Carthanas a chlárú

Ceanglaítear ar gach carthanas a oibríonn in Éirinn bheith cláraithe linn. Anseo, is féidir leat foghlaim faoi na ceanglais chlárúcháin agus tús a chur le d’iarratas ar chlárú mar eagraíocht charthanúil ar an gClár Carthanas (“Clár”).

An bhfuil tú ag clárú eagraíocht charthanúil?

Ba cheart duit an treoir seo a leanas a léamh sula ndéanann tú iarratas ar chlárú mar charthanas:

 1. Cad is Carthanas ann?
 2. Treoirlínte Clárúcháin
 3. Treoir d’Iontaobhaithe Carthanais
 4. Cad is Tairbhe Phoiblí ann?

Leagtar amach san Acht Carthanas 2009 (‘an tAcht’) na ceanglais nach mór do d’eagraíocht charthanúil iad a chomhlíonadh chun go measfar gur carthanas í. Is é an bealach is fearr chun an sainmhíniú ar eagraíocht charthanúil a léiriú ná an léaráid shimplí seo a leanas a úsáid:

An Tástáil Carthanais -

Is próiseas dlíthiúil é an próiseas clárúcháin, agus is gá gur phróiseas láidir a bheadh ann chun a chinntiú go bhfuil ag Éirinn earnáil carthanas atá beoga, a bhfuil iontaoibh aisti agus a bhfuil meas uirthi mar gheall ar an leas pobail a chuireann sí ar fáil. Sa phróiseas sin, beidh ar d’eagraíocht a léiriú go bhfuil cumas aici an cuspóir carthanúil nó na cuspóirí carthanúla atá aici a chur ar aghaidh, go bhfuil pleananna soiléire i bhfeidhm aici i ndáil leis na gníomhaíochtaí a bhfuil sé beartaithe aici iad a sheoladh chun an cuspóir sin a chur ar aghaidh agus go dtuigeann sí cén chuid den phobal a bhainfidh tairbhe as a cuid oibre agus conas a bhainfidh an chuid sin den phobal tairbhe.

 • An ceart duit carthanas a bhunú?

  Má tá tú ag smaoineamh faoi charthanas a bhunú, ba cheart duit a bhreithniú, sula dtosaíonn tú an próiseas clárúcháin, cé acu atá nó nach bhfuil sé sin ar an mbealach is fearr chun an aidhm atá agat a bhaint amach. Breithnigh na ceisteanna seo a leanas:

  • An bhfuil carthanas ann cheana a dhéanann na gníomhaíochtaí céanna agus a bhféadfá cabhrú leis mar oibrí deonach nó mar iontaobhaí carthanais?
  • An bhfuil fonn ort carthanas a thosú nó an bhfuil fonn ort airgead a chruinniú?
  • An bhfuil agat an cumas agus an tacaíocht atá ag teastáil chun carthanas a reáchtáil?
  • An mbeidh agat na hacmhainní riaracháin agus airgeadais a bheidh ag teastáil chun carthanas a reáchtáil san fhadtéarma?

  Ar bhreithnigh tú aon rogha eile ar charthanas a bhunú?

  Má chinneann tú gurb é carthanas a bhunú an rogha cheart duit, léigh ar aghaidh chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin bpróiseas clárúcháin, lena n-áirítear roinnt de na doiciméid, na beartais agus na próisis a theastaíonn chun carthanas a chlárú agus a reáchtáil.

 • Cé nach bhféadfaidh clárú mar charthanas? Eagraíochtaí eisiata

  Eisiatar comhlachtaí áirithe ó chlárú mar charthanais. Má tá gníomhaíochtaí d’eagraíochta ag teacht leo sin atá leagtha amach thíos, is féidir gur comhlacht eisiata thú. Sa chás sin, molaimid duit comhairle neamhspleách a lorg sula leanann tú ar aghaidh le d’iarratas.

