Ceisteanna Coitianta

Scoileanna

 • Cén fáth ar gá do mo scoil clárú mar Charthanas?

  Ceanglaítear le dlí ar bhunscoileanna, scoileanna speisialta agus iar-bhunscoileanna a bhfuil uimhir rolla bhailí ón Roinn Oideachais agus Scileanna acu iarratas a chur isteach ar a gcuimsiú sa Chlár Carthanas. Tá na scoileanna sin faoi raon feidhme théarmaí an Achta Carthanas 2009, agus iad ag teacht faoin sainmhíniú ar ‘comhlacht oideachais’.

 • Conas is féidir liom mo Scoil a chlárú mar Charthanas?

  Chun iarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil, beidh ort cuntas úsáideora, ar a dtugtar ‘Mo Chuntas’, a chruthú agus ansin logáil isteach sa chuntas agus iarratas a chomhlánú agus a chur isteach.

  Cliceáil ar ‘Cruthaigh Cuntas’ ar leathanach Sínithe Isteach ‘Mo Chuntas’ mura bhfuil cuntas custaiméara agat.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora maidir le Clárú

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun Iarratas do scoile ar Chlárú a chur isteach

 • Cén tIarratas ba cheart dom a chur isteach?

  Tá an córas um iarratais a chlárú deartha chun cabhrú leis an Rialálaí Carthanas cinntí a dhéanamh ar iarratais ar bhealach níos éifeachtúla agus áirítear leis foirmeacha sonracha do Bhunscoileanna/Scoileanna Speisialta agus d’Iar-bhunscoileanna.

  • Bunscoil nó Scoil Speisialta a Chlárú – cliceáil anseo chun teacht ar an treoir úsáideora
  • Iar-bhunscoil a Chlárú – cliceáil anseo chun teacht ar an treoir úsáideora

  Measúnófar d’iarratas ar stádas carthanúil ansin. Rachaidh cásoifigeach i dteagmháil leat má theastaíonn uaidh/uaithi tuilleadh faisnéise uait.

  Gheobhaidh tú fógra oifigiúil ón Rialálaí Carthanas a luaithe a dhéantar cinneadh ar d’iarratas ar stádas carthanúil.

  Tabhair faoi deara nach féidir linn a dheimhniú cá fhad a thógfaidh sé chun iarratais a phróiseáil. Bíonn fad na n-agaí feithimh ag brath ar chineál an iarratais agus ar cé chomh tapa is a thugann an t-iarratasóir freagra ar aon cheisteanna a dtarraingíonn an cásoifigeach iad anuas.

 • Conas is féidir liom cuntas custaiméara mo scoile (‘Mo Chuntas’) a rochtain?

  Sínigh isteach i gcuntas custaiméara do scoile ar leathanach Logála Isteach ‘Mo Chuntas’.

 • Conas is féidir liom mo phasfhocal a athshocrú?

  Is féidir leat pasfhocal do chuntais chustaiméara a athshocrú ach cliceáil ar an nasc ‘Pasfhocal Dearmadta’ ar leathanach Logála Isteach ‘Mo Chuntas’.

  Tabhair faoi deara go mbeidh ort d’fhaisnéis teagmhála a nuashonrú i ‘Mo Phróifíl’ i gcás nach bhfuair tú rochtain ar do chuntas custaiméara inár gcóras nua TF riamh.

 • Níl aon rochtain agam ar mo sheoladh ríomhphoist a thuilleadh. Conas is féidir liom cuntas carthanais mo Scoile a rochtain?

  Beidh ort cuntas úsáideora nua a chruthú ach cliceáil ar ‘Cruthaigh Cuntas’.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, cliceáil ar ‘Tosaigh Comhdú Nua’.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr.

  Iontráil d’Uimhir Charthanais Chláraithe sa bharra ‘Cuardaigh Carthanas’ ansin.

  Is féidir leat foirm um Chomhdaitheoir Údaraithe a chomhdú ansin thar ceann na scoile.

  Ní mór litir ceadaithe atá sínithe ag comhalta amháin ar a laghad den Bhord Bainistíochta a uaslódáil in éineacht leis an bhfoirm sin – féach leathanach 2 den treoir úsáideora anseo.

