Cosaint Sonraí

Réamhrá

Leagann an Rialálaí Carthanas an-tábhacht ar na Sonraí Pearsanta uile a láimhseáil ar bhealach cuí, dleathach agus cothrom agus tá sé lántiomanta do chosaint a thabhairt do chearta agus príobháideacht na ndaoine aonair a sealbhaíonn sé sonraí pearsanta fúthu i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679, an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, rud a dtugtar tuilleadh éifeachta dó san Acht um Chosaint Sonraí, 2018.  Taobh thiar den tiomantas sin atá comhlíonadh na mbeart reachtúil lena n-áirithítear na cearta sin.  Chuir an Rialálaí Carthanas raon córas agus nósanna imeachta i bhfeidhm ar mhaithe leis na cearta sin a chosaint. Déanann sé athbhreithniú ar na córais agus na nósanna imeachta sin ar bhonn rialta freisin.  Cliceáil anseo chun achoimre a fháil ar ár gcleachtais faisnéise.

Tháinig an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018.  Leis an Rialachán agus leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, tugtar cearta do dhaoine aonair i dtaca le príobháideacht a Sonraí Pearsanta agus leagtar freagrachtaí ar na daoine sin a dhéanann na sonraí sin a shealbhú agus a phróiseáil.

Sainmhínítear Sonraí Pearsanta mar a leanas faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí: 

aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta (ábhar sonraí)”.

Foráiltear leis an sainmhíniú sin do raon leathan aitheantóirí pearsanta arb ionann iad agus Sonraí Pearsanta, lena n-áirítear ainm agus seoladh an duine agus na sonraí leictreonacha, na sonraí láimhe agus na sonraí íomhá go léir a d’fhéadfaí a choinneáil ar ríomhaire nó ar chomhaid láimhe.

Tuilleadh Faisnéise faoi Chosaint Sonraí

 • Aitheantas agus Sonraí Teagmhála an Rialaitheora Sonraí

  Is é seo a leanas an Rialaitheoir Sonraí: An Rialálaí Carthanas

  Seoladh: 3 Duga Sheoirse, LSAI, Baile Átha Cliath 1, D01 X5X0.

 • Sonraí Teagmhála an Oifigigh Chosanta Sonraí

  Ba cheart aon cheisteanna cosanta sonraí a bhaineann le Sonraí Pearsanta atá i seilbh an Rialálaí Carthanas a chur ar an tOifigeach Cosanta Sonraí don Rialálaí Carthanas.  Is iad seo a leanas a sonraí teagmhála:

  Ríomhphost:     DPA@charitiesregulator.ie

  Teileafón:   01-633 1500

  Seoladh: An Rialálaí Carthanas, 3 Duga Sheoirse, LSAI, Baile Átha Cliath 1, D01 X5X0.

 • Cuspóir agus Bunús Dlí na Próiseála

  Sonraí Pearsanta a Úsáid

  Úsáidfidh an Rialálaí Carthanas an fhaisnéis seo:

  • chun measúnú a dhéanamh ar iarratais ar chlárú;
  • chun Clár Poiblí d’eagraíochtaí carthanúla atá i mbun oibre in Éirinn a chothabháil;
  • chun carthanais/iontaobhaithe carthanais a chur ar an eolas faoina nuacht agus imeachtaí, faoi oiliúint agus seimineáir, agus faoi sheirbhísí ríomhfhoghlama;
  • chun bonn eolais a chur faoi thaighde ar an earnáil carthanas in Éirinn;
  • chun liosta seachadta cruinn de na daoine atá cláraithe leis a chothabháil; agus
  • chun a shuíomh Gréasáin a riar agus a fheabhsú, le haghaidh oibríochtaí inmheánacha, lena n-áirítear fabhtcheartú, anailís sonraí, tástáil agus taighde, agus chun críocha staidrimh agus suirbhé.

