá chuid.

  Is é an aidhm atá leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a chinntiú go bpróiseáiltear Sonraí Pearsanta ar bhealach dleathach, cothrom agus trédhearcach, gan aon difear díobhálach a dhéanamh do chearta an Ábhair Sonraí. 

  Beidh an Rialálaí Carthanas ag brath ar na bunúis dlí seo a leanas faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus faoin Acht um Chosaint Sonraí, 2018, le linn dó Sonraí Pearsanta a phróiseáil. Beidh an bunús dlí ábhartha ag brath ar an aonad gnó ábhartha a phróiseálann na sonraí, mar a leanas:

  Bunús Dlí

  Aonad Gnó

  Tá toiliú tugtha ag an Ábhar Sonraí a Shonraí Pearsanta nó a Sonraí Pearsanta a phróiseáil chun ceann amháin nó níos mó de chríocha sonracha

  An tAonad Gnóthaí Corparáideacha

  An tAonad um Chumarsáid agus Caidreamh le Leas-Sealbhóirí

  Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun oibleagáidí dlíthiúla a bhfuil an rialaitheoir faoina réir a chomhlíonadh

  An tAonad um Chomhlíonadh

  An tAonad Seirbhísí Carthanais

  An tAonad Gnóthaí Corparáideacha

  Aonad na Rúnaíochta Gnóthaí Corparáideacha

  An tAonad um Chlárú agus Tuairisciú

  Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail

  An tAonad um Chomhlíonadh

  An tAonad Seirbhísí Carthanais

  An tAonad Gnóthaí Corparáideacha

  Aonad na Rúnaíochta Gnóthaí Corparáideacha

  Is gá an phróiseáil a dhéanamh ar mhórchúiseanna leasa an phobail

  An tAonad um Chomhlíonadh

  Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun conradh a chomhlíonadh

  An tAonad um Chumarsáid agus Caidreamh le Leas-Sealbhóirí

  An tAonad Gnóthaí Corparáideacha

  I gcás go mbeidh an bunús dlí le haghaidh Sonraí Pearsanta a phróiseáil bunaithe ar thoiliú an Ábhair Sonraí nó, nuair is gá, ar thoiliú sainráite an Ábhair Sonraí, féadfar an toiliú sin a tharraingt siar am ar bith. I gcás go dtarraingeofar toiliú siar, ní dhéanfaidh sé sin aon difear don bhunús dlí le haghaidh na próiseála a rinneadh roimhe sin.

 • Cinnteoireacht Uathoibrithe a bheith ann

  Úsáideann an Rialálaí Carthanas fianáin ar a shuíomh Gréasáin agus chuir sé Anailísíocht Google leis chun cabhrú lena fhorbairt.  Cumasaítear le hAnailísíocht Google don Rialálaí Carthanas a thomhas agus a fháil amach cén dóigh a mbíonn a shuíomh Gréasáin á úsáid agus a fháil amach, mar shampla, cé na leathanaigh is mó cuairt ar an suíomh.  Cabhróidh an méid sin leis an Rialálaí Carthanas faisnéis ábhartha a chur ar fáil i bhformáid shorochtana.  Úsáideann an Rialálaí Carthanas roinnt fianán seisiúin agus aon fhianán seasmhach amháin freisin chun a thaifeadadh gur glacadh le húsáid fianán. Cliceáil anseo chun amharc ar Bheartas an Rialálaí Carthanas maidir le Fianáin.

 • Faighteoirí nó Catagóirí Faighteoirí Sonraí Pearsanta

  Le linn dó na feidhmeanna dlíthiúla atá aige a chomhlíonadh, féadfaidh an Rialálaí Carthanas Sonraí Pearsanta de chuid daoine aonair, amhail ainm iontaobhaithe, a fhoilsiú ar a chlár poiblí.

  Féadfaidh an Rialálaí Carthanas Sonraí Pearsanta a chomhroinnt le tríú páirtithe nuair is gá, dleathach agus/nó cuí freisin.

  Ní dhéanfaidh an Rialálaí Carthanas na Sonraí Pearsanta a bhailíonn sé a nochtadh d’aon tríú páirtithe ach amháin chun na hoibleagáidí reachtúla atá air faoi Acht 2009 a chomhlíonadh nó chun aon oibleagáid dhlíthiúil eile a chomhlíonadh, mar shampla oibleagáidí faoin reachtaíocht saorála faisnéise is infheidhme. 