  • Níl grúpaí arb é an t-aon chuspóir amháin atá acu cluiche nó spórt lúthchleasach nó amaitéarach a chur chun cinn incháilithe chun clárú mar charthanas. Féadfaidh grúpaí spóirt clárú ar leithligh do dhíolúine chánach do chomhlachtaí spóirt. Déan teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim chun tuilleadh faisnéise a fháil. Tá eisceachtaí ann uaidh sin, mar shampla carthanas a bhaineann úsáid as an spórt mar mhodh chun an cuspóir carthanúil atá aige a chur ar aghaidh. Sampla de sin is ea cás ina mbaineann eagraíocht a chuireann imeascadh daoine faoi mhíbhuntáiste ar aghaidh agus a spreagann iad chun rannpháirtíocht iomlán a dhéanamh sa tsochaí úsáid as an spórt mar mhodh chun daoine a bhfuil míchumas foghlama orthu a imeascadh isteach sa tsochaí.
  • Páirtithe Polaitíochta, nó comhlacht a chuireann páirtí polaitíochta nó iarrthóir polaitíochta chun cinn.
  • Comhlacht a chuireann cúis pholaitíochta chun cinn, ach amháin i gcás go mbaineann cur chun cinn na cúise sin go díreach le cuspóirí carthanúla an chomhlachta a chur ar aghaidh. Tá eisceachtaí ann uaidh sin, áfach. Mar shampla i gcás go bhfuil cur chun cinn na cúise sin coimhdeach (tánaisteach) le cuspóir carthanúil nó cuspóirí carthanúla na heagraíochta a chur ar aghaidh. Sampla d’eagraíocht ar féidir go measfar gur carthanas í go fóill is ea eagraíocht a bhfuil sé mar phríomhchuspóir aici seirbhísí a sholáthar do dhaoine gan dídean ach a bhfuil cuspóir coimhdeach aici dul i mbun feachtais ar son seirbhísí a fheabhsú don ghrúpa daoine sin. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach an treoirdhoiciméad uainn dar teideal: Treoir maidir le Cúiseanna Polaitíochta a bheith á gCur Chun Cinn ag Carthanais.
  • Ceardchumann nó comhlacht ionadaíoch fostóirí.
  • Cumann lucht tráchtála.

  Comhlacht a dhéanann cur chun cinn ar chuspóirí atá neamhdhleathach, atá contrártha don mhoráltacht phoiblí, atá contrártha don bheartas poiblí, atá ina dtacaíocht le sceimhlitheoireacht nó le gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta, cibé acu sa Stát nó lasmuigh den Stát, nó a théann chun tairbhe d’eagraíocht a bhfuil sé neamhdhleathach ag duine a bheith ina chomhalta nó ina comhalta di.

 • Cé nach bhféadfaidh clárú mar charthanas? Cúiseanna eile

  • Gan pas a fháil sa Tástáil Carthanais

  Ní carthanas faoin Acht í aon eagraíocht nach gcomhlíonann gach eilimint den tástáil carthanais atá leagtha amach. Aon eagraíocht nach gcomhlíonann an tástáil carthanais, ní fhéadfar í a chlárú mar charthanas faoin Acht agus ní fhéadfaidh sí carthanas a ghairm di féin.

  •  Cruinniú airgid ar son duine aonair

  Ceanglaítear ar charthanais dul chun tairbhe don phobal nó do chuid den phobal. Iad sin a chruinníonn airgead ar son duine aonair amháin, nó ar son líon beag daoine aonair sainaitheanta, ní éireoidh leo sa tástáil carthanais.

  •  Eagraíochtaí áirithe 'neamhbhrabúis'

  Cé go bhfuil carthanais ina gcineál eagraíochta ‘neamhbhrabúis’ amháin, níl gach eagraíocht ‘neamhbhrabúis’ ina gcarthanais faoin Acht. Chun a bheith ina carthanas, ní mór d’eagraíocht a bheith bunaithe chun críche carthanúla nó chun críocha carthanúla agus chun na críche nó chun na gcríoch sin amháin agus ní mór di tairbhe phoiblí a sholáthar. Ní carthanas a bheidh in eagraíocht nach bhfuil aon chuspóir carthanúil aici, fiú amháin i gcás go n-oibríonn sí ar bhonn neamhbhrabúis. Sampla de sin a bheadh in eagraíocht neamhbhrabúis a bunaíodh chun an turasóireacht a chur chun cinn. Ní ionann cur chun cinn na turasóireachta agus cuspóir carthanúil faoin Acht.