  Is é an aidhm atá leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a chinntiú go bpróiseáiltear Sonraí Pearsanta ar bhealach dleathach, cothrom agus trédhearcach, gan aon difear díobhálach a dhéanamh do chearta an ábhair sonraí.  Luaitear sa Rialachán Ginearálta go mbeidh próiseáil Sonraí Pearsanta dleathach má tá feidhm ag ceann ar bith díobh seo a leanas ar a laghad:

  • tá toiliú tugtha ag an ábhar sonraí a Shonraí Pearsanta nó a Sonraí Pearsanta a phróiseáil chun ceann amháin nó níos mó de chríocha sonracha;
  • is gá an phróiseáil a dhéanamh chun conradh ar páirtí ann an t-ábhar sonraí a chomhlíonadh nó chun bearta a dhéanamh arna iarraidh sin ag an ábhar sonraí sula ndéanfaidh sé nó sí conradh;
  • is gá an phróiseáil a dhéanamh chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an rialaitheoir faoina réir a chomhlíonadh;
  • is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don rialaitheoir; nó
  • is gá an phróiseáil a dhéanamh chun críocha na leasanna dlisteanacha atá á saothrú ag an rialaitheoir nó ag tríú páirtí, seachas i gcás ina mbeidh sáraíocht ag na leasanna sin ar leasanna nó ar chearta bunúsacha agus ar shaoirsí bunúsacha an ábhair sonraí, lena gceanglaítear go ndéanfar Sonraí Pearsanta a chosaint, go háirithe más leanbh é an t-ábhar sonraí.

  Beidh an Rialálaí Carthanas ag brath ar na bunúis dlí seo a leanas faoin Dlí Cosanta Sonraí le linn dó Sonraí Pearsanta a phróiseáil:

  • An Dlí Cosanta maidir le Sonraí Pearsanta a phróiseáil:

   

  Bunús Dlí

  Sampla

  Toiliú

  Déanfaidh an Rialálaí Carthanas próiseáil ar do Shonraí Pearsanta i gcás go dtugann tú do thoiliú le saoráidí oiliúna a sholáthar agus a úsáid.

  I gcomhréir le hoibleagáidí dlíthiúla

  Déanfaidh an Rialálaí Carthanas próiseáil ar do Shonraí Pearsanta chun faireachán a dhéanamh ar mhaithe le comhlíonadh an Achta Carthanas 2009 a chinntiú, chun imscrúduithe a sheoladh agus chun faisnéis a thabhairt don Gharda Síochána, do na Coimisinéirí Ioncaim, don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, don Údarás Iomaíochta nó d’aon duine eile a bhfuil de chúram air cionta a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh.

  Cúram a chur i gcrích chun leas an phobail

  Déanfaidh an Rialálaí Carthanas próiseáil ar do Shonraí Pearsanta chun taifid roinne a chothabháil agus chun iad a chur ar fáil don Chartlann Náisiúnta, áit a mbeidh siad ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal.

  Conradh a chomhlíonadh

  Déanfaidh an Rialálaí Carthanas próiseáil ar do Shonraí Pearsanta a mhéid is gá chun earraí agus seirbhísí arna n-iarraidh a fháil.

   

  I gcás go bhfuil an bunús dlí le haghaidh Sonraí Pearsanta a phróiseáil bunaithe ar thoiliú an Ábhair Sonraí nó, nuair is gá, ar thoiliú sainráite an Ábhair Sonraí, féadfar an toiliú sin a tharraingt siar am ar bith. I gcás go dtarraingítear toiliú siar, ní dhéanfaidh sé sin aon difear don bhunús dlí le haghaidh na próiseála a rinneadh roimhe sin.

 • An Oibleagáid Dhlíthiúil atá ann chun Sonraí Pearsanta a sholáthar agus na hIarmhairtí atá ag mainneachtain déanamh amhlaidh

  Féadfaidh an Rialálaí Carthanas a cheangal ar eagraíocht charthanúil faisnéis a sholáthar dó a theastóidh le réasún uaidh chun cumasú dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus ní mór don eagraíocht charthanúil an t-ordachán sin a chomhlíonadh (nó féadfar í a bhaint den Chlár, i.e. murab ionann agus ailt 59, 65 agus 68 den Acht Carthanas 2009, ní cion é mainneachtain ordachán den sórt sin a chomhlíonadh).