  Áirítear iad seo a leanas leis na tríú páirtithe a bhféadfaidh an Rialálaí Carthanas Sonraí Pearsanta a chomhroinnt leo:

  • An Garda Síochána;
  • Na Coimisinéirí Ioncaim;
  • An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach;
  • An tÚdarás Iomaíochta;
  • Aon duine eile a bhfuil de chúram air nó uirthi cionta a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh;
  • Rialálaithe Iomchuí agus Comhlachtaí Reachtúla Eachtracha a fhorordaítear le rialachán;
  • Comhairleoirí dlí nó comhairleoirí eile;
  • Soláthraithe córas agus seirbhísí TFC;
  • Iniúchóirí (iniúchóirí inmheánacha nó an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste);
  • Údaráis a bhfuil oibleagáid dhlíthiúil ar an Rialálaí Carthanas Sonraí Pearsanta a nochtadh dóibh – amhail údaráis forfheidhmithe dlí agus údaráis chánach – nó chun críocha imeachtaí cúirte.

  Agus faisnéis a nochtadh aige do thríú páirtithe, ní nochtfaidh an Rialálaí Carthanas ach an méid Sonraí Pearsanta is gá.  Maidir le tríú páirtithe a fhaigheann Sonraí Pearsanta ón Rialálaí Carthanas, ní mór dóibh an Rialálaí Carthanas a shásamh maidir leis na bearta a dhéanfaidh siad chun na sonraí a chosaint agus a choinneáil slán.

  Déanfar bearta cuí chun a chinntiú go ndéanfar Sonraí Pearsanta a nochtadh do thríú páirtithe agus a aistriú chucu ar bhealach slán agus de bhun coimircí conarthacha i ngach cás.

  I gcás go mbeidh oibleagáid dhlíthiúil air déanamh amhlaidh, agus mar fhreagairt d’iarrataí a dhéantar go cuí, féadfaidh an Rialálaí Carthanas faisnéis a sholáthar chun coireacht a chosc agus a bhrath agus chun ciontóirí a ghabháil nó a ionchúiseamh. Ní dhéanfaidh an Rialálaí Carthanas aon nochtadh den sórt sin ach amháin de réir an Dlí Cosanta Sonraí.

 • Coinneáil Sonraí

  Tá an Rialálaí Carthanas ina chomhlacht sceidealta mar atá leagtha amach faoi alt 1(2) den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986, agus ceanglaítear air an tAcht um Chartlann Náisiúnta a chomhlíonadh i ndáil le gach taifead roinne, mar atá sainmhínithe faoi alt 2(2) den Acht sin, a choinneáil. A luaithe atá doiciméid níos mó ná 30 bliain d’aois, ceanglaítear ar an Rialálaí Carthanas, faoi alt 8(1) den Acht um Chartlann Náisiúnta, gach taifead roinne a aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta, áit a mbeidh siad ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal.

  Maidir le doiciméid nach gceanglaítear iad a choinneáil faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, coinnítear iad ar feadh tréimhsí níos giorra mar a leanas;

  • Tríd is tríd, coinneofar Sonraí Pearsanta a bhaineann le baill foirne an Rialálaí Carthanas ar feadh thréimhse a gcaidrimh fostaíochta móide seacht mbliana. Coinneofar fíorais a bhaineann le fostaíocht duine leis an Rialálaí Carthanas ar feadh tréimhse gan teorainn chun críocha pinsin/sochar agus chun iarrataí teistiméireachta a gheofar ina dhiaidh sin a fhíorú.
  • Coinneofar Sonraí Pearsanta le haghaidh conarthaí soláthair agus le haghaidh tairiscintí ar feadh na tréimhse atá ábhartha don chonradh.
 • Sonraí Pearsanta a aistriú chuig tír lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch

  Gach iarraidh a fhaightear ó bhaill foirne an Rialálaí Carthanas, nó ó chonraitheoirí atá ag gníomhú thar ceann an Rialálaí Carthanas, ar Shonraí Pearsanta a aistriú chuig áit lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (áirítear leis an téarma “aistriú” sonraí a chur ar fáil go cianda), ní mór iad a dhéanamh go foirmiúil i scríbhinn chuig Oifigeach Cosanta Sonraí an Rialálaí Carthanas sula bhféadfar aon údarú a thabhairt.

 • Cén áit ar féidir liom tuilleadh faisnéise a fháil faoi mo chearta faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí?