 • Logáil mé isteach i ‘Mo Chuntas’, ach ní féidir liom aon fhoirmeacha a rochtain. Cá bhfuilim ag dul ar strae?

  Ní mór duit do phróifíl a nuashonrú sular féidir leat foirmeacha a chur isteach den chéad uair.

  Cliceáil ar an tsiombail seo ag an mbarr ar dheis den scáileán agus cliceáil ar ‘Mo Phróifíl’.

  Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cuir in eagar’ agus líon isteach an Céadainm, an Sloinne agus an Uimhir Theileafóin.

  Cliceáil ar ‘Sábháil’ agus fill ar an Deais.

 • Cén fáth ar gá dom Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach do mo Scoil?

  Faoin Acht Carthanas 2009, ní mór do gach carthanas atá cláraithe sa Stát Tuarascáil Bhliantúil a chur ar fáil don Rialálaí Carthanas.

  Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi sin, féach an rannán ‘Tuairisciú Bliantúil’ dár suíomh Gréasáin nó cliceáil anseo.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm Tuarascála Bliantúla do Scoileanna.

 • Conas is féidir liom foirmeacha amhail Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach do mo Scoil?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun tuarascálacha agus foirmeacha a chomhdú thar ceann do scoile.

  A luaithe atá tú logáilte isteach, scrollaigh síos go bun an leathanaigh agus cliceáil ar ‘Comhdú Nua’ in aice le hainm do charthanais.

  Beidh mír aníos le feiceáil ar thaobh na láimhe deise ansin. Cliceáil ar ‘Carthanas Reatha’ ag an mbarr agus ansin ar ‘Tosaigh’.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an liosta iomlán de Threoracha Úsáideora atá ar fáil laistigh de ‘Mo Chuntas’.

 • Conas is féidir liom Bord Bainistíochta mo scoile a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun do Bhord Bainistíochta a nuashonrú. Ba cheart duit foirm um Iontaobhaithe, Baint agus Comhairleoirí Seachtracha a Chothabháil a chomhdú.

  Bain úsáid as an bhfoirm sin chun comhaltaí de do Bhord Bainistíochta (iontaobhaithe carthanais) a nuashonrú, a scriosadh nó a chur leis nó chun faisnéis a bhaineann le baint agus comhairleoirí seachtracha a nuashonrú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

  Tabhair faoi deara gur gá seoladh cónaithe iomlán (Éirchód san áireamh) a iontráil do gach iontaobhaí. Is féidir leat an seoladh nó an tÉirchód a iontráil sa bharra ‘Cuardaigh Seoladh’ agus is féidir leat cliceáil ar an toradh ansin chun go líonfar an seoladh isteach go huathoibríoch.

 • Conas is féidir liom seoladh ríomhphoist na scoile a nuashonrú?

  Ní mór duit bheith logáilte isteach i ‘Mo Chuntas’ chun seoladh ríomhphoist teagmhála do scoile a nuashonrú. Ba cheart duit foirm um Shonraí Teagmhála agus Láithreacha Oibriúcháin a Chothabháil a chomhdú.

  Cliceáil anseo chun teacht ar an Treoir Úsáideora don fhoirm sin.

 • Cén tIarratas ba cheart dom a chur isteach?

 • Tuarascáil Bhliantúil - Treoir Úsáideora

  Cliceáil anseo chun teacht ar an treoir úsáideora

Sula nDéanaim Iarratas

 • Cé a chaithfidh clárú?

  Ní mór do gach carthanas a oibríonn i bPoblacht na hÉireann bheith lánchláraithe ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla.  Beidh eagraíocht charthanúil neamhchláraithe ciontach i gcion má sheolann sí gníomhaíochtaí sa Stát.