  Más rud é, i gcúrsa a dhualgais a chomhall i ndáil le heagraíocht charthanúil, go dtiocfaidh faisnéis i seilbh:

  • aon iniúchóra de chuid eagraíochta carthanúla;
  • aon duine ar iontaobhaí de chuid na heagraíochta carthanúla é nó atá ag comhlíonadh aon cheann de na feidhmeanna atá ag iontaobhaithe na heagraíochta;
  • aon duine ar gnólacht gnó infheistíochta é a chuir comhairle ar an eagraíocht charthanúil nó a fuair íocaíocht i leith aon mhaoin carthanais a infheistiú; nó
  • aon duine a raibh baint aige le tuarascáil bhliantúil na heagraíochta a ullmhú

  arb í faoi deara dó a theacht ar an tuairim go bhfuil forais réasúnacha lena chreidiúint go bhfuil cion faoin Acht Carthanas 2009 déanta, ní mór dó an tuairim sin a chur in iúl i scríbhinn don Rialálaí Carthanas agus tuarascáil i scríbhinn a sholáthar dó i dtaobh shonraí na bhforas ar ar thángthas ar an tuairim.

  Féadfaidh an Rialálaí Carthanas a cheangal ar eagraíocht charthanúil nó ar iontaobhaithe eagraíochta carthanúla, cibé tráth agus cibé áit a sonrófar san ordachán, cibé leabhair, doiciméid nó taifid eile a shonrófar amhlaidh a thabhairt ar aird.

  Ceanglaítear ar Iontaobhaithe Carthanais nó ar ghníomhairí eagraíochtaí carthanúla na leabhair, na doiciméid agus na taifid eile go léir a bhaineann leis an eagraíocht charthanúil agus atá ina seilbh nó faoina rialú a thabhairt ar aird do chigirí an Rialálaí Carthanas nuair a iarrfaidh cigire orthu déanamh amhlaidh.

  Féadfaidh cigire de chuid an Rialálaí Carthanas a cheangal ar aon duine ar dóigh leis an gcigire go bhféadfaidh go bhfuil faisnéis i dtaobh eagraíocht charthanúil ina sheilbh na leabhair, na doiciméid agus na taifid eile go léir a bhaineann leis an eagraíocht agus atá ina seilbh nó faoina rialú a thabhairt ar aird.

  Má mhainníonn aon duine den sórt sin an tuairim, an tuarascáil, an fhaisnéis nó na doiciméid dá dtagraítear thuas a sholáthar, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear:

  • ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach mó ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air, nó
  • ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £300,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach mó ná 10 mbliana, nó iad araon, a chur air.

  I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht Carthanas 2009 agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe nó duine a d’airbheartaigh gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

  Cinnteoireacht Uathoibrithe a bheith ann

  Úsáideann an Rialálaí Carthanas fianáin ar a shuíomh Gréasáin agus chuir sé Anailísíocht Google leis chun cabhrú lena athfhorbairt.  Cumasaítear le hAnailísíocht Google don Rialálaí Carthanas a thomhas agus a fháil amach cén dóigh a mbíonn ár suíomh Gréasáin á úsáid agus a fháil amach, mar shampla, cé na leathanaigh is mó cuairt ar an suíomh.  Cabhróidh an méid sin leis an Rialálaí Carthanas faisnéis ábhartha a chur ar fáil i bhformáid shorochtana.  Úsáideann an Rialálaí Carthanas roinnt fianán seisiúin agus aon fhianán seasmhach amháin freisin chun a thaifeadadh gur glacadh lenár n-úsáid fianán.  Cliceáil anseo chun amharc ar Bheartas an Rialálaí Carthanas maidir le Fianáin.

 • Faighteoirí nó Catagóirí Faighteoirí Sonraí Pearsanta

  Le linn dó a fheidhmeanna dlíthiúla a chomhlíonadh, is amhlaidh, uaireanta, go bhfoilsíonn an Rialálaí Carthanas Sonraí Pearsanta de chuid daoine aonair amhail Iontaobhaithe agus go gcomhroinneann sé Sonraí Pearsanta den sórt sin le tríú páirtithe nuair a bhíonn sé riachtanach, dleathach agus/nó cuí déanamh amhlaidh.

