Treoir do Charthanais

Féach thíos treoirdhoiciméid ar féidir leat faisnéis agus comhairle a fháil uathu

Féachann an Rialálaí Carthanas le treoir agus comhairle a chur ar fáil maidir le gach gné dár gcuid oibre.

Cuireadh an eagraíocht ar bun faoin Acht Carthanas 2009. Tá cóip den doiciméad sin faoi iamh anseo chun críocha tagartha.

Má tá tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar stádas carthanúil, d’fhoilsíomar sraith treoirdhoiciméad chun cabhrú leat d’iarratas a bhreithniú agus a chur isteach.  Tugtar sna doiciméid sin comhairle maidir le rialachas agus leis an dea-chleachtas freisin.

Ginearálta

Rialachas

Iontaobhaithe

Airgeadas

Bunreachtanna Eiseamláireacha agus Clásail Choiteanna