  Is ann do roinnt eagraíochtaí nár cheart dóibh iarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil, áfach. Áirítear leis na heagraíochtaí sin:

  • Eagraíochtaí a bunaíodh chun cluichí nó spóirt lúthchleasa nó amaitéaracha a chur chun cinn agus chuige sin amháin;
  • Ceardchumainn;
  • Páirtithe Polaitíochta;
  • Brústocairí;
  • Cumainn Lucht Tráchtála;
  • Grúpaí cruinnithe airgid a bunaíodh chun críche airgead a chruinniú do charthanais atá cláraithe cheana féin agus chun na críche sin amháin;
  • Grúpaí cruinnithe airgid a bunaíodh chun críche cabhrú le duine amháin ar leith agus chun na críche sin amháin (áirítear cóireáil liachta le samplaí, ach gan a bheith teoranta di).
 • Conas a dhéanamh iarratas ar stádas carthanúil?

  TÁBHACHTACH: Ní fhéadfaidh eagraíochtaí airgead a chruinniú go dleathach ná oibriú mar charthanas go dleathach go dtí go bhfuil siad cláraithe ar an gClár Carthanas.

  Braitheann an próiseas iarratais ar chineál d’eagraíochta:

  • Eagraíochtaí a bunaíodh roimh an 16 Deireadh Fómhair 2014 agus a bhfuil uimhir CHY (díolúine charthanúil ó cháin) leis na Coimisinéirí Ioncaim acu

  Measadh na heagraíochtaí sin a bheith cláraithe ag an Rialálaí dáta ár mbunaithe. Tá a n-ainm ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla, shann an Rialálaí uimhir RCN (Uimhir Charthanais Chláraithe) dóibh agus ceanglaíodh orthu a gcuid sonraí ar an gClár a thabhairt cothrom le dáta faoin 16 Aibreán 2016 agus Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach.

  Más rud é go raibh uimhir CHY (díolúine charthanúil ó cháin) leis na Coimisinéirí Ioncaim ag d’eagraíocht roimh an 16 Deireadh Fómhair 2014 agus nach ndearna tú do chuid sonraí ar an gClár a thabhairt cothrom le dáta ná Tuarascáil Bhliantúil a chur isteach go fóill, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Rialálaí Carthanas lom láithreach.

  • Eagraíochtaí nua (nó eagraíochtaí nach raibh uimhir CHY acu an 16 Deireadh Fómhair 2014)

  Chun iarratas ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla a chur isteach, ní mór duit na céimeanna seo a leanas a leanúint:

  1. Déan na ceisteanna uile ar ár leathanach 'Iarratas ar Stádas Carthanachta' a athbhreithniú
  2. Clárú le haghaidh Cuntas Úsáideora nua, líon isteach an fhaisnéis faoi d’eagraíocht agus cuir d’iarratas isteach.

  Measúnófar d’iarratas ar stádas carthanúil ansin. Rachaidh cásoifigeach i dteagmháil leat má theastaíonn uaidh/uaithi tuilleadh faisnéise a fháil uait.

  Gheobhaidh tú fógra oifigiúil ón Rialálaí Carthanas a luaithe a dhéantar cinneadh ar d’iarratas ar stádas carthanúil.

  Tabhair faoi deara nach féidir linn a dheimhniú cá fhad a thógfaidh sé chun iarratais a phróiseáil. Bíonn fad na n-agaí feithimh ag brath ar chineál an iarratais agus ar cé chomh tapa is a thugann an t-iarratasóir freagra ar aon cheisteanna a dtarraingíonn an cásoifigeach iad anuas.

 • Cad is ‘Cuspóir Carthanúil/Cuspóirí Carthanúla’ m’eagraíochta ann?

  Is é príomhchuspóir do bhunreachta do chuspóir carthanúil.  Is é sin le rá ar shlí eile, cén chríoch ar bunaíodh do charthanas ina leith?

  Ba cheart a chur in iúl go soiléir sa chuspóir carthanúil na haidhmeanna ba mhaith le d’eagraíocht a bhaint amach, conas a bhainfidh sí amach iad, a bhainfidh tairbhe astu agus cén áit a mbeidh na tairbhí le sonrú ann.

  Beifear in ann an cuspóir carthanúil a fheiceáil sa an Chláir Phoiblí Charthanas agus tabharfar eolas ann do dheontóirí féideartha agus don phobal i gcoitinne faoi na nithe a dhéanann d’eagraíocht/a bheartaíonn sí a dhéanamh. Mar sin de, ba cheart é a chur in iúl go soiléir agus go beacht.