  Uaireanta, nochtar Sonraí Pearsanta ar bhonn inmheánach nuair a chuirtear iad ar aghaidh ó aonad amháin go haonad eile i gcomhréir le prionsabail chosanta sonraí agus leis an bhfógra seo.  Ní chuirtear Sonraí Pearsanta ar aghaidh chuig aon duine aonair ná chuig aon rannóg inmheánach nach dteastaíonn uaidh nó uaithi rochtain ar na Sonraí Pearsanta sin chun na críche/na gcríoch ar chuici/chucu a bailíodh iad agus atá siad á bpróiseáil. 

  Ach amháin mar atá nochta san Fhógra Príobháideachta seo agus chun gur féidir leis oibleagáid reachtúil nó dhlíthiúil a chomhlíonadh, ní dhéanfaidh an Rialálaí Carthanas na Sonraí Pearsanta a bhailíonn sé a nochtadh d’aon pháirtithe chun críche seachas an chríoch atá leagtha amach gan do thoiliú a fháil ar dtús.  D’fhéadfadh go n-áireofaí iad seo a leanas le catagóirí tríú páirtithe den sórt sin:

  • An Garda Síochána;
  • Na Coimisinéirí Ioncaim;
  • An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach;
  • An tÚdarás Iomaíochta;
  • aon duine eile a bhfuil de chúram air cionta a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh;
  • Rialálaithe Iomchuí agus Comhlachtaí Reachtúla Eachtracha a fhorordaítear le rialachán;
  • comhairleoirí dlí;
  • soláthraithe córas agus seirbhísí TFC;
  • iniúchóirí;
  • údaráis a bhfuil oibleagáid dhlíthiúil ar an Rialálaí Carthanas Sonraí Pearsanta a nochtadh dóibh, e.g. údaráis forfheidhmithe dlí, údaráis chánach, etc.

  Nuair a nochtann an Rialálaí Carthanas faisnéis do thríú páirtithe, ní nochtaimid ach an méid Sonraí Pearsanta atá riachtanach.  Maidir le tríú páirtithe a fhaigheann Sonraí Pearsanta ón Rialálaí Carthanas, ní mór dóibh an Rialálaí Carthanas a shásamh maidir leis na bearta a dhéanfaidh siad chun na sonraí a chosaint agus a choinneáil slán.

  Déanfar bearta cuí chun a chinntiú go ndéanfar Sonraí Pearsanta a nochtadh do thríú páirtithe agus a aistriú chucu ar bhealach slán agus de bhun coimircí conarthacha i ngach cás.

  Nuair a bhíonn oibleagáid dhlíthiúil air déanamh amhlaidh agus mar fhreagairt d’iarrataí a dhéantar go cuí, soláthraíonn an Rialálaí Carthanas faisnéis chun críche coireacht a chosc agus a bhrath agus chun ciontóirí a ghabháil agus a ionchúiseamh. Ní dhéanfaidh an Rialálaí Carthanas aon nochtadh den sórt sin ach amháin i gcomhréir leis an Dlí Cosanta Sonraí.

  Tá an Rialálaí Carthanas ina chomhlacht sceidealta mar atá leagtha amach faoi alt 1(2) den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986, agus ceanglaítear air an tAcht a chomhlíonadh i ndáil le gach taifead roinne mar atá sainmhínithe faoi alt 2(2) den Acht a choinneáil. A luaithe atá doiciméid níos mó ná 30 bliain d’aois, ceanglaítear ar an Rialálaí Carthanas, faoi alt 8(1) den Acht um Chartlann Náisiúnta, gach taifead roinne a aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta, áit a mbeidh siad ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal.