  Leagtar amach sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí na cearta seo a leanas is infheidhme maidir le hÁbhair Sonraí.  Tá na cearta sin srianta in imthosca áirithe, mar atá forordaithe faoi Airteagal 23 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus faoin Acht um Chosaint Sonraí, 2018:

  • An ceart chun faisnéis a fháil;
  • An ceart rochtana;
  • An ceart go ndéanfaí ceartú;
  • An ceart go gcuirfí srian le próiseáil;
  • An ceart chun iniomparthacht sonraí;
  • An ceart chun agóid a dhéanamh;
  • Cearta a bhaineann le cinnteoireacht uathoibrithe agus próifíliú;
  • An ceart chun toiliú a tharraingt siar (beidh feidhm ag an gceart sin i gcás gurb é toiliú an bunús dlí le haghaidh na próiseála); agus
  • An ceart go ndéanfaí léirscriosadh (ar a dtugtar “an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad” freisin).

  Ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí, tugtar míniú ar na cearta agus ar na freagrachtaí atá ann faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí. Is féidir faisnéis a fháil ón áit seo a leanas freisin:

  An Coimisiún um Chosaint Sonraí
  Teach na Canála, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise, R32 AP23

  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí ar na bealaí seo a leanas freisin:

  Má chreideann tú nár phróiseáil an Rialálaí Carthanas do shonraí de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí nó gur mhainnigh sé an reachtaíocht cosanta sonraí a chomhlíonadh ar shlí eile, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.

 • Conas is féidir liom mo Shonraí Pearsanta a rochtain (Iarraidh Ábhair Sonraí)?

  I measc na gceart a thugtar d’Ábhair Sonraí leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí tá an ceart chun cóip a fháil dá Sonraí Pearsanta atá á bpróiseáil ag an Rialálaí Carthanas.

  Ionas gur féidir leis an Rialálaí Carthanas na Sonraí Pearsanta atá á n-iarraidh a shainaithint agus a aimsiú, ba cheart duit ár bhfoirm Iarrata ar líne ar Rochtain d’Ábhair Sonraí a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chugainn, á chinntiú go soláthróidh tú, a mhéid is féidir é, mionsonraí faoi do theagmháil leis an Rialálaí Carthanas.

  Tabhair faoi deara: Toisc gur gá dúinn aitheantas aon duine a dhéanann Iarraidh ar Rochtain d’Ábhair Sonraí a fhíorú, beidh ort cineálacha sonracha aitheantais a thabhairt dúinn (tá sonraí le fáil san Fhoirm Iarrata). 

  Tabharfar freagra ar d’Iarraidh laistigh de mhí amháin ón dáta a fhaightear í nó, i gcás go mbeidh deacracht ann maidir le d’aitheantas a fhíorú, laistigh de mhí amháin ó d’aitheantas a fhíorú.

  Is féidir leat Iarraidh ar Rochtain d’Ábhair Sonraí a dhéanamh i scríbhinn chuig an Rialálaí Carthanas freisin:

  An tOifigeach Cosanta Sonraí
  An Rialálaí Carthanas, 3 Duga Sheoirse, LSAI, Baile Átha Cliath 1, D01 X5X0

  Mar mhalairt air sin, is féidir leat iarraidh a sheoladh le ríomhphost chuig DPA@charitiesregulator.ie

  Féadfaidh Ábhar Sonraí a iarraidh freisin go ndéanfaí a Shonraí Pearsanta nó a Sonraí Pearsanta a cheartú. Déanfar é sin laistigh de 40 lá ón iarraidh a dhéanamh, ar choinníoll go mbeidh fianaise réasúnach ann chun tacú leis an ngá atá le ceartú nó le scriosadh. Beidh ort a insint dúinn cén fhaisnéis atá mícheart agus cén fhaisnéis ba cheart a chur ina háit. Tabharfaimid fógra faoin méid sin d’fhaighteoirí ar nochtadh na Sonraí Pearsanta sin dóibh (más ann dóibh), ach amháin i gcás nach mbeidh sé sin indéanta nó go mbeidh iarracht dhíréireach i gceist leis sin.

  Is ortsa atá an fhreagracht as a chinntiú go bhfuil na Sonraí Pearsanta uile a thug tú dúinn cruinn agus iomlán. Más rud é go dtiocfaidh athrú ar aon fhaisnéis a thug tú dúinn, cuir sinn ar an eolas faoi sin a luaithe is féidir.

  Déanfar athbhreithniú ar an bhFógra Príobháideachta Suímh Ghréasáin seo ar bhonn rialta i bhfianaise aon fhorbairtí reachtacha nó aon fhorbairtí ábhartha eile agus is ar bhonn bliantúil ar a laghad a dhéanfar amhlaidh.