Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

Ábhar imní a chur in lúl

Fáiltímid roimh fhaisnéis lena bhféadfaí a thabhairt le fios nach bhfuiltear ag comhlíonadh na nAchtanna Carthanas. I gcás go dtarraingítear saincheist anuas maidir le carthanas, díreoidh an Rialálaí Carthanas go príomha ar a fháil amach cé acu a rinneadh nó nach ndearnadh sárú ar an dlí carthanas.

Is ar bhealach faoi rún a dhéileálfaidh an Rialálaí Carthanas le gach ábhar imní a chuirtear in iúl, faoi réir aon dualgas dlíthiúil a bheith air an t-ábhar imní a nochtadh, lena n-áirítear oibleagáidí faoin reachtaíocht Saorála Faisnéise agus faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí.

 

Na hábhair imní ar féidir linn déileáil leo

 • I gcás go bhfuil riosca ann go bhfulaingeoidh carthanas, a shócmhainní nó a thairbhithe caillteanas suntasach nó go ndéanfar damáiste suntasach dóibh;
 • I gcás go ndearna iontaobhaithe carthanais sárú ar a ndualgais;
 • I gcás go bhfuil daoine atá i gceannas ar charthanas ciontach i mí-iompar tromchúiseach nó leanúnach;
 • I gcás nach gcomhlíonann carthanas an ceanglas dlíthiúil chun cáiliú mar charthanas (áirítear leis an gceanglas sin comhlachtaí a bhfuil cuspóirí carthanúla acu agus a ghníomhaíonn chun leas an phobail);
 • I gcás go bhféadfadh go mbeadh comhlacht ag cur i gcéill gur carthanas in Éirinn é nuair nach ea.

 

Na hábhair imní nach ndéileálfaimid leo

 • Ábhair nach mbaineann leis an dlí carthanas - mar shampla, saincheisteanna conartha fostaíochta;
 • Gníomhaíocht choiriúil - mar shampla, gadaíocht nó claonchasadh - is faoin nGarda Síochána a thagann na hábhair sin agus ba cheart iad a thuairisciú dó.  Is amhlaidh, áfach, gur mhaith linn faisnéis a fháil faoi aon ghníomh a rinne iontaobhaithe carthanais chun aghaidh a thabhairt ar ábhair den sórt sin;
 • Gearáin a bhaineann le seirbhísí a soláthraíonn carthanas iad – ba cheart gearáin den sórt sin a thuairisciú don charthanas lena mbaineann;
 • Díospóidí idir iontaobhaithe carthanais - mar shampla, díospóidí a bhaineann le cinnteoireacht amháin. Ba cheart díospóidí den sórt sin a réiteach ar bhonn inmheánach nó le tacaíocht ghairmiúil (mar shampla, trí idirghabhálaí).
 • Rialú a dhéanamh in aghaidh cinneadh ó iontaobhaithe carthanais, ar cinneadh é atá bailí agus a bhfuil sé de chumhacht ag na hiontaobhaithe é a dhéanamh.
 • Saincheisteanna a thagann faoi shainchúram rialálaithe eile;
 • Gearáin a bhaineann le cleachtais chruinnithe airgid - ba cheart iad a chur in iúl don charthanas ar an gcéad ásc.

Dá mba mhaith leat teagmháil a dhéanamh linn maidir le hábhar imní, ní mór duit an fhoirm ábhar imní ar líne a chomhlánú

Mura bhfuil tú in ann an fhoirm ábhar imní a chomhlánú ar líne, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

Ábhair Imní faoi Charthanais
An Rialálaí Carthanas
3 Duga Sheoirse
An Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta
Baile Átha Cliath 1
D01 X5X0

Líne Theileafóin le haghaidh Ábhair Imní: 01-211 8650

 

Físeán - Conas Ábhar Imní a Chur in Iúl don Rialálaí Carthanas

Doiciméid Bheartais maidir le hÁbhair Imní

Ábhair imní a bhaineann le díol talún carthanais

Leagtar amach sa nóta ag an nasc thíos an ról atá ag an Rialálaí Carthanas i ndáil le díol talún ag carthanais. Tugtar faisnéis ann freisin do dhaoine a bhfuil ábhair imní acu faoi dhíol talún carthanais.

Top