 • Sonraí Pearsanta a aistriú chuig tír lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch

  Gach iarraidh a fhaightear ó bhaill foirne an Rialálaí Carthanas, nó ó chonraitheoirí atá ag gníomhú thar ceann an Rialálaí Carthanas, ar Shonraí Pearsanta a aistriú chuig áit lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (áirítear leis an téarma “aistriú” sonraí a chur ar fáil go cianda), ní mór iad a dhéanamh go foirmiúil i scríbhinn chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí sula bhféadfar aon údarú a thabhairt chun Sonraí Pearsanta a aistriú chuig tíortha lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

 • Ceanglais an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí

  Ceanglaítear leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí gurb amhlaidh na nithe seo i gcás Sonraí Pearsanta:

  • Déantar iad a phróiseáil ar bhealach atá dleathach, cothrom agus trédhearcach;
  • Déantar iad a bhailiú chun críocha sonraithe sainráite dlisteanacha agus ní dhéanfar iad a phróiseáil tuilleadh ar shlí atá ar neamhréir leis na críocha sin;
  • Tá siad leormhaith, ábhartha agus teoranta don mhéid is gá;
  • Tá siad cruinn agus coimeádtar suas le dáta iad;
  • Déantar iad a choinneáil i bhfoirm nach gceadaítear léi na hábhair sonraí a shainaithint ach go ceann tréimhse nach faide ná mar is gá chun na críocha sin ar chucu a dhéantar na sonraí pearsanta a phróiseáil a bhaint amach; agus
  • Déantar iad a phróiseáil ar chaoi lena n-áirithítear slándáil iomchuí na sonraí.
 • Cén áit ar féidir liom tuilleadh faisnéise a fháil faoi mo chearta faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí?

  Ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí, tugtar míniú ar na cearta agus ar na freagrachtaí atá ann faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí. Is féidir faisnéis a fháil ón áit seo a leanas freisin:

  An Coimisiún um Chosaint Sonraí
  Teach na Canála
  Bóthar an Stáisiúin
  Cúil an tSúdaire
  R32 AP23

  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí ar na bealaí seo a leanas freisin:

 • Conas is féidir liom mo Shonraí Pearsanta a rochtain (Iarraidh Ábhair Sonraí)?

  I measc na gceart a thugtar ‘d’ábhair sonraí’ leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí tá an ceart chun cóip a fháil dá Sonraí Pearsanta atá á bpróiseáil ag an Rialálaí Carthanas.

  Ionas gur féidir leis an Rialálaí Carthanas na Sonraí Pearsanta atá á n-iarraidh a shainaithint agus a aimsiú, ba cheart duit ár bhFoirm Iarrata ar líne ar Rochtain d’Ábhair Sonraí a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chugainn, á chinntiú go soláthróidh tú, a mhéid is féidir é, sonraí faoi d’idirghníomhaíocht leis an Rialálaí Carthanas.

  Tabhair faoi deara: Toisc gur gá dúinn aitheantas aon duine a dhéanann Iarraidh ar Rochtain d’Ábhair Sonraí a fhíorú, beidh ort cineálacha sonracha aitheantais a thabhairt dúinn (tá sonraí le fáil san Fhoirm Iarrata).

  Tabharfar freagra ar d’Iarraidh laistigh de mhí amháin ón dáta a fhaightear í nó, i gcás go mbíonn deacracht ann maidir le d’aitheantas a fhíorú, laistigh de mhí amháin ó d’aitheantas a fhíorú.

  Is féidir leat Iarraidh ar Rochtain d’Ábhair Sonraí a dhéanamh i scríbhinn chuig an Rialálaí Carthanas freisin:

  An tOifigeach Cosanta Sonraí
  An Rialálaí Carthanas
  3 Duga Sheoirse
  LSAI
  Baile Átha Cliath 1
  D01 X5X0

  Mar mhalairt air sin, is féidir leat iarraidh a sheoladh le ríomhphost chuig DPA@charitiesregulator.ie

  Déanfar athbhreithniú ar an bhFógra Príobháideachta seo ar bhonn rialta i bhfianaise aon fhorbairtí reachtacha nó aon fhorbairtí ábhartha eile agus is ar bhonn bliantúil ar a laghad a dhéanfar amhlaidh.