Déan Teagmháil Linn

Dá mba mhaith leat teagmháil a dhéanamh linn, bain úsáid as ár bhfoirm ceiste ar líne nó déan teagmháil linn tríd an tairseach ‘Mo Chuntas’. Bíonn ár línte teileafóin ar oscailt ó 11 a.m. go 3 p.m. an Luan go dtí an Aoine.

Foirm Ceiste

Riachtanach

Riachtanach

Riachtanach

Riachtanach

Ceisteanna Ginearálta

Tabhair faoi deara nár cheart an uimhir seo a úsáid ach amháin le haghaidh ceisteanna faoi iarratais charthanais agus faoi stádas clárúcháin.  Ár línte teileafóin ar oscailt ó 11:00 a.m. go 3:00 p.m. an Luan go dtí an Aoine

Ábhar Imní a Chur in Iúl faoi Charthanas / Nithe Comhlíonta

Leagtar amach sa Bheartas maidir le hÁbhair Imní uainn conas a dhéileálfaimid le hábhair imní a tharraingítear anuas faoi charthanais.  Dá mba mhaith leat ábhar imní a tharraingt anuas, cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun foirm ábhar imní ar líne a chomhlánú nó cuir glao orainn ar an uimhir thíos.

Ceisteanna ó na Meáin

Tabhair faoi deara go bhfuil an uimhir seo le húsáid do cheisteanna ó na meáin amháin

An Cód Rialachais do Charthanais

Tabhair faoi deara nár cheart na sonraí teagmhála seo a úsáid ach amháin le haghaidh ceisteanna a bhaineann leis an gCód Rialachais do Charthanais.

Ceisteanna a bhaineann le Saoráil Faisnéise/Cosaint Sonraí

Níor cheart na seoltaí ríomhphoist seo a úsáid ach amháin chun faisnéis nó taifid a iarraidh faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise nó faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Gearáin

Tá an Rialálaí Carthanas tiomanta don tseirbhís is fearr is féidir a thabhairt duit i gcónaí. Tá Beartas maidir le Gearáin i bhfeidhm againn chun treoir a thabhairt d’aon duine nó d’aon eagraíocht ar mhaith leis/léi gearán a dhéanamh faoi chleachtais an Rialálaí Carthanas nó faoina fhoireann.

Leagtar amach sa Bheartas sin conas a dhéileálfaimid le do ghearán mura féidir an t-ábhar a réiteach ar leibhéal áitiúil. I gcás nach féidir an t-ábhar a réiteach ar an mbealach sin, tá an gearánach i dteideal gearán foirmiúil a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Gearán.

Foinse luachmhar faisnéise is ea aiseolas ó chustaiméirí, lena n-áirítear moltaí, tuairimí agus gearáin. Is féidir leis an Rialálaí Carthanas an t-aiseolas sin a úsáid chun faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh ar chaighdeáin soláthar seirbhíse. Abair linn nuair a fhaigheann tú seirbhís mhaith nó nuair a théann rudaí amú nó inis dúinn faoi bhealaí inar féidir linn, dar leat, feabhas a chur ar ár seirbhísí. Cumasóidh an méid sin dúinn freastal ort ar bhealach níos fearr.

Oifigigh Rochtana (do dhaoine faoi mhíchumas)

Tá Oifigigh Rochtana freagrach as cúnamh agus treoir a sholáthar nó a shocrú do dhaoine faoi mhíchumas agus iad ag rochtain seirbhísí a sholáthraíonn an Rialálaí Carthanas. Gníomhaíonn siad mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas atá ag iarraidh seirbhísí den sórt sin a rochtain, de réir alt 26(2) den Acht um Míchumas.

Ba cheart na sonraí teagmhála atá léirithe thíos a úsáid chun cúnamh a iarraidh agus ár seirbhísí á rochtain:

 
Seoladh:

An tOifigeach Rochtana,
An Rialálaí Carthanas,
3 Duga Sheoirse,
An Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta,
Baile Átha Cliath 1, D01 X5X0

Láthair

Is gá duit coinne a bheith agat chun cuairt a thabhairt ar oifig an Rialálaí Carthanas.Níl an oifig seo ar oscailt do ghlaoiteoirí i bpearsa. Dá mba mhaith leat coinne a iarraidh, déan iarratas tríd an ‘bhFoirm Ceiste’ thuas a chomhlánú, agus an chúis le d’iarraidh á leagan amach agat.

An Rialálaí Carthanas
3 Duga Sheoirse
LSAI
Baile Átha Cliath 1
D01 X5X0
Éire

Irish version of View Map
Map

Traein/DART

Is siúlóid 5 nóiméad ó Stáisiún Uí Chonghaile (Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1) í oifig an Rialálaí Carthanas.

Luas

Tá oifig an Rialálaí Carthanas suite go díreach in aice le stad Dhuga Sheoirse (an Líne Dhearg).

Bus/Siúl

Is siúlóid 5 nóiméad ón mBusáras (Sráid an Stórais, Baile Átha Cliath 1) í oifig an Rialálaí Carthanas. 15 nóiméad siúil, nó mar sin, atá sí ó Shráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath 1.