  • Eagraíochtaí a bhfuil cuspóirí measctha acu

  Is ag roinnt eagraíochtaí atá nithe ar a dtugtar cuspóirí measctha, áit a bhfuil roinnt de na gníomhaíochtaí de chuid na heagraíochta carthanúil agus a bhfuil cinn eile neamhcharthanúil. Sampla d’eagraíocht den sórt sin is ea eagraíocht a sholáthraíonn traenáil pheile do leanaí ar tháille sheachtainiúil den chuid is mó agus, uair amháin sa tseachtain, a sholáthraíonn traenáil saor in aisce do leanaí is dídeanaithe mar mhodh chun imeascadh sóisialta a chur chun cinn. Is eisiata atá ceann amháin de na cuspóirí sin, toisc nach meastar an spórt a bheith ina chuspóir carthanúil faoin Acht. Mheasfaí an cuspóir eile – traenáil a sholáthar chun cuimsiú sóisialta a chur chun cinn – a bheith ina chuspóir carthanúil faoin Acht, áfach. Ní bhfaigheadh eagraíocht a bhfuil cuspóirí measctha aici pas sa tástáil carthanais toisc nach bhfuil a cuspóirí carthanúil agus carthanúil amháin.

  •  I gcás gur mó an tairbhe phríobháideach ná an tairbhe phoiblí

  Is é is tairbhe phríobháideach ann ná tairbhe a ghnóthaíonn eagraíocht nó duine aonair amháin, seachas mar dhuine den phobal nó mar chuid den phobal, as gníomhaíochtaí an charthanais. Tá roinnt tairbhe príobháidí ceadaithe, i gcás go meastar í a bheith riachtanach chun gur féidir leis an gcarthanas oibriú agus a sheirbhís a sholáthar. Mar shampla, is mar nithe atá coimhdeach agus riachtanach sna himthosca a aithnítear tairbhí príobháideacha ceadaithe amhail tuarastail foirne agus íocaíochtaí a dhéantar le tríú páirtithe a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí amhail trealamh oifige, cíos nó táillí cuntasaíochta.  Ní mór aon íocaíocht den sórt sin a bheith réasúnach freisin, áfach.

  Chun go mbeidh tairbhe phríobháideach ceadaithe, ní mór don charthanas a léiriú go bhfuil an tairbhe:

  • Réasúnach sna himthosca uile
  • Coimhdeach leis an tairbhe phoiblí a ghabhann leis na gníomhaíochtaí a sholáthraíonn an tairbhe phoiblí (tá an tairbhe phríobháideach sa bhreis ar na gníomhaíochtaí sin nó tugann sí tacaíocht bhreise dóibh)
  • Riachtanach chun an tairbhe phoiblí a bhaint amach

  Measúnófar an tairbhe phríobháideach i ngach cás chun a chinneadh cé acu atá nó nach bhfuil sí ceadaithe. Cuirfear imthosca gach cáis san áireamh le linn an tairbhe phríobháideach a mheasúnú. Ní ceadmhach an tairbhe phríobháideach a bheith níos mó ná an tairbhe phoiblí. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach an treoir uainn dar teideal ‘Cad is Tairbhe Phoiblí Ann?’

 • Seicliosta réamhiarratais

  Áirítear leis an liosta seo a leanas roinnt de na doiciméid is gá duit a léamh, a thuiscint agus a ullmhú sula dtosaíonn tú aon ghníomhaíochtaí nó sula gcuireann tú iarratas ar chlárú isteach:

  An bhfuil na Treoirlínte Clárúcháin uainn léite agat?

   

  An bhfuil an rannán maidir le comhlachtaí eisiata léite agat? An bhfuil tú i do chomhlacht eisiata?

   

  An bhfuil a fhios agat cén struchtúr a bheidh ar an eagraíocht?

   

  An bhfuil do bhunreacht dréachtaithe agat? Agus an bhfuil sé amhlaidh go dtuigeann tú na nithe atá le cur ar áireamh i do bhunreacht, bunaithe ar na bunreachtanna eiseamláireacha uainn do Chuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta agus do Chomhlachais Neamhchorpraithe?

