Déan Teagmháil Linn

D’athosclaíomar ár línte teileafóin chun freastal ar cheisteanna a bhíonn dírithe ar ár bhfoireann um chlárú agus tuairisciú. Is é 01-211 8600 an uimhir theileafóin nua agus beidh an líne ar oscailt idir 11am agus 3pm, an Luan go dtí an Aoine. Iarraimid go cineálta ort bheith foighneach linn toisc gur féidir go mbeidh amanna freagartha níos moille ná mar is gnách de bharr srianta foirne.

Query Form

Required

Required

Required

Required

Ceisteanna Ginearálta

Tabhair faoi deara nár cheart an uimhir seo a úsáid ach amháin le haghaidh ceisteanna faoi iarratais charthanais agus faoi stádas clárúcháin.  Ár línte teileafóin ar oscailt ó 11:00 a.m. go 3:00 p.m. an Luan go dtí an Aoine

Ábhar Imní a Chur in Iúl faoi Charthanas / Nithe Comhlíonta

Leagtar amach sa Bheartas maidir le hÁbhair Imní uainn conas a dhéileálfaimid le hábhair imní a tharraingítear anuas faoi charthanais.  Dá mba mhaith leat ábhar imní a tharraingt anuas, cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun foirm ábhar imní ar líne a chomhlánú nó cuir glao orainn ar an uimhir thíos.

Ceisteanna ó na Meáin

Tabhair faoi deara go bhfuil an uimhir seo le húsáid do cheisteanna ó na meáin amháin

Ceisteanna a bhaineann le Saoráil Faisnéise/Cosaint Sonraí

Níor cheart na seoltaí ríomhphoist seo a úsáid ach amháin chun faisnéis nó taifid a iarraidh faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise nó faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Gearáin

Tá an Rialálaí Carthanas tiomanta don tseirbhís is fearr is féidir a thabhairt duit i gcónaí. Tá Beartas maidir le Gearáin i bhfeidhm againn chun treoir a thabhairt d’aon duine nó d’aon eagraíocht ar mhaith leis/léi gearán a dhéanamh faoi chleachtais an Rialálaí Carthanas nó faoina fhoireann.

Leagtar amach sa Bheartas sin conas a dhéileálfaimid le do ghearán mura féidir an t-ábhar a réiteach ar leibhéal áitiúil. I gcás nach féidir an t-ábhar a réiteach ar an mbealach sin, tá an gearánach i dteideal gearán foirmiúil a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Gearán.

Foinse luachmhar faisnéise is ea aiseolas ó chustaiméirí, lena n-áirítear moltaí, tuairimí agus gearáin. Is féidir leis an Rialálaí Carthanas an t-aiseolas sin a úsáid chun faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh ar chaighdeáin soláthar seirbhíse. Abair linn nuair a fhaigheann tú seirbhís mhaith nó nuair a théann rudaí amú nó inis dúinn faoi bhealaí inar féidir linn, dar leat, feabhas a chur ar ár seirbhísí. Cumasóidh an méid sin dúinn freastal ort ar bhealach níos fearr.

Láthair

Is gá duit coinne a bheith agat chun cuairt a thabhairt ar oifig an Rialálaí Carthanas.Níl an oifig seo ar oscailt do ghlaoiteoirí i bpearsa. Dá mba mhaith leat coinne a iarraidh, déan iarratas tríd an ‘bhFoirm Ceiste’ thuas a chomhlánú, agus an chúis le d’iarraidh á leagan amach agat.

An Rialálaí Carthanas
3 Duga Sheoirse
LSAI
Baile Átha Cliath 1
D01 X5X0
Éire

Irish version of View Map
Map

Traein/DART

Is siúlóid 5 nóiméad ó Stáisiún Uí Chonghaile (Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1) í oifig an Rialálaí Carthanas.

Luas

Tá oifig an Rialálaí Carthanas suite go díreach in aice le stad Dhuga Sheoirse (an Líne Dhearg).

Bus/Siúl

Is siúlóid 5 nóiméad ón mBusáras (Sráid an Stórais, Baile Átha Cliath 1) í oifig an Rialálaí Carthanas. 15 nóiméad siúil, nó mar sin, atá sí ó Shráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath 1.