Skip to Main Content
Contrast
Déan Teagmháil Linn
Má tá tú i d’úsáideoir cláraithe cheana féin, is féidir leat logáil isteach i do chuntas anseo.
Skip Navigation

Maidir Linne

Cuireadh an Rialálaí Carthanas ar bun sa bhliain 2014 agus is údarás neamhspleách é. Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea sinn

Iniúchadh
Skip Navigation

Do Charthanais

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi cad atá i gceist le hiarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil. Is féidir leat teacht ar na ceanglais a bhaineann le carthanas a reáchtáil agus ar threoir maidir le conas carthanas a reáchtáil freisin, mar aon le comhairle eile.

Iniúchadh
Skip Navigation

Don Phobal

Sa rannán seo, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil faoi conas carthanas a chuardach agus faoi conas ábhar imní a chur in iúl. Is féidir leat súil a chaitheamh ar ‘Ár Nuacht’ freisin chun faisnéis a fháil faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár n-imeachtaí.

Iniúchadh
Skip Navigation

Foilseacháin agus Tuarascálacha

Sa rannán seo, gheobhaidh tú na tuarascálacha corparáideacha agus na tuarascálacha taighde uainn, mar aon le raon treorach agus acmhainní chun cabhrú lena chinntiú go ndéantar dea-rialú ar charthanais na hÉireann.

Iniúchadh

Foirmeacha iarratais agus treoracha úsáideora

Na foirmeacha ábhartha do na hiarratais a fhéadfar a chur faoi bhráid an Aonaid Seirbhísí Carthanais, mar aon le treoracha maidir le conas na foirmeacha a chomhlánú.

 • Iontaobhaithe nua a cheapadh

  Faoi alt 43 den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 14 den Acht Carthanas, 1973, agus le halt 82 den Acht Carthanas 2009), féadfaidh an Rialálaí Carthanas iontaobhaithe d’iontaobhas carthanúil (nó a bhaineann le maoin ar leith a shealbhaítear ar iontaobhais charthanúla) a cheapadh chun folúntas a líonadh nó chun fónamh mar iontaobhaithe breise.  Tarlaíonn sé sin de ghnáth i gcás nach bhfuil aon iontaobhaithe beo ag an gcarthanas a thuilleadh.

  Sula bhféachann siad le hiarratas a dhéanamh chuig an Rialálaí Carthanas, ba cheart do charthanais agus dá gcomhairleoirí dlí a bhreithniú ar dtús cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh, faoi ghníomhas teidil na maoine, faoi dhoiciméad rialaithe an charthanais nó faoi na forálacha reachtúla réamhshocraithe den Trustee Act 1893, a cheadaítear do dhuine éigin laistigh den charthanas, don iontaobhaí is déanaí a mhaireann nó dá (h)ionadaí pearsanta dlíthiúil iontaobhaithe a cheapadh.

  Is annamh a dhéanfar dlínse an Rialálaí Carthanas a agairt i gcás go bhfuil duine éigin eile ann a bhfuil údarás aige/aici an ceapachán a dhéanamh.  Ós rud é go bhfuil roinnt céimeanna i gceist leis an bpróiseas reachtúil le haghaidh iontaobhaithe nua a cheapadh agus go dtógann sé níos mó ná sé mhí faoi láthair na hiarratais sin a phróiseáil, is gasta an próiseas i gcás gur féidir duine éigin a bhfuil údarás aige/aici a shainaithint chun an ceapachán a dhéanamh.

  Cén uair a cheapfaidh an Rialálaí Carthanas iontaobhaithe nua?

  Féadfar ceapacháin a dhéanamh:

  • chun áit iontaobhaí nó iontaobhaithe reatha a ghlacadh nó chun cur leis an iontaobhaí nó na hiontaobhaithe sin; 
  • i gcás nach bhfuil aon chumhacht ceapacháin ar áireamh i ndoiciméad rialaithe an charthanais nó sa ghníomhas a bhaineann leis an maoin;
  • i gcás nach bhfuil aon iontaobhaí marthanach ann agus go bhfuil ionadaithe pearsanta dlíthiúla an iontaobhaí is déanaí a mhaireann éagtha nó nach bhfuil siad toilteanach an ceapachán a dhéanamh;
  • i gcás gur dóigh le Bord an Rialálaí Carthanas gur gá an ceapachán a dhéanamh.

  Féadfaidh iontaobhaí nó iontaobhaithe an charthanais an t-iarratas a dhéanamh nó, mura féidir an t-iontaobhaí/na hiontaobhaithe a aimsiú, féadfaidh duine ar bith a bhfuil leas aige/aici i maoin an charthanais an t-iarratas a dhéanamh.

  Is trí Dhearbhú Reachtúil a dhéantar iarratas ar iontaobhaithe nua a cheapadh. Gheobhaidh tú foirm ar líne trí logáil isteach i ‘Mo Chuntas’ agus tríd an rannán Seirbhísí Carthanais a roghnú. Tá boscaí téacs ann ar an bhfoirm, agus iad le líonadh isteach ag iarratasóirí.  Gineann sé sin dearbhú reachtúil caighdeánach.

  Ní mór dearbhú alt 55/ráiteas maidir le toilteanas chun gníomhú a bheith sínithe ag gach duine a bheartaítear chun gníomhú mar iontaobhaithe maoine carthanais.  Má bheartaítear cuideachta shealbhaíochta maoine iontaobhais loim nó comhlacht corpraithe eile a cheapadh mar iontaobhaí, ba cheart dearbhú alt 55 a leasú dá réir sin agus ní mór é a bheith sínithe thar ceann na cuideachta, de réir na bhforálacha ábhartha dá doiciméad rialaithe.

  Cé na doiciméid is gá dom a uaslódáil in éineacht le m’iarratas?

  • an fhoirm chomhlánaithe ar ‘Mo Chuntas’, lena n-áirítear na nithe seo a leanas:
   • tuairisc ar achar agus staid gheografach na maoine sa Sceideal a ghabhann leis an dearbhú. I gcás talamh neamhchláraithe, ba cheart an tuairisc sin a bheith ag teacht leis an gclásal dáileachta atá sa ghníomhas ábhartha nó leis an sceideal dáileachta a ghabhann leis an ngníomhas sin agus, i gcás talamh cláraithe, ba cheart tagairt don fhóilió a bheith ar áireamh inti. I gcás nach ann d’aon ghníomhas, ba cheart an tuairisc sin agus an seoladh a bheith chomh hiomlán agus is féidir;
   • tuairisc ar na hiontaobhais charthanúla ar a sealbhaítear an mhaoin;
   • stair na maoine agus ráiteas maidir le teideal na maoine;
   • Tabhair faoi deara: talamh neamhchláraithe - i gcás iarratas ar iontaobhaithe nua a cheapadh, dílseofar an talamh do cibé eastát agus leas a shealbhaigh na hiontaobhaithe roimhe, gan cineál an eastáit ná an leasa a shainaithint. Tá mionsonraí faoin dréachtfhoclaíocht cheadaithe leagtha amach thíos. Tabhair faoi deara gur ar an mbonn sin a chaitear le gach ordú dílseacháin a bhaineann le talamh neamhchláraithe;
   • ráiteas ina ndeimhnítear bás na n-iar-iontaobhaithe, agus tagairt á déanamh do dheimhnithe báis atá uaslódáilte nó do cibé fianaise eile atá ar fáil ar bhás na n-iar-iontaobhaithe;
   • ainm agus seoladh na n-iontaobhaithe beartaithe nua agus tuairisc orthu (beirt iontaobhaithe ar a laghad, ach amháin i gcás gur cuideachta iontaobhais í an chuideachta) nó ainm agus seoladh Oifig Chláraithe na cuideachta sin;
   • ráiteas ina ndeimhnítear nach bhfuil aon srian ar aistriú ann, ar srian é lena gcuirfí cosc ar iontaobhaithe nua a cheapadh;
   • na hiontaobhais ar a bhfuil sé inmhianaithe go ndílseodh an tÚdarás an mhaoin do na hiontaobhaithe lena mbaineann;
  • deimhniú báis do gach iontaobhaí éagtha ar theideal;
  • doiciméid a bhaineann le teideal na maoine (mar shampla, cóip atá cothrom le dáta den fhóilió agus den phlean comhaid nó de na gníomhais teidil faoina sealbhaítear an mhaoin);
  • cóip den ghníomhas lenar dílsíodh an mhaoin don charthanas;
  • léarscáil den mhaoin, ar a sainaithnítear an mhaoin go soiléir;
  • deimhniú maidir le cén áit a dtaispeánfar na fógraí poiblí reachtúla;
  • na seoltaí ag a bhfuil gnáthchónaí ar na hiontaobhaithe beartaithe nó, i gcás gur comhlacht corpraithe í an chuideachta, seoladh oifig chláraithe na cuideachta;
  • cóip den doiciméad rialaithe is déanaí do gach eintiteas is ábhar do d’iarratas; 
  • Má tá cuideachta shealbhaíochta maoine i gceist le d’iarratas, doiciméad rialaithe na cuideachta sin i dteannta dhoiciméad rialaithe an charthanais chláraithe.

  Tabhair faoi deara:  Tá doiciméid bhunaidh atá sínithe i ndúch fliuch ag teastáil i leith foirmeacha iarratais agus dearbhuithe reachtúla.  Ná seol aon doiciméid teidil bhunaidh chuig an Rialálaí Carthanas – is leor cóipeanna, i bhformhór na gcásanna. 

  Iontaobhaithe Nua a Cheapadh - Treoir Úsáideora (Doiciméad PDF) Cuir Iarratas isteach

 • Iarratas ar mhaoin carthanais a dhiúscairt

  Tríd is tríd, is gá iarratais ar údarú le haghaidh maoin carthanais a dhiúscairt a dhéanamh i gcás nach bhfuil sé de chumhacht ag na hiontaobhaithe ar shlí eile an diúscairt a dhéanamh de réir iontaobhais an charthanais chláraithe ar a sealbhaítear an mhaoin nó i gcás go bhfágann srian ar theideal gur gá toiliú a fháil. I ngach cás ina ndearna an Rialálaí Carthanas nó Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn iontaobhaithe a cheapadh, iontráladh srian/toirmeasc ar an ngníomhas maoine nó ar an bhfóilió maoine, a fhágann gur gá údarú a fháil ón Rialálaí Carthanas le haghaidh an mhaoin a dhiúscairt amach anseo.

  Moltar dul i dteagmháil le comhairleoirí dlí agus le ceantálaithe ag luathchéim den phróiseas sula ndíoltar maoin carthanais. Tríd is tríd, tá freagracht ar iontaobhaithe carthanais gníomhú le barr leasa an charthanais agus téarmaí díola atá buntáisteach don charthanas a chomhaontú. Mar sin, ní mór do na hiontaobhaithe margadhluach oscailte iomlán a fháil agus a bheith in ann a dhoiciméadú conas a suíodh an luach sin.

  An bhfuil toiliú ón Rialálaí ag teastáil?

  Sula ndéanann siad iarratas, ba cheart do charthanais agus dá gcomhairleoirí dlí a bhreithniú cé acu atá nó nach bhfuil toiliú ón Rialálaí Carthanas ag teastáil i ndáiríre nó cé acu atá nó nach bhfuil sé de chumhacht ag an gcarthanas cheana féin an diúscairt a dhéanamh. Mar shampla, má luaitear i ndoiciméad rialaithe an charthanais chláraithe (a bhí i bhfeidhm nuair a fuarthas an mhaoin) go bhfuil sé de chumhacht ag an gcarthanas an diúscairt a dhéanamh, ní cheanglófaí air de ghnáth toiliú leis an diúscairt bheartaithe a iarraidh ón Rialálaí Carthanas, ar choinníoll go measann na hiontaobhaithe go rachaidh an diúscairt chun tairbhe don charthanas agus go mbeidh sí buntáisteach don charthanas. Is uathúil atá gach teideal agus staid maoine, áfach, agus ba cheart iad a bhreithniú i ngach imthoisc agus i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha sula ndéantar iarratas.

  Cé na daoine nach mór dóibh an t-iarratas a dhéanamh?

  Ceanglaítear le halt 34 den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú), go ndéanfadh na hiontaobhaithe carthanais de chuid carthanais chláraithe aon iarratais ar dhiúscairt (nuair is infheidhme).  I gcás go sealbhaíonn cuideachta shealbhaíochta maoine iontaobhais loim teideal dlíthiúil chun maoine carthanais, ní mór d’iontaobhaithe an charthanais chláraithe (mar úinéir tairbhiúil) agus oifigigh na cuideachta sealbhaíochta maoine (mar úinéir dlíthiúil) araon an t-iarratas a dhéanamh ar thoiliú le diúscairt (más gá).

  Sa chleachtas, ní mór do dhá dtrian ar a laghad d’iontaobhaithe an charthanais chláraithe an fhoirm iarratais a shíniú thar ceann an charthanais chláraithe (féach alt 55 den Acht Carthanas, 1961, freisin). Más rud é gur iontaobhaí carthanais de chuid an charthanais chláraithe agus oifigeach de chuid na cuideachta sealbhaíochta maoine araon é/í duine aonair, is féidir go mbeidh ar an duine sin an fhoirm a shíniú faoi dhó (á chur in iúl go soiléir cén cháil ina bhfuil sé/sí ag síniú). Ní leor don chuideachta shealbhaíochta maoine, agus don chuideachta sin amháin, an t-iarratas a dhéanamh. Seolfar ar ais aon fhoirmeacha iarratais nach bhfuil sínithe i gceart thar ceann an charthanais chláraithe, rud a mhéadóidh an t-aga próiseála.

  Toisc gur féidir go dtógfaidh sé roinnt míonna chun iarratais a phróiseáil, ba cheart iad a chur isteach tamall maith roimh an dáta críochnaithe beartaithe atá sonraithe i gCoinníollacha Speisialta an Chonartha i gcomhair Díolacháin. Sa chleachtas, is minic a bhaineann sé sin le cinneadh ón Rialálaí Carthanas a eisiúint.

  Na doiciméid atá ag teastáil

  Ní mór na nithe seo a leanas a bheith i ngach iarratas ar dhíol a údarú:

  • conradh atá sínithe agus dátaithe go hiomlán;
  • tuarascáil mhionsonraithe luachála ó cheantálaí ar thug an carthanas treoir dó/di, ar tuarascáil í atá dátaithe laistigh de na sé mhí seo a chuaigh thart, ina ndeimhnítear dáta na cigireachta ar an maoin, agus ina ndeimhnítear margadhluach oscailte iomlán na maoine. Agus an margadhluach oscailte á dheimhniú, ba cheart aird a thabhairt ar mhéid, láthair agus riocht na maoine, ar mhaoine inchomparáide atá ar díol agus a díoladh roimhe sin sa limistéar nó atá den chineál céanna, agus ar an bpraghas coibhéiseach in aghaidh an acra/an heicteáir atá ar aon talamh atá á dhíol;
  • deimhniú ar an bpraghas iarrata molta agus cóip den bhróisiúr díolacháin;
  • stair mhargaíochta na maoine, mar shampla mionsonraí faoi cé na fógráin a cuireadh agus faoi cén áit ar cuireadh áit, an líon amas, an líon amharc ar an maoin agus an stair thairisceana – fianaise gur cuireadh an mhaoin ar an margadh oscailte – agus mionsonraí faoin bpróiseas a seoladh chun na téarmaí díola is buntáistí is féidir a bhaint amach;
  • tuairim an cheantálaí ar an dóigh a bhfuil an praghas díola comhaontaithe ina léiriú ar an margadhluach oscailte iomlán;
  • cóip den Ghníomhas lenar dílsíodh an mhaoin don charthanas cláraithe;
  • léarscáil den mhaoin atá á díol agus mionsonraí faoin achar talún atá i gceist (an líon acraí/heicteár agus méid gach foirgnimh atá suite ar an maoin ina troithe cearnacha/ina méadair chearnacha);
  • mionsonraí faoi aon bhaint atá ann idir na páirtithe (mar atá, baint phearsanta nó gnó idir an ceannaitheoir beartaithe agus iontaobhaithe/fostaithe nó iar-iontaobhaithe/iarfhostaithe de chuid an charthanais);
  • cóip d’aon léas nó ceadúnas saothair atá i bhfeidhm i leith na maoine;
  • doiciméad rialaithe an charthanais chláraithe, ina leagtar amach na hiontaobhais charthanúla a bhaineann leis an maoin;
  • doiciméad rialaithe na cuideachta sealbhaíochta maoine (más ann). 

  Tabhair faoi deara:  Tá doiciméid bhunaidh atá sínithe i ndúch fliuch ag teastáil i leith foirmeacha iarratais agus dearbhuithe reachtúla.  Ná seol aon doiciméid teidil bhunaidh chuig an Rialálaí Carthanas – is leor cóipeanna, i bhformhór na gcásanna.Tá tuilleadh faisnéise ar fáil san alt ríomhirise uainn - An mbeartaíonn do charthanas a maoin carthanais a dhíol?

   

 • Cy-Près

  Tá sé de chumhacht ag an Rialálaí Carthanas scéimeanna lena gcuirtear maoin carthanais chun feidhme cy-près (ar bhealach atá chomh gar agus is féidir do rún an deontóra bhunaidh) a shocrú faoi alt 29 den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 8 den Acht Carthanas, 1973, le Cuid 2 den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2002, agus le halt 82 den Acht Carthanas 2009). 

  Tá an bunús le hiarratas Cy-Près leagtha amach sna himthosca atá sonraithe in alt 47(1) den Acht Carthanas, 1961, agus ba cheart tagairt a dhéanamh do na himthosca sin sa dearbhú reachtúil, de réir mar a bhaineann siad leis an mbronntanas carthanais/carthanúil atá i gceist.  Ní mór duit a leagan amach cén fáth a bhfuil sé riachtanach nó inmhianaithe an scéim a dhéanamh.  Tabhair an oiread mionsonraí agus is féidir, lena n-áirítear an stair ábhartha, luachálacha atá cothrom le dáta (nuair is cuí) agus mionsonraí iomlána faoi úsáid bheartaithe na gcistí/na maoine.  Ní mór an úsáid a bheith cosúil leis an rún bunaidh, agus ba cheart an réasúnaíocht a mhíniú. I gcás go ndéantar tagairt do dhoiciméid sa dearbhú reachtúil, iarcheangail foilseáin atá lipéadaithe go soiléir.

  Tabhair faoi deara go bhfuil roinnt céimeanna i gceist le hiarratas cy-près. Tríd is tríd, is iad seo a leanas na céimeanna sin

  1. an t-iarratas tosaigh a dhéanamh agus athbhreithniú a dhéanamh air – ceadú i bprionsabal; 
  2. breithniú a dhéanamh ar an dréachtscéim cy-près a d’ullmhaigh an t-iarratasóir; 
  3. an fógra poiblí a fhoilsiú agus a chur ar fáil ar feadh tréimhse míosa;
  4. breithniú a dhéanamh ar agóidí/moltaí (más ann);
  5. an scéim cy-près a shéalú. 

  Tabhair faoi deara gur ar an iarratasóir atá an fhreagracht as an scéim cy-près a dhréachtú agus go bhféadfaidh an Rialálaí Carthanas athruithe a dhéanamh air le linn dó athbhreithniú a dhéanamh ar an iarratas.  Ós rud é gur tús le próiseas dlíthiúil é iarratas a chur isteach, moltar d’iarratasóirí sainchomhairle dlí neamhspleách a fháil sula ndéanfaidh siad aighneacht.

  Iarratas Cy-Près - Treoir Úsáideora (Doiciméad PDF)Cuir Iarratas isteach

 • Iarratasóirí atá ag iarraidh tuairime nó comhairle faoi alt 21 den Acht Carthanas, 1961

  Tá na treoirlínte seo ceaptha chun cabhrú le hIarratasóirí agus chun tacú le próiseáil éifeachtach éifeachtúil iarratas faoi alt 21 den Acht Carthanas, 1961.

  Faoi alt 21 den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 82 den Acht Carthanas 2009), féadfar iarratas a dhéanamh chuig an Rialálaí Carthanas ar ráiteas foirmiúil faoi thuairim nó comhairle uaidh d’iontaobhaithe a bhfuil deacracht acu i ndáil le hiontaobhas carthanúil a riar nó do sheiceadóirí a bhfuil deacracht acu i ndáil le réadtiomnú carthanúil nó tiomnacht charthanúil faoina rialú a riar.

  Ba cheart d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara gurb é atá i gceist le ráiteas faoi thuairim nó comhairle a sholáthar ná feidhm reachtúil lánroghnach a bheith á feidhmiú ag an Rialálaí Carthanas.  Moltar d’iarratasóirí a sainchomhairle dlí féin a lorg sula ndéanann siad iarratas.

  • Ní mór do na hiontaobhaithe carthanais de chuid eagraíochta carthanúla (nó do sheiceadóir uachta) an t-iarratas a dhéanamh agus ní mór dearbhú reachtúil atá mionnaithe ag iontaobhaí (nó ag seiceadóir) a bheith ag gabháil leis;
  • Ní mór doiciméadacht tacaíochta a sholáthar in éineacht leis an iarratas agus ní mór na fíorais, mar atá leagtha amach san iarratas, a dheimhniú sa dearbhú reachtúil;
  • Ní mór an bunús leis an tuairim nó leis an gcomhairle a iarraidh a leagan amach go mion san iarratas, go háirithe cén fáth a bhfuil an tuairim nó an chomhairle riachtanach; agus
  • Ní mór an fhaisnéis ábhartha ar fad a sholáthar in éineacht leis an iarratas, lena n-áirítear na bearta a rinneadh chun an deacracht a réiteach, na gníomhartha eile a breithníodh, mionsonraí faoi aon rannpháirtíocht tríú páirtí, agus aon mholadh maidir le conas a d’fhéadfaí an ní a réiteach.

  Tabhair faoi deara go dtarlóidh sé, nuair is infheidhme, go seiceálfar iontráil an Iarratasóra ar an gClár chun a dheimhniú go bhfuil sé cothrom le dáta le gach oibleagáid reachtúil, lena n-áirítear an oibleagáid atá ann tuarascáil bhliantúil a chomhdú.

  Cé go mbreithneofar gach iarratas, féadfaidh an Rialálaí Carthanas leas a bhaint as an lánrogha atá aige chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Diúltú do thuairim nó comhairle a thabhairt;
  • An cheist a chuir an t-iarratasóir a athcheapadh agus tuairim nó comhairle a thabhairt i ndáil leis an gceist athcheaptha;
  • An cheist a chuir an t-iarratasóir a chúngú agus tuairim nó comhairle a thabhairt i ndáil leis an gceist athchúngaithe; nó
  • An cheist a chuir an t-iarratasóir a leathnú agus tuairim nó comhairle a thabhairt i ndáil leis an gceist leathnaithe.

  Tá sé chun leas Iarratasóirí iarratas atá gonta ach cuimsitheach a chur isteach lena bhreithniú.

  Is féidir go seolfar iarratais neamhiomlána ar ais, rud a chuirfidh moill ar an iarratas a bhreithniú go substaintiúil.

  Tuairim nó Comhairle - Treoir Úsáideora (Doiciméad PDF)Cuir Iarratas isteach

 • Comhréiteach a cheadú

  Féadfaidh an Rialálaí Carthanas ordú a cheadú nó a dhéanamh i ndáil le comhréiteach atá beartaithe i leith éileamh in aghaidh carthanais nó in aghaidh duine faoi alt 22 den Acht Carthanas, 1961 (arna leasú le halt 82 den Acht Carthanas 2009).  Ní mór a léiriú don Rialálaí Carthanas gur comhréiteach atá cuí oiriúnach agus chun tairbhe don charthanas é an comhréiteach atá beartaithe chun go bhféadfar é a cheadú. 

  Chun dlínse an Rialálaí Carthanas i ndáil le comhréiteach éileamh a agairt, ní mór do na hiontaobhaithe carthanais, nó do dhuine eile le toiliú na n-iontaobhaithe carthanais, iarratas a chur faoi bhráid an Rialálaí Carthanas, ar iarratas é ina luafar go bhfuil an togra buntáisteach don charthanas nó gur cheart an t-éileamh, in imthosca sonracha an cháis, a chomhréiteach.

  Is féidir go mbeidh roinnt beart i gceist le hiarratas a dhéanamh ar éileamh a chomhréiteach agus, cé gur féidir go mbeidh sé úsáideach bearta tosaigh a dhéanamh i ndáil leis an togra roimh ré, níor cheart d’iontaobhaithe carthanais aon chomhaontú a chur de cheangal orthu féin gan toiliú a fháil ón Rialálaí Carthanas.

  Maidir le hiontaobhaithe carthanais agus le daoine eile a bhíonn ag plé le héilimh in aghaidh carthanas nó le héilimh i ndáil le carthanais, ba cheart dóibh a bheith ar an eolas go bhfuil dlínse an Rialálaí Carthanas lánroghnach agus go bhféadfaidh sé aon ordú ar bith a dhéanamh i ndáil leis an togra, fara athrú nó gan athrú.

  Ní mór d’iontaobhaithe carthanais aird a bheith acu ar na dualgais dhlíthiúla atá orthu agus iad ag déanamh breithniú ar éileamh a chomhréiteach.  Ba cheart d’iontaobhaithe carthanais na ceisteanna seo a leanas a chur go háirithe:

  • An bhfuil sé de chumhacht agam an comhaontú seo a dhéanamh agus an bhfuil an togra i gcomhréir le forálacha dhoiciméad rialaithe an charthanais?
  • An ionann an togra agus úsáid fhreagrach as acmhainní an charthanais?
  • Cé na roghanna eile atá ar fáil? Arbh ionann cosaint an éilimh agus úsáid fhreagrach as acmhainní an charthanais? Cé na saincheisteanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn?
  • Cén tuairim a bheadh ag duine de shíntiúsóirí an charthanais nó ag an bpobal i gcoitinne ar an togra i ndáil leis an úsáid a bheartaítear a bhaint as acmhainní an charthanais?
  • An bhfuilim ag gníomhú leis an gcúram agus an scil réasúnach lena bhfuiltear ag súil ó iontaobhaí agus é/í ag plé le maoin charthanúil in imthosca an ní?
  • Cé na bearta, más ann, a d’fhéadfadh an carthanas a dhéanamh chun a chinntiú nach dtiocfaidh an cor seo chun cinn amach anseo?
  • An bhfuil costais an togra comhréireach agus réasúnach sna himthosca uile?

  I gcás go ndéanann ionadaí pearsanta dlíthiúil aon eastáit iarratas agus go dtagann éileamh chun cinn i ndáil le carthanas mar thoradh ar an iarratas sin, ba cheart don ionadaí pearsanta dlíthiúil a chinntiú gur féidir leis/léi a léiriú go bhfuil údarás aige/aici plé le sócmhainní an eastáit.  Is é a bhíonn i gceist leis sin de ghnáth ná deonú ionadaíochta (deonú probháide nó deonú riaracháin cuí eile) a fháil chun a chruthú go bhfuil teideal ann chun sócmhainní an eastáit.

  Ba cheart mionsonraí faoi gach doiciméad agus comhfhreagras a bhaineann leis an éileamh a sholáthar in éineacht le dearbhú reachtúil an ionadaí phearsanta dhlíthiúil nó an iontaobhaí.

  Cabhair don Rialálaí Carthanas le linn dó iarratas a bhreithniú is ea mionsonraí a fháil ón iarratasóir faoi aon teagmháil a rinneadh i leith an éilimh agus an togra.  Is féidir go gcabhróidh an t-aschur ón teagmháil sin leis an Rialálaí Carthanas a chinneadh cé acu is comhréiteach atá cuí oiriúnach agus chun tairbhe don charthanas é an comhréiteach atá beartaithe nó nach ea.  Moltar d’iontaobhaithe carthanais comhairle dlí neamhspleách a fháil sula dtugann siad freagra ar aon éileamh nó, i gcás go bhfuil siad chun tairbhe a bhaint as eastát, sula dtugann siad freagra ar aon togra a chuirtear faoina mbráid.  Ní mór don iarratasóir a léiriú gur tugadh do gach carthanas a bhfuil baint aige le hiarratas an deis chun comhairle dlí neamhspleách a fháil.

  I bhformhór na gcásanna, cuirtear na hiarratais sin isteach tar éis deonú ionadaíochta a eisiúint i leith an eastáit.  Ní mór iad a chur isteach sula ndéantar aon chomhaontú ceangailteach i leith aon éilimh.

  Comhréiteach a Cheadú - Treoir Úsáideora (Doiciméad PDF)Cuir Iarratas isteach

 • Foirmeacha tiomnachta carthanúla

  Déanann an Rialálaí Carthanas scrúdú ar fhaisnéis a bhaineann le tiomnachtaí carthanúla a fhaightear ón Oifig Phrobháide, a bhfuil sainordú reachtúil aici tuarascáil bhliantúil a thabhairt don Rialálaí Carthanas ar na tiomnachtaí carthanúla uile do charthanais in Éirinn.

  Ní mór do sheiceadóirí/ionadaithe pearsanta dlíthiúla admhálacha le haghaidh íocaíochtaí tiomnachtaí carthanúla a chur faoi bhráid an Rialálaí Carthanas laistigh de shé (6) mhí ó dheonú probháide a eisiúint faoi alt 52 den Acht Carthanas, 1961.

  Maidir le tiomnachtaí do charthanais eachtracha nach bhfuil aon ghníomhaíochtaí acu in Éirinn, ní thagann siad faoi shainchúram na reachtaíochta. Ní cheanglaítear ar ionadaithe pearsanta dlíthiúla iad sin a chur ar áireamh san fhoirm tiomnachta carthanúla.

  Uacht amháin, foirm amháin

  Tabhair faoi deara go dtarlóidh sé, bunaithe ar aiseolas ón lucht dlí, nach ndéanfar an fhoirm tiomnachta carthanúla a chomhlánú ar líne a thuilleadh ón 1 Feabhra 2024.

  D’fhoilsigh an tSeirbhís Chúirteanna an fhoirm nach mór a chomhlánú agus a chur faoi bhráid na hOifige Probháide/na Clárlainne Probháide Ceantair in éineacht le d’iarratas ar dheonú i gcás go mbeidh tiomnacht charthanúil ar áireamh san uacht. Gheobhaidh tú nasc chuig an bhfoirm sa rannán thíos.

  Ní mór d’ionadaithe pearsanta dlíthiúla nó d’aturnaetha atá ag gníomhú thar a gceann an fhoirm aonair ar líne sin dar teideal an ‘Fhoirm Tiomnachta Carthanúla’ a chomhlánú, rud ina bhfuil an fhoclaíocht do na tiomnachtaí carthanúla uile atá ar áireamh in uacht. Ba cheart mionsonraí faoi na tiomnachtaí carthanúla uile a bheith ar áireamh san fhoirm chomhlánaithe, lena n-áirítear tiomnacht an iarmhair más rud é gur tairbhí iarmharach é an carthanas.

  Má chuireann tú roinnt foirmeacha isteach i ndáil leis an aon eastát amháin, seolfar na foirmeacha/an t-iarratas ar ais chugat agus beidh moill ann ar d’iarratas a phróiseáil dá bharr.

 • Scéimeanna a athrú

  Féadfaidh an Rialálaí Carthanas aon scéim arna ceapadh agus arna ceadú faoi na nithe seo a leanas a athrú:

  • an Educational Endowments (Ireland) Act 1885, de bhun alt 30 den Acht Carthanas, 1961;
  • alt 2 nó alt 4 (scéimeanna corpraithe) den Acht Carthanas, 1973;
  • ordú cúirte (seachas scéim Chúirtordaithe cy-près), i gcás go dtugtar an chumhacht sin don Rialálaí Carthanas sa scéim.

  Ba cheart d’iarratasóirí breathnú ar an reachtaíocht agus ar an scéim i gcomhar lena gcomhairleoirí dlí, agus aird á tabhairt ar na tréimhsí agus na coinníollacha fógra reachtúil a bhaineann leis na scéimeanna sin.  Ní mór d’iarratasóirí mionchur síos a dhéanamh ar an réasúnaíocht is bun leis na leasuithe atá beartaithe, agus aird á tabhairt ar theorainneacha na bhforálacha reachtúla.  Ba cheart d’iarratasóirí gach mionsonra cúlra ábhartha a leagan amach agus cóip ghlan den scéim a uaslódáil, in éineacht le leagan líne deirge ina dtarraingítear aird ar na leasuithe atá beartaithe.  Ba cheart d’iarratasóirí doiciméid tacaíochta, lena n-áirítear comhairle dlí, a uaslódáil, nuair is cuí.

  I gcás gur mian le hiarratasóir is carthanas scéim cy-près a leasú nó a chúlghairm (cibé acu a cheap an Rialálaí Carthanas nó Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn an scéim nó a ceapadh an scéim le hordú Cúirte), ba cheart dó iarratas ar scéim nua cy-près a chur isteach trí ‘Mo Chuntas’, mar atá leagtha amach i rannán 3 thuas.

  Scéimeanna a Athrú - Treoir Úsáideora (Doiciméad PDF)Cuir Iarratas isteach

 • Maoin charthanúil léasach a dhílsiú agus a leasú

  Féadfaidh an Rialálaí Carthanas Orduithe Dílseacháin a dhéanamh lena scaoiltear maoin carthanais ó fheidhmiú cúnant dochraideach i léasanna arna ndéanamh de bhun an Leases for Schools (Ireland) Act 1881 agus léasanna eile chun críocha carthanúla i gcás nach eol cé atá i dteideal leas an léasóra nó i gcás nach féidir an duine sin a aimsiú, de bhun alt 6 den Acht Carthanas, 1973 (arna leasú le halt 82 den Acht Carthanas 2009).

 • Sásamh i leith foras cónaithe

 • Ceisteanna Coitianta

  Tá ceisteanna a fhaighimid go minic leagtha amach thíos. Molaimid an fhaisnéis atá tugtha anseo a léamh i gcomhar leis na príomhrannáin ar na topaicí lena mbaineann.

Top