   

  An bhfuil sé amhlaidh go dtuigeann tú do chuspóir carthanúil agus an bhfuil an treoir dar teideal Cad is Carthanas ann? léite agat?

   

  An bhfuil a fhios agat cé na gníomhaíochtaí a sheolann an eagraíocht charthanúil agus na gníomhaíochtaí a bhfuil sé beartaithe aici iad a sheoladh chun an cuspóir carthanúil nó na cuspóirí carthanúla atá aici a chur chun cinn?

   

  An bhfuil an doiciméad dar teideal Treoir d’Iontaobhaithe Carthanais léite agat? An bhfuil triúr iontaobhaithe nó níos mó agat agus an bhfuil cothromaíocht ann ar an mbord?

   

  An bhfuil sé amhlaidh go dtuigeann tú coinbhleacht leasa agus an bhfuil an treoir dar teideal Treoir d’Iontaobhaithe Carthanais léite agat?

   

  An bhfuil an treoir dar teideal Treoir maidir le Cosaint d’Eagraíochtaí Carthanúla a Oibríonn le Leanaí léite agat?

   

  An bhfuil an treoir dar teideal Treoir maidir le Cosaint d’Eagraíochtaí Carthanúla a Oibríonn le Daoine Soghonta (Aosaigh) léite agat?

   

  An bhfuil a fhios agat cé na cuspóirí atá agat chun do chuspóir carthanúil a chur ar aghaidh ar feadh na 24 mhí atá romhainn?

   

  An bhfuil a fhios agat conas a chruinníonn an eagraíocht charthanúil airgead agus conas a bheartaíonn sí airgead a chruinniú?

   

  An bhfuil sonraí agat faoin líon ball foirne agus oibrithe deonacha atá agat?

   

  An bhfuil a fhios agat cá mhéad airgid a chruinnigh an eagraíocht charthanúil le linn an 12 mhí díreach roimh an iarratas?

   

  An bhfuil sonraí agat faoi gach cuntas banc agus gach cuntas comhar creidmheasa atá ag an eagraíocht charthanúil?

   

  An bhfuil ainm gach iontaobhaí carthanais agus an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí orthu ar eolas agat?

   

 • D’iarratas a ullmhú

  A luaithe atá na doiciméid riachtanacha ar fad agus an fhaisnéis riachtanach ar fad agat, beidh tú réidh le d’iarratas ar chlárú a chur isteach. Is fiú d’aimsir a thógáil le linn duit d’iarratas a ullmhú toisc go laghdóidh sé sin an dóchúlacht go seolfar d’iarratas ar ais chugat chun iarraidh ort tuilleadh faisnéise a sholáthar. 

  Tá bunreacht d’eagraíochta ar cheann amháin de na príomhdhoiciméid a theastóidh uait le linn duit d’iarratas a dhéanamh. Is é an bunreacht an doiciméad dlíthiúil ina leagtar amach an cuspóir ar lena aghaidh a bunaíodh d’eagraíocht agus conas a oibríonn sí. 

  Bunreacht Eiseamláireach do Chuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta agus Bunreacht Eiseamláireach d’eagraíochtaí carthanúla nach cuideachtaí iad (ar Comhlachais Neamhchorpraithe iad, amhail Comhlachas, cumann nó fondúireacht) ar fáil ón Rialálaí Carthanas. Rinne an Rialálaí Carthanas na doiciméid eiseamláireacha sin a dhearadh chun dréachtú níos fearr bunreachtanna a spreagadh agus a éascú. 

  Tá clásail áirithe ann nach mór iad a chur ar áireamh i mbunreacht agus, mura nglacann tú ceann amháin dár mbunreachtanna eiseamláireacha, ní mór duit na clásail sin a chur ar áireamh i do bhunreacht. Tá clásail chaighdeánacha do Chuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta agus clásail chaighdeánacha d’eagraíochtaí carthanúla nach cuideachtaí iad ar fáil uainn.

  Is gá duit an fhaisnéis riachtanach ar fad agus na doiciméid riachtanacha ar fad a chur isteach. Cuirfear moill ar d’iarratas mura ndéanann tú amhlaidh. Beidh an t-am a thógfar chun d’iarratas a phróiseáil ag brath ar roinnt tosca, lena n-áirítear cáilíocht na faisnéise a soláthraíodh san iarratas agus cáilíocht na ndoiciméad tosaigh a fuair an Rialálaí Carthanas, cineál d’iarratais, an líon foriomlán iarratas atá á bpróiseáil, cineál agus méid na heagraíochta is iarratasóir agus a fhreagrúla a bheidh tú d’aon cheisteanna a chuirfear ort.

  D’Iarratas a Chruthú

  Ba cheart don iarratasóir na ceanglais le haghaidh iarratas a dhéanamh ar chlárú ar an gClár Carthanas a léamh agus a thuiscint. Ní fhéadfaidh tú iarratas a dhéanamh ach amháin trí ‘Mo Chuntas’, ár dtairseach ar líne. Is gá duit cuntas custaiméara a bhunú chun ‘Mo Chuntas’ a rochtain.

  Chun tosú ar chuntas úsáideora nua a chruthú, cliceáil ar an nasc ‘Cruthaigh Cuntas’. Tar éis duit an fhaisnéis riachtanach a iontráil, seolfar ríomhphost fíorúcháin chuig an seoladh ríomhphoist a chuir tú ar fáil.

  Beidh an t-ainm logála isteach, an pasfhocal agus an seoladh ríomhphoist a iontrálfar isteach sa chuntas custaiméara nasctha leis an bhfoirm iarratais. Coinnigh taifead ar na sonraí an-tábhachtach sin. Molaimid go n-úsáidfí seoladh ríomhphoist ginearálta neamhphearsanta a bhfuil rochtain ag níos mó ná duine cuí amháin i d’eagraíocht air, mar shampla info@charity.com.

  A luaithe atá do chuntas bunaithe agat, is féidir leat iarratas nua a chruthú trí chliceáil ar ‘Comhdú Nua’ ar thaobh na láimhe clé den scáileán agus trí ‘Iarratas Nua ar Chlárú’ a roghnú ansin.

 • Treoir úsáideach agus teimpléid úsáideacha

 • An próiseas clárúcháin

  Tar éis duit d’fhoirm iarratais a chur isteach, feidhmíonn an Rialálaí Carthanas próiseas trí chéim chun iarratais a mheasúnú. 

  3 Céim

  Céim 1: Seiceáil ar dhoiciméid. Ar an leibhéal seo, seiceáiltear iarratais chun a chinntiú gur cuireadh na doiciméid riachtanacha ar fad isteach mar chuid den iarratas. Seolfaimid an t-iarratas ar ais chugat i gcás go mbeidh aon doiciméid ar iarraidh.

  Céim 2: Measúnú ó chásoifigeach. Tar éis dúinn a chinneadh gur sholáthair tú iarratas iomlán, déantar measúnú air chun a chinneadh cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann d’eagraíocht na ceanglais chlárúcháin de réir na tástála carthanais.  Is féidir go seolfaidh an cásoifigeach an t-iarratas ar ais chugat chun tuilleadh sonraí nó soiléire a fháil. I gcásanna den sórt sin, tá sé chun leas d’eagraíochta freagra iomlán a thabhairt don chásoifigeach a luaithe is féidir.

  Céim 3: Cinneadh. Breithneofar an t-iarratas comhlánaithe agus déanfaidh an tÚdarás cinneadh críochnaitheach ar chlárú a dheonú nó ar dhiúltú dó.

  Is gnáthrud é go seoltar iarratais ar ais chuig iarratasóirí le linn an phróisis clárúcháin. Nuair a tharlaíonn sé sin, molaimid duit a chinntiú go ndéanfaidh tú na cúiseanna ar seoladh an t-iarratas ar ais chugat a léamh go cúramach, aon saincheisteanna nó aon fhadhbanna a shainaithníomar a réiteach agus an t-iarratas a sheoladh ar ais chugainn go tráthúil chun leanúint le dul chun cinn réidh d’iarratais.