  Is sampla de Chuspóir Carthanúil é seo: “Leas pobail daoine scothaosta atá ina gcónaí i gceantair thuaithe i gContae an Chláir a chur chun cinn trí iompar saor in aisce a chur ar fáil óna dteach chuig lárionaid uirbeacha.”

 • Cad is iontaobhaí carthanais ann agus cé na dualgais atá air/uirthi?

  Is iad iontaobhaithe carthanais na daoine a fheidhmíonn rialú ar charthanas ar deireadh thiar agus a bhfuil freagracht dhlíthiúil orthu as an gcarthanas.

  • Más cuideachta é an carthanas, is féidir go dtabharfar ‘stiúrthóirí’ nó ‘comhaltaí boird’ ar na daoine sin freisin.
  • I gcumann neamhchorpraithe – ar cumann é a bhfuil foirm dhlíthiúil aige agus a bhfuil doiciméad rialaithe i bhfeidhm aige – is féidir go dtabharfar comhaltaí coiste orthu. I gcás iontaobhais, bíonn an scéal níos casta in amanna. Más iad iontaobhaithe an iontaobhais na daoine a chinneann an beartas agus a rialaíonn na sócmhainní, is iontaobhaithe carthanais iad freisin.
  • Más amhlaidh, áfach, nach bhfuil ach a n-ainm ar an ngníomhas maoine ag na hiontaobhaithe agus nach bhféadfaidh siad an mhaoin a dhíol ná a dhiúscairt gan cead a fháil ón Rialálaí Carthanas agus nach bhfuil aon fhreagrachtaí eile orthu, ní iontaobhaithe carthanais iad.

   Mura bhfuil tú cinnte faoi cé acu atá tú i d’iontaobhaí carthanais nó nach bhfuil, tá sé tábhachtach go seiceálfaidh tú struchtúr dlíthiúil do charthanais chun soiléiriú a fháil ar do phost. Tá sé tábhachtach go bhféachfaidh tú ar bhunreacht nó ar ghníomhas iontaobhais (‘doiciméad rialaithe’) do charthanais freisin.

  Cé na dualgais atá ar iontaobhaí carthanais?

  • Doiciméad rialaithe do charthanais a chomhlíonadh
  • A chinntiú go gcuireann gníomhaíochtaí do charthanais an cuspóir carthanúil/na cuspóirí carthanúla atá aige, agus iad sin amháin, ar aghaidh agus go ndéantar amhlaidh chun leas an phobail, agus chuige sin amháin
  • Gníomhú le barr leasa do charthanais
  • Gníomhú le cúram cuí agus le scil chuí
  • Sócmhainní do charthanais a bhainistiú
  • Cinntí cuí infheistíochta a dhéanamh
 • Ar cheart do mo chlub spóirt iarratas a dhéanamh ar a bheith ina charthanas?

  Más rud é gur bunaíodh do chlub spóirt chun daoine ag a bhfuil riachtanais speisialta a imeascadh, amhail club Cluichí Oilimpeacha Speisialta, is féidir go mbeidh do chlub incháilithe le haghaidh stádas carthanúil. Ní mór an méid sin a chur in iúl go soiléir i d’iarratas.

  Mura bhfuil sé sin amhlaidh, ní carthanais iad eagraíochtaí a bunaíodh chun cluichí nó spóirt lúthchleasa nó amaitéaracha a chur chun cinn agus chuige sin amháin de réir an tsainmhínithe san Acht Carthanas 2009 agus níor cheart dóibh iarratas a dhéanamh.

 • Is eagraíocht an-bheag í m’eagraíocht agus tá sí ar bheagán ioncaim nó gan ioncam ar bith. An gá dom iarratas a dhéanamh fós?

  Is gá do d’eagraíocht clárú más rud é go n-oibríonn an eagraíocht i bPoblacht na hÉireann, go gcuireann sí tairbhe don phobal ar fáil agus nach bhfuil ach cuspóir carthanúil aici.

  Is féidir le carthanais tairbhe don phobal a chur ar fáil ar a lán bealaí éagsúla agus trí mhéideanna difriúla airgid a thabhairt.  Is cuma cé acu atá an eagraíocht ar bheagán ioncaim nó nach bhfuil ioncam ar bith aici, is gá di clárú má chomhlíonann sí na critéir.

  Tá próiseas iarratais 'Simplithe' ann do charthanais bheaga áirithe.  Féach an doiciméad 'Iarratas (Simplithe) do Charthanais Bheaga - Treoir Úsáideora' uainn.

D’iarratas a Ullmhú

 • Conas is féidir liom an fhoirm Dearbhaithe Iontaobhaithe a rochtain agus cé hiad na daoine ar cheart dóibh í a shíniú?

  I gcás carthanas cláraithe (nach scoil é), ceanglófar ar gach iontaobhaí nua foirm dearbhaithe a shíniú agus an Clár Carthanas á nuashonrú agat.

  I gcás iarratas nua: ní mór do gach duine d’iontaobhaithe an charthanais foirm dearbhaithe a shíniú.

  Tá foirmeacha dearbhaithe ar fáil ar an leathanach ‘Treoir do Charthanais’.

 • Cén doiciméad rialaithe ba cheart dom a uaslódáil?

  Is ann do chineálacha difriúla doiciméid rialaithe, ag brath ar chineál d’eagraíochta carthanúla.  Áirítear leo sin:

  • Iontaobhais Charthanúla: an gníomhas iontaobhais lena mbunaítear an t-iontaobhas carthanúil.
  • Cuideachtaí: an bunreacht (meabhrán agus airteagail chomhlachais).
  • Comhlachtaí corpraithe nach cuideachtaí iad: an chairt, an reacht nó ionstraim chosúil eile trína mbunaítear an comhlacht.
  • Comhlachtaí neamhchorpraithe daoine: rialacha an chomhlachta.

  TÁBHACHTACH: Is ann do chlásail chaighdeánacha nach mór a chur ar áireamh i ngach bunreacht.  Tá teimpléad bunreachta againn a molaimid d’iarratasóirí é a úsáid.

  Tá na clásail chaighdeánacha agus bunreachtanna eiseamláireacha ar fáil ar an leathanach ‘Treoir do Charthanais’. 

 • Cé na doiciméid airgeadais ba cheart dom a uaslódáil?

  Beidh sé sin ag brath ar d’eagraíocht.

  Ceanglófar ort sonraí a thabhairt faoi do staid airgeadais agus cuntais agus ráitis bhainc a uaslódáil, má tá siad ar fáil.

  TÁBHACHTACH: Is féidir go n-iarrfaidh an Rialálaí Carthanas aon doiciméid airgeadais atá ábhartha don eagraíocht is iarratasóir agus beidh sé ag súil lena bhfáil.

   

Do Chuntas a Bhainistiú

Ceisteanna Teicniúla

Carthanas a Dhúnadh

 • Cad ba cheart dom a dhéanamh mura bhfuil mo charthanas gníomhach a thuilleadh nó má tá sé dúnta?

  Beidh an próiseas ag brath ar chineál d’eagraíochta:

  Má bhí uimhir CHY leis na Coimisinéirí Ioncaim ag do charthanas roimh an 16 Deireadh Fómhair 2014:

  • Ba cheart duit eolas a thabhairt don Rannóg Carthanas de na Coimisinéirí Ioncaim ar an gcéad dul síos ach ríomhphost a sheoladh chuig charities@revenue.ie nó glao a chur ar 067-63377.
  • Cuirfidh sí comhairle ar an Rialálaí Carthanas ansin agus socróimid go mbainfí an carthanas den Chlár Eagraíochtaí Carthanúla.

  Mura raibh uimhir CHY ag do charthanas roimh an 16 Deireadh Fómhair 2014:

  • Tabhair eolas don Rialálaí Carthanas ar an gcéad dul síos.
  • Tabharfaidh an Rialálaí Carthanas eolas duit faoi na chéad bhearta eile nach mór a dhéanamh chun an eagraíocht a fhoirceannadh de réir